Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning

torsdagen den 9 april 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » It-rätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | It-rätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Konkurrerande verksamhet, företagshemligheter och arbetstagares integritet och personuppgifter

Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och HR-ansvariges vardag i samband med anställdas och tidigare anställdas hantering av företagets hemligheter och konkurrerande verksamhet samt arbetsgivarens möjligheter att kontrollera anställda, t.ex. med alkohol- och drogtester eller loggning. Vi går igenom senaste praxis om vad som gäller om konkurrerande verksamhet, när konkurrensklausuler är skäliga och skadeståndsfrågor. Också regleringen i lagen om skydd för företagshemligheter för anställda och tidigare anställda, inklusive skadeståndsfrågor, behandlas. Dessutom går vi igenom vad som gäller om anställdas personliga integritet: När får arbetsgivaren alkohol- eller drogtesta eller införa utpasseringskontroller av väskor m.m.? Vad gäller om arbetsgivares kameraövervakning av anställda och hur får arbetsgivare logga och annars behandla anställdas personuppgifter enligt personuppgiftslagen? Kursdagen avslutas med en genomgång av de senaste arbetsrättsliga nyheterna från praxis och lagstiftningsfronten.

Kursen vänder sig till jurister med erfarenhet eller intresse av arbetsrätt, ombudsmän, personalchefer och andra HR-ansvariga. Den som vill ha en bredare genomgång av det enskilda anställningsförhållandets juridik kan gå också kurserna:
» Juridiken vid inledning av anställning
» Juridiken vid upphörande av anställning

Kurserna hänger samman med varandra men kan genomgås fristående.

Föreläsare är Sören Öman, särskild utredare av personuppgiftslagen; föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet och vice ordförande i Arbetsdomstolen.

Program

Pass 1
– Arbetstagares konkurrerande verksamhet
– Konkurrensklausuler i anställningsavtal
– Jämkning av konkurrensklausuler

Pass 2
– Lagen om skydd för företagshemligheter
– Privatanställda arbetstagares tystnadsplikt
– Sekretessklausuler

Pass 3
– Arbetstagares personliga integritet
– Alkohol- och drogtestning samt utpasseringskontroller
– Offentligt anställdas integritetsskydd

Pass 4
– Behandling av personuppgifter i arbetslivet
– Personuppgiftslagen
– Begäran om belastningsregisterutdrag
– Kameraövervakning

Nyheter i praxis och lagstiftning

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version