: : : :

Offentlig utredning med Sören Öman :

Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationerna m.m.

(2008–2009)

It-rätt | Övrigt ]

Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ordförande / Utredare: Ingela Håkansson

Utredningens beteckning: IJ 2008:02

Sören Ömans roll i utredningen: Konsult

Utredningen startade: 2008-03-27

Utredningen avslutades: 2009-04-06

Utredningen pågick: 1 år och 10 dagar

» Utredningsdirektiven (dir. 2008:35)

» Tilläggsdirektiven dir. 2009:11

» Betänkandet SOU 2009:29 Fritid på egna villkor

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

En särskild utredare ska se över statsbidraget som lämnas till ungdomsorganisationer med stöd av förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Syftet med översynen är att analysera delar av det nuvarande bidragssystemet och lämna ändringsförslag utifrån vissa frågeställningar.

Utredaren ska

Utredaren ska vidare överväga en eventuellt förändrad framtida inriktning av stödet till ungdomsorganisationerna genom att

» Se alla offentliga utredningar med Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har med­verkat i flera parla­men­tariska kommittéer, där politiker är leda­möter, och dess­utom många gånger själv utsetts till sär­skild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller med­verkat i 24 offent­liga utred­ningar som av­givit 29 betänkanden om totalt 10 050 sidor och därvid sam­arbetat med 324 andra med­verkande.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.