Hem: Skrifter av Sören Öman: Expertkommentar:

Skrift av Sören Öman :

Skyddet för företagshemligheter, november

Blendow Lexnova

 

 

Skyddet för företagshemligheter” i Blendow Lexnova november 2008

 Läs: » Skyddet för företagshemligheter

» Blendow Lexnova

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2019
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
 Talbok 2019
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Internet­version 2020
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
 Talbok 2014
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Andra upplagan 2019
 Talbok 2019
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
 Talbok 2019
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Skyddet för företagshemligheter” i Blendow Lexnova november 2008

 Läs : » Skyddet för företagshemligheter

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i arbetsrätt behandlar Sören Öman, vice ordförande Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, skyddet för företagshemligheter.

– En betydelsefull nyhet som föreslås är att det efter domstolsbeslut på begäran av arbetsgivaren ska bli möjligt för Kronofogdemyndigheten att göra en s.k. bevisundersökning t.ex. hemma hos den arbetstagare eller före detta arbetstagare som misstänks ha brutit mot lagen, skriver Sören Öman.

Lagen om skydd för företagshemligheter antogs år 1990 efter många turer. Lagen har genom åren kritiserats för att dels leda till tystnad på arbetsplatserna där anställda inte vågar avslöja missförhållanden, dels inte ge företagshemligheter ett tillräckligt effektivt skydd. Ett förslag till yttrandefrihet för privatanställda som jag lade fram år 2001 (Ds 2001:9) kritiserades t.ex. från arbetstagarhåll för att det anknöt till lagen om skydd för företagshemligheter med dess, enligt kritikerna, svårtillämpade definitioner som leder till att anställda inte vågar avslöja missförhållanden. Det s.k. Ericsson-målet, som gällde en rysk spion som fått del av en stor mängd hemliga dokument från Ericsson som anställda tagit fram, visade å andra sidan på den uppenbara bristen i lagstiftningen att anställda med lovlig tillgång till företagshemligheter inte ens i graverande fall kan dömas för företagsspioneri om de avslöjar hemligheterna för utomstående. Svenskt Näringsliv gjorde år 2005 en egen översyn av lagen och kom med förslag till skärpningar och förtydliganden. Till slut tillsatte regeringen en utredning, med regeringsrådet Anna-Karin Lundin som utredare, för att göra en översyn av lagen. Utredningen, där jag var expert, har nu presenterat sitt betänkande med ändringsförslag, Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63).

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 184 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.