Hem: Skrifter av Sören Öman: Expertkommentar:

Skrift av Sören Öman :

Konkurrensklausuler i anställningsavtal, juli

Blendow Lexnova

 

 

Konkurrensklausuler i anställningsavtal” i Blendow Lexnova juli 2009

 Läs: » Konkurrensklausuler i anställningsavtal

» Blendow Lexnova

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2019
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
 Talbok 2019
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Internet­version 2020
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
 Talbok 2014
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Andra upplagan 2019
 Talbok 2019
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
 Talbok 2019
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Konkurrensklausuler i anställningsavtal” i Blendow Lexnova juli 2009

 Läs : » Konkurrensklausuler i anställningsavtal

» Blendow Lexnova

”En konkurrensklausul kan bli ganska ineffektiv för arbetsgivarens syften, om man inte är noga med vilka sanktioner man föreskriver vid brott mot klausulen.” I juli månads expertkommentar skriver Sören Öman om konkurrensklausuler i anställningsavtal och den praxis som råder kring detta inklusive ett aktuellt fall, AD 2009 nr 40.

Frågor om konkurrensklausuler i anställningsavtal för konsulter eller liknande kommer upp då och då i Arbetsdomstolens praxis. Med konkurrensklausul avses en avtalsbestämmelse som syftar till att förebygga konkurrens och som innebär att arbetstagaren inte får bedriva verksamhet av visst slag eller ta anställning hos någon som bedriver sådan verksamhet. En konkurrensklausul kan gälla såväl under anställningstiden som under en viss tid efter anställningens upphörande. Under anställningstiden, inklusive eventuell uppsägningstid, gäller dock under alla förhållanden den allmänna lojalitetsplikt som finns i alla anställningsförhållanden och som bland annat innebär att en arbetstagare normalt inte får bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul kan alltså utsträcka eller utvidga denna lojalitetsplikt till tiden efter anställningens slut, då någon lojalitetsplikt annars inte skulle gälla.

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 184 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.