: : : :

Utrednings­betänkande med Sören Öman :

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

 

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

ISBN: 91-38-13865-4

Antal sidor: 79 sid.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning: Utredningen om arbetsföretag

Ordförande / Utredare: Birger Bäckström

Sören Ömans roll i utredningen: Sekreterare

Läs : » Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Det är titeln på det betänkande som utredaren Birger Bäckström i dag har lämnat över till regeringen. Arbetsföretag är nybildade statsägda aktiebolag som skall anställa arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De arbetslösa skall engageras på heltid t.ex. med att aktivt söka arbete. Det nya är att arbetsföretaget också skall kunna hyra ut arbetslösa för tillfälliga arbetsuppgifter till andra företag. Arbetsföretagen kan bryta passiviteten hos de arbetslösa och förkorta vägen till ett ordinarie arbete. Lokala initiativ och lokalt engagemang kan tas till vara.

– Om förslaget genomförs skapas möjligheter att pröva nya vägar att slussa arbetslösa in på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Birger Bäckström.

Utredningsförslagen i betänkandet (SOU 1995:2) kan sammanfattas enligt följande.

Det skapas legala förutsättningar för att inrätta s.k. arbetsföretag såsom en tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De särregler och justeringar i den gällande lagstiftningen som behövs för arbetsföretag samlas i en enda lag om sådana företag.

Arbetsföretagen skall vara aktiebolag i vilka aktierna ägs av staten genom länsarbetsnämnderna och de offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsföretagen skall anställa sådana arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De anställda skall under anställningsdiden – högst sex månader – sysselsättas under full tid med att
a) aktivt söka arbete
b) delta i någon utbildning
c) hyras ut av arbetsföretaget
d) utföra uppgifter för arbetsföretagets egen räkning.

Utredningens bedömning är att arbetsföretag i ett inledningsskede kan startas såsom en form av pilotprojekt på de orter där förutsättningarna är goda. Utredningen ser arbetsföretag som en möjlighet att genom en ny arbetsmetod underlätta jobbsökandet och därmed förkorta vägen till ett ordinarie jobb. Det aktiva arbetssökandet inom arbetsföretagets ram kan bli ett komplement till arbetsförmedlingarnas verksamhet och innebära en ökad effektivitet när det gäller att matcha de arbetslösa mot de arbetstillfällen som uppkommer i en uppgående konjunktur. Uthyrningsverksamheten kommer däremot sannolikt inte att få särskilt stor betydelse för att underlätta flexibiliteten på arbetsmarknaden.

När de anställda står till förfogande för att utföra uppgifter för arbetsföretaget får de behålla det kontantstöd vid arbetslöshet (dagpenning eller kontant arbetsmarknadsstöd) som de kan ha haft före anställningen. När de anställda hyrs ut av arbetsföretaget eller utför uppgifter för arbetsföretagets egen räkning skall de därutöver ha rätt till en viss extra ersättning som skall kunna regleras i kollektivavtal. Arbetsvillkoret för rätt till kontantstöd vid arbetslöshet kan uppfyllas genom anställningen i arbetsföretaget.

Den som hyr in arbetskraft från ett arbetsföretag skall inte betraktas som arbetsgivare för den inhyrda personalen; det är i stället arbetsföretaget som är arbetsgivare. Arbetsföretagets prissättning vid uthyrning av arbetskraft skall vara konkurrensneutral.

Arbetsföretagens verksamhet skall i huvudsak finansieras genom intäkter från uthyrningsverksamheten och genom att lokala myndigheter, kommunen, fackliga organisationer och näringslivet på orten frivilligt ställer upp med resurser i form av t.ex. lokaler, kontorsutrustning och projektledare.

Förutsättningarna för att etablera och driva arbetsföretag varierar mellan olika delar av landet och mellan olika orter. Det krävs att det finns initiativförmåga, ekonomiskt och administrativt stöd samt en förmåga till samverkan mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer och näringslivet. En annan viktig förutsättning är att det finns en marknad för uthyrning av arbetskraft på den aktuella orten.

Särskilda yttranden har avgetts av experterna Anders Kruse, Bo Carlsson, Leif Dergel, Sven Magnusson och Anders Sandgren

Sammanfattning

Förslagen i betänkandet innebär att det skapas legala förutsättningar för att inrätta s.k. arbetsföretag såsom en tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De särregler och justeringar i den gällande lagstiftningen som behövs för arbetsföretag samlas i en enda föreslagen lag om sådana företag.

Arbetsföretagen skall vara aktiebolag i vilka aktierna ägs av staten genom länsarbetsnämnderna och de offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsföretagen skall anställa sådana arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De anställda skall under anställningstiden – högst sex månader – sysselsättas under full tid med att

a) aktivt söka arbete
b) delta i någon utbildning
c) hyras ut av arbetsföretaget
d) utföra uppgifter för arbetsföretagets egen räkning.

Utredningens bedömning är att arbetsföretag i ett inledningsskede kan startas såsom en form av pilotprojekt på de orter där förutsättningarna är goda. Utredningen ser arbetsföretag som en möjlighet att genom en ny arbetsmetod underlätta jobbsökandet och därmed förkorta vägen till ett ordinarie jobb. Det aktiva arbetssökandet inom arbetsföretagets ram kan bli ett komplement till arbetsförmedlingarnas verksamhet och innebära en ökad effektivitet när det gäller att matcha de arbetslösa mot de arbetstillfällen som uppkommer i en uppgående konjunktur. Uthyrningsverksamheten kommer däremot sannolikt inte att få särskilt stor betydelse för att underlätta flexibiliteten på arbetsmarknaden.

När de anställda står till förfogande för att utföra uppgifter för arbetsföretaget får de behålla det kontantstöd vid arbetslöshet (dagpenning eller kontant arbetsmarknadsstöd) som de kan ha haft före anställningen. När de anställda hyrs ut av arbetsföretaget eller utför uppgifter för arbetsföretagets egen räkning skall de därutöver ha rätt till en viss extra ersättning som skall kunna regleras i kollektivavtal. Arbetsvillkoret för rätt till kontantstöd vid arbetslöshet kan uppfyllas genom anställningen i arbetsföretaget.

Den som hyr in arbetskraft från ett arbetsföretag skall inte betraktas som arbetsgivare för den inhyrda personalen; det är i stället arbetsföretaget som är arbetsgivare. Arbetsföretagets prissättning vid uthyrning av arbetskraft skall vara konkurrensneutral.

Arbetsföretagens verksamhet skall i huvudsak finansieras genom intäkter från uthyrningsverksamheten och genom att lokala myndigheter, kommunen, fackliga organisationer och näringslivet på orten frivilligt ställer upp med resurser i form av t.ex. lokaler, kontorsutrustning och projektledare.

Förutsättningarna för att etablera och driva arbetsföretag varierar mellan olika delar av landet och mellan olika orter. Det krävs att det finns initiativförmåga, ekonomiskt och administrativt stöd samt en förmåga till samverkan mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer och näringslivet. En annan viktig förutsättning är att det finns en marknad för uthyrning av arbetskraft på den aktuella orten.

» Se alla betänkanden med Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har med­verkat i flera parla­men­tariska kommittéer, där politiker är leda­möter, och dess­utom många gånger själv utsetts till sär­skild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller med­verkat i 25 offent­liga utred­ningar som av­givit 29 betänkanden om totalt 10 050 sidor och därvid sam­arbetat med 325 andra med­verkande.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.