: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
SOU 2011:57

fredagen den 1 juli 2011 Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2011:57

» Sök remissvar på webben

Utredning: Arbetsmiljösanktionsutredningen (A 2010:01)

Ordförande / Utredare: Per Virdesten

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå förändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen som syftar till en bättre efterlevnad av de krav som ställs i respektive lagstiftning. I uppdraget har det ingått att i detta syfte se över sanktionsreglerna i bland andra arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetstidslagen och arbetstidsförordningen.

Utredningens förslag ska syfta till en enklare och tydligare utformning av de aktuella reglerna så att det klart framgår vilken eller vilka sanktioner som är knutna till en viss bestämmelse.

Utredningens förslag och överväganden:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (153 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.