: : : : :

Anders Fogelberg

( 4 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Anders Fogelberg – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,3 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Anders Fogelberg som medverkande ( 4 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2012 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare
SOU 2012:62

Omslaget till SOU 2012:62

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2012:62

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Jonas Malmberg

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2011:04)

» Dir. 2011:76 Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning

Utredningen föreslår följande ändringar i lagen om anställningsskydd:

  • Anställningen ska bestå i högst ett år om arbetsgivare och arbetstagare tvistar om en uppsägning är giltig.
  • Det ekonomiska skadeståndet för brott mot LAS ska reduceras för arbetsgivare med färre än 50 anställda.
  • Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning för att arbetsgivaren har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

Eftersom förslagen omfattar införande av en ny paragraf föreslår utredningen även följdändringar i ett antal andra lagar som hänvisar till LAS. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Läs mer

Dela :

2011 ( 2 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning
Dir. 2011:76

Omslaget till dir. 2011:76

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2011:76

Ordförande / Utredare : Jonas Malmberg

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2011:04)

Redovisas senast: 2012-09-28

» SOU 2012:62 Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare

En särskild utredare ska se över reglerna kring tvister i samband med uppsägning och lämna förslag på hur kostnaderna för arbetsgivare vid sådana tvister ska kunna begränsas. Syftet med de regeländringar som ska föreslås är att nyanställningar ska främjas.

I uppdraget ingår bl.a. att

  • kartlägga hur tvister som uppstår i samband med att en anställning avslutas hanteras i praktiken och bedöma vilka problem nuvarande regelverk medför,
  • föreslå åtgärder som minskar arbetsgivarens kostnader vid tvist om uppsägning och leder till ett mer förutsägbart regelsystem,
  • bedöma vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna får för arbetsgivarens vilja att anställa, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner
SOU 2011:57

Omslaget till SOU 2011:57

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2011:57

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2010:01)

» Dir. 2010:20 Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

» Dir. 2011:21 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)

» Lagrådsremiss: Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

» Lagrådsyttrande 2013-03-22

» Prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå förändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen som syftar till en bättre efterlevnad av de krav som ställs i respektive lagstiftning. I uppdraget har det ingått att i detta syfte se över sanktionsreglerna i bland andra arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetstidslagen och arbetstidsförordningen. Läs mer

Dela :

2010 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet
Dir. 2010:20

Omslaget till dir. 2010:20

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2010:20

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2010:01)

Redovisas senast: 2011-07-01

» Dir. 2011:21 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (A 2010:01)

» SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

» Lagrådsremiss: Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

» Lagrådsyttrande 2013-03-22

» Prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna

En särskild utredare ska överväga och föreslå ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen som syftar till en klarare och effektivare reglering av de medel som finns för att genomdriva lagstiftningens krav, t.ex. vitesföreläggande, straffsanktion eller administrativa avgifter. Läs mer

Dela :