: : : :

Prejudikat från Arbetsdomstolen:

AD 2015 nr 67

| | |  ]

Arbetsdomstolens egna sökord : |  ]

Arbetsdomstolen leder rätts­ut­veck­lingen inom arbets­rätten genom sina prejudikat

Gå direkt till :

» Alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden ( sedan 1993 )

AD 2015 nr 67

Sammanfattning:

En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande mot en arbetstagare. Arbetsgivaren är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation men har slutit ett så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation i vilken arbetstagaren är medlem. Arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med det kollektivavtalet. Målet har såsom tvistigt hänskjutits till rättegång i tingsrätt. Tingsrätten har på yrkande av arbetsgivaren överlämnat målet till Arbetsdomstolen. Fråga om det varit rätt av tingsrätten att överlämna målet till Arbetsdomstolen.

Beslut meddelat : Onsdagen den 11 november 2015

» Gå direkt till domskälen

Dela :

         VisaStäng detaljer om beslutet ( Klicka här )

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : &  []

Överklagat mål [ mål nr A 100/15 ]

Underinstans : Hemsida Måndagen den 29 juni 2015

Beslut meddelat :
[4 månader 12 dagar efter tingsrättens avgörande ]

Ledamöter i Arbetsdomstolen ( 3 st. ♀ 2 ♂ 1juristsammansättning [3 jurister] ):

Ordförande :

 [] #

[ Enhälligt ]

# Ordinarie ledamot

[ 2 av 3 ]
Andel kvinnliga ledamöter : 66,7% ( 2 / 3 st. )

Rättssekreterare :  []

Lagrum : 2 kap. 1 §, 2 § och 5 § samt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning | 1 § och 2 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Anförda rättsfall ( 4 st. ) : AD 1978 nr 158 [ Zeteo ] [ Karnov ] | AD 1979 nr 33 [ Zeteo ] [ Karnov ] | AD 1995 nr 54 | NJA 2009 s. 230

Anförda förarbeten : Prop. 1990/91:126 om följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen, m.m. [ pdf || ]

» Avgörandet AD 2015 nr 67 i pdf-format

Klicka på länkarna till lag­stift­ning, rätts­fall och för­arbeten i doms­referatet nedan för att se doku­mentet (öppnas i nytt fönster).

Innehållsförteckning ( AD 2015 nr 67 ) :

Skäl

Arbetsdomstolens ställningstagande

Klicka på rubriken för att komma dit. Är avsnittet med utveckling av parternas talan dolt, kan du dock inte komma till rubrikerna där.
Rubrikerna har identifierats automatiskt, så det kan förekomma fel och ofullständigheter.
1

Referat ( AD 2015 nr 67 ) :

Parter:

wickdesigns Kommanditbolag i konkurs i Helsingborg

mot

T.K. i Helsingborg

Fråga har uppkommit om att överlämna målet till tingsrätt som behörig domstol.

Vid genomgång av handlingarna antecknas följande. wickdesigns Kommanditbolag (bolaget) har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande och yrkat att T.K. bland annat ska utge ett belopp om 65 000 kr till bolaget. T.K. har varit anställd hos bolaget och är medlem i en arbetstagarorganisation.

Kronofogdemyndigheten beslutade, efter yrkande av bolaget, att överlämna målet till Helsingborgs tingsrätt. Vid tingsrätten justerade bolaget det yrkade beloppet till 200 000 kr.

Vid tingsrätten framkom att bolaget inte var medlem i någon arbetsgivarorganisation men att det däremot var bundet av hängavtal med Unionen. Efter yrkande av bolaget beslutade tingsrätten den 29 juni 2015 att överlämna målet till Arbetsdomstolen.

Bolaget har härefter försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har förklarat att konkursboet inte övertar wickdesigns Kommanditbolags i konkurs (bolaget) talan.

Skäl

Bolaget är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation, men har slutit ett så kallat hängavtal med Unionen. T.K. är medlem i Unionen och sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtalet med Unionen.

Tvisten mellan bolaget och T.K. är en arbetstvist. Eftersom bolaget självt slutit kollektivavtal och T.K. sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtalet skulle Arbetsdomstolen enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen ha varit behörig att som första domstol ta upp och avgöra tvisten, om bolaget väckt talan vid Arbetsdomstolen. I en sådan tvist skulle, förutom T.K., även Unionen ha stämts in i enlighet med 4 kap. 5 § andra stycket arbetstvistlagen. Om talan hade väckts direkt vid tingsrätten, hade denna inte varit behörig att handlägga tvisten, om det inte förelegat ett sådan s.k. prorogationsavtal som anges i 10 kap. 16 § rättegångsbalken (se 2 kap. 2 § andra stycket arbetstvistlagen). Om talan hade väckts vid tingsrätten, skulle det ha ålegat tingsrätten att på yrkande av part överlämna målet till Arbetsdomstolen (se 2 kap. 5 § andra stycket arbetstvistlagen).

Av 1 § lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd (fordringslagen) framgår att ansökan om betalningsföreläggande får göras hos Kronofogdemyndigheten trots att tvist om anspråket ska handläggas enligt arbetstvistlagen.

Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande bestrider ansökningen ska Kronofogdemyndigheten, om sökanden begär det, överlämna målet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet, se 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Av 2 § fordringslagen följer dock att kronofogdemyndigheten i vissa fall ska överlämna mål till Arbetsdomstolen i stället för till tingsrätt. Så är enligt lagtexten fallet om den sökande är medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och organisationen förklarar att den vill föra talan vid Arbetsdomstolen. Av rättspraxis och förarbetena till fordringslagen följer att motsvarande gäller om ansökan görs av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Om den sökande själv – i de fall denne är en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal – eller den sökandes organisation inte begär att målet ska överlämnas till Arbetsdomstolen, ska detta, på yrkande, i stället överlämnas till tingsrätt. Tingsrätten är i så fall behörig att ta upp och avgöra målet, även om tvisten är sådan att den enligt 2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § arbetstvistlagen skulle ha upptagits och avgjorts av Arbetsdomstolen (se AD 1978 nr 158 [ Zeteo ] [ Karnov ], AD 1995 nr 54, NJA 2009 s. 230 [  ] och prop. 1990/91:126 [ pdf || ] s. 61 [  ]). Arbetsdomstolen bortser här från frågan om vilken tingsrätt som är behörig att handlägga målet.

I 2 kap. 5 § arbetstvistlagen finns regler om tingsrättens möjlighet att överlämna mål till Arbetsdomstolen. Reglerna är tillämpliga om talan väckts vid tingsrätt. Enligt ordalydelsen avser bestämmelsen mål som väckts vid tingsrätt och alltså inte mål som väckts genom betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. I AD 1979 nr 33 [ Zeteo ] [ Karnov ] ansåg domstolen inte att det fanns skäl att frångå bestämmelsens ordalydelse i en situation där ena parten, i mål som inletts genom en ansökan om betalningsföreläggande, begärde att tingsrätten skulle överlämna målet till Arbetsdomstolen, trots att målet var sådant att det skulle ha tagits upp och avgjorts av Arbetsdomstolen om talan väckts genom ansökan om stämning.

I den aktuella tvisten har bolaget begärt att Kronofogdemyndigheten skulle överlämna målet till tingsrätt. Tingsrätten är behörig att ta upp och avgöra målet. Mot bakgrund härav fanns det inte skäl för tingsrätten att med frångående av ordalydelsen i 2 kap. 5 § arbetstvistlagen överlämna målet till Arbetsdomstolen.

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen att tingsrätten skulle ha prövat målet i sak och inte överlämnat det till Arbetsdomstolen. Tingsrättens beslut att överlämna målet till Arbetsdomstolen ska därför undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten.

Arbetsdomstolens ställningstagande

Arbetsdomstolen undanröjer Helsingborgs tingsrätts beslut den 29 juni 2015 i mål T 149–15 och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Beslut 2015‑11‑11, målnummer A‑100‑2015

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman, referent, och Pontus Woxner. Enhälligt.

Rättssekreterare: Märta Lindberg

Detta är inte officiella texter. Den officiella versionen av Arbetsdomstolens avgöranden finns hos Arbetsdomstolen, , tfn 08‑617 66 00, fax 08‑617 66 15, Stora Nygatan 2 A–B, Box 2018, 103 11 Stockholm.

Dela :

» Se och sök bland alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden ( sedan 1993 )

» Se alla prejudikat med Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter