Hem: Skrifter av Sören Öman: Expertkommentar:

Skrift av Sören Öman :

Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet, april

Blendow Lexnova

 

 

Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet” i Blendow Lexnova april 2010

 Läs: » Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet

» Blendow Lexnova

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2019
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
 Talbok 2019
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Internet­version 2020
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
 Talbok 2014
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Andra upplagan 2019
 Talbok 2019
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
 Talbok 2019
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet” i Blendow Lexnova april 2010

 Läs : » Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om de lagstiftningsåtgärder som införts med anledning av Lavalmålet.

– Ändringarna som trädde i kraft den 15 april innebär i praktiken att det med stöd i EU:s utstationeringsdirektiv införs ett system som gör det möjligt för svenska fackliga organisationer att vidta stridståtgärder mot utländska utstationerande arbetsgivare för att med den utländske arbetsgivaren uppnå ett kollektivavtal, skriver Sören Öman.

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 184 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.