: :

Regeringen har omförordnat Sören Öman i Nämnden mot diskriminering

Nämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden. Ledamöterna brukar förordnas för två år i taget, men denna gång gäller förordnandet bara för ett år, 2015. Bakgrunden är att en statlig utredning har föreslagit att nämnden avskaffas per den 1 januari 2016. I stället ska DO enligt förslaget själv få besluta om vitesförelägganden på eget initiativ eller på förslag av en central arbetstagarorganisation.

Det är bara jurister med erfarenhet av tjänstgöring som domare som kan komma i fråga för det uppdrag Sören Öman har. Dessutom krävs att personen inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen eller organisation som representerar en viss diskrimineringsgrund, medan flera andra ledamöter i nämnden är utsedda efter förslag av sådana organisationer och organisationer på arbetsmarknaden.

Nämnden har hittills inte varit särskilt aktiv.

» Nämndens hemsida

» Utredningsförslaget Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Sören Öman är ersättare för vice ordföranden i Nämnden mot diskriminering sedan nämnden inrättades 2009. Tidigare hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden.

Dela :