: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen II – Personuppgifter i näringsliv och offentlig förvaltning

torsdagen den 3 april 2008 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Agne Lindberg

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen reglerar många olika förfaranden och aspekter. Lagen samverkar också på ett ibland komplicerat sätt med annan lagstiftning. Samtidigt har det nu kommit så mycket rättspraxis och vägledning om lagen att materialet blivit svårt att överskåda.
Förutom all vägledning från Datainspektionen har det kommit ett antal vägledande avgöranden från högsta instans, två refererade avgöranden från hovrätter och många opublicerade avgöranden från förvaltningsdomstolar, allmänna domstolar och Justitiekanslern m.fl. Lagen har också behandlats i Marknadsdomstolen. Allt detta gör att det finns ett behov av att fördjupa sig och att se hur personuppgiftslagen samverkar med annan lagstiftning.

Kursen är en naturlig fortsättning och fördjupning av kursen PUL I. Här får du möjlighet att gå in närmare på frågeställningar som uppkommer i samband medhanteringen av personuppgifter. Även angränsande lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av PUL kommer att tas upp.

Dagen är uppdelad i två pass, ett gemensamt förmiddagspass och ett eftermiddagspass där deltagarna delas in i två grupper, företagsgruppen respektive myndighetsgruppen. Genom uppdelningen blir grupperna mindre och det finns tid att ställa frågor och diskutera.

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, kommunjurister, verksjurister och till alla som arbetar med information och personuppgifter i sin vardag, t.ex. personuppgiftsombud samt verksamma inom IT-, personal- och marknadsavdelningar. Kursen förutsätter grundläggande teoretiska och/eller praktiska kunskaper om personuppgiftslagen ungefär motsvarande PUL I.

Ändringarna i PUL och övriga nyheter (Sören Öman)

Praktisk erfarenhet av PUL och PUL-inventering (Agne Lindberg)

Grundlagsskydd för Internetpublicering (Agne Lindberg & Sören Öman)

Uppdelning i deltagargrupper från företag respektive myndigheter

Företagsgruppen (Agne Lindberg)

Myndighetsgruppen (Sören Öman)

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.