Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning

torsdagen den 20 april 2023 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande kurstillfälle :

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Anmäl dig hos arrangören! ( Klicka här )

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På den här nya kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vi tar upp sådant som när det krävs att arbetstagaren först varnas, den s.k. tvåmånadersregeln och vad som gäller i fråga om omplacering och turordning.

Vi går vidare igenom hur sakliga skäl-bedömningen görs, efter ändringarna i LAS, och tar mera noga upp några av de vanligare grunderna för uppsägning/avskedande. Kursen är inriktad på bedömningen i sak, men det finns möjlighet att ställa frågor om formaliaregler, såsom besked om uppsägning/avskedande och varsel.

Avslutningsvis går vi kortfattat igenom de övriga ändringar i LAS som kom 2022, bl.a. den nya anställningsformen särskild visstidsanställning och s.k. hyvling av sysselsättningsgrad i turordning.

Som deltagare får du kunskap om

Målgrupp
Advokater, förbundsjurister, fackliga ombudsmän, HR-personal, chefer och andra som kommer i kontakt med arbetsrätt.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version