: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Avslutande av anställning

tisdagen den 13 oktober 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Sten Bauer

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs behandlas frågor som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet i anslutning till avslutande av anställningar. Det gäller frågor om när avskedande eller uppsägning kan vidtas och frågor om lön och skadestånd efter uppsägning/avskedande och under tvistetid. Praktiska aspekter på rådgivning i frågorna tas upp.

Du får som deltagare bland annat kunskap om:

MÅLGRUPP
Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor kring avslutande av anställning.

Den jurist som redan har goda kunskaper i arbetsrätt kommer att få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller till exempel inte någon allmän genomgång av alla typfall av uppsägningsgrund utan avsikten är att mer ingående behandla vissa utvalda praktiskt viktiga uppsägningsgrunder som upplevs som besvärliga. Inte heller sker någon allmän genomgång av formaliaregler utan i stället behandlas viktigare frågor om lön och skadestånd. Under dagen finns det även tillfälle för frågor och diskussion.

FÖRELÄSARE
Sten Bauer är advokat och delägare i Baker & McKenzie Advokatbyrå och är för närvarande också byråns Managing Partner. Sten har arbetat med arbetsrättslig rådgivning i ett stort antal år, i första hand till företag men även till privatpersoner.

Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet. Sören är ofta anlitad som skiljeman i arbetsrättsliga skiljetvister och är författare till Anställningsskyddspraxis och medförfattare till kommentaren till lagen om rättegången i arbetstvister.

KURSPROGRAM
Arbetstagares uppsägning och frånträdande
Uppsägning av personliga skäl och avskedande
(Sören och Sten)
– Allmänt om uppsägning och avskedande
– LAS-varning
– Tvåmånadersregeln
– Bevisläget
– Omplaceringsutredningen
– Uppsägningsgrunderna (ett urval för närmare genomgång enligt deltagarnas val)
– Praktiska synpunkter och tips för rådgivningsverksamhet

Uppsägning på grund av arbetsbrist & turordning
(Sören)
– Vad är arbetsbrist? ”Fingerad arbetsbrist”
– Arbetsbrist på grund av förändrade kvalifikationskrav
– Omplaceringsutredningen – Tillräckliga kvalifikationer
– Turordningskretsarna och turordningen – Avtalsturlista

Praktiska synpunkter på arbetsbrist och turordning
Lön efter uppsägning och vid tvist
(Sten)
– Rätten till uppsägningslön och avräkning från denna
– Rätten att stå kvar i anställningen vid tvist

Skadestånd
(Sten)
– Ekonomiskt skadestånd
– Begränsningsregeln för ekonomiskt skadestånd och s.k. normerat skadestånd vid upplösning av anställning
– Allmänt skadestånd – Skadeståndsnivåer

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.