Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetstagarbegreppet, anställningsformerna, uppsägning, avskedande, turordning och återanställning

onsdagen den 24 september 2014 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : DomstolsakademinFöredrag för domareStatlig myndighet

     Hemsida    036-15 53 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Kursen riktar sig till domare och andra jurister som vill fördjupa sina kunskaper i arbetsrätt. Deltagande förutsätter tidigare praktiska erfarenheter av arbetsrättsliga tvister.

Tvådagarskurs där Sören Öman ensam håller den andra kursdagen.

Kursbeskrivning: En stor del av kursen ägnas åt de materiella reglerna i LAS. Därutöver sker en genomgång av lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler. I kursen behandlas också processrättsliga frågor såsom forumregler, rättegångskostnadsregler och intermistiska beslut. Ett särskilt intresse ägnas åt den europarättsliga påverkan på arbetsrätten.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version