Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

torsdagen den 5 november 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman Kristina Ahlström

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Kursen ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor. Både viktiga författningar och avtal behandlas samt hur dessa ska tillämpas. Nyheter och aktuella frågor inom området behandlas också.

Anställningens början och utveckling

Problem med medarbetare

Arbetsgivarrollen

Sociala medier

Uppsummering och utvärdering

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version