: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Genomförande av sjöfolksdirektivet

tisdagen den 31 januari 2017 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Syftet med direktivet är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller i medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning i detta avseende.

Sjöfolksdirektivet utgör ett s.k. ändringsdirektiv, vilket innebär att det inte innehåller någon självständig reglering utan endast ändrar bestämmelser om sjömäns arbetsvillkor i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv. Ändringarna rör tre centrala områden för arbetsrätten: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare samt uppsägningsskydd. Olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har tidigare kunnat undantas från tillämpningen av direktiven. Genom sjöfolksdirektivet tas möjligheten att göra sådana undantag bort och sjöfolk kommer därigenom att omfattas av direktivens tillämpningsområden.

Sverige har vid genomförandet av de fem aktuella direktiven inte infört några undantag för sjöfolk. Detta innebär att de tvingande direktivens tillämpningsområde redan i dag omfattar gruppen sjöfolk i svensk lagstiftning. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning.

I sjöfolksdirektivet finns det även en bestämmelse om att företagsrådsmöten om möjligt ska planeras så att arbetstagarrepresentanter som har befattning ombord på fartyg kan delta på plats. Om närvaro på plats inte är möjlig, ska det övervägas att genomföra mötet med hjälp av teknik för deltagande på distans. Regeringen föreslår att denna bestämmelse genomförs i svensk rätt genom en ny regel i lagen om europeiska företagsråd. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2017.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.