Hem: Skrifter av Sören Öman: Expertkommentar:

Skrift av Sören Öman :

Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning, december

Blendow Lexnova

 

 

Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning” i Blendow Lexnova december 2011

 Läs: » Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning

» Blendow Lexnova

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2019
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
 Talbok 2019
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Internet­version 2020
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
 Talbok 2014
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
2016
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Andra upplagan 2019
 Talbok 2019
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
 Talbok 2019
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning” i Blendow Lexnova december 2011

 Läs : » Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i arbetsrätt kommenterar Sören Öman ett aktuellt avgörande från EU-domstolen som behandlar kollektivavtal vid verksamhetsövergång.

Enligt direktivet om övergång av verksamhet (tidigare 77/187 och numera 2001/23) ska förvärvaren efter en verksamhetsövergång vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var bunden till dess att ett nytt kollektivavtal har börjat gälla. EU-domstolen har nu slagit fast att direktivet hindrar att detta nya kollektivavtal innebär att de övertagna arbetstagarna drabbas av en påtaglig lönesänkning.

» Läs rättsfallet: Mål C-108/10 Ivana Scattolon mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Italien, dom den 6 september 2011 [2011] ECR s. I-7491 (EU:C:2011:542)

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 183 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.