Hem: Skrifter av Sören Öman: Expertkommentar:

Skrift av Sören Öman :

Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning, augusti

Blendow Lexnova
 [ Arbetsrätt ]

 

 

get_template_part('content-skrifter-referens'); ?>

 Läs: » Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning

» Blendow Lexnova

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2023
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Elfte upplagan 2022
 Talbok 2022
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Andra upplagan 2021
Internet­version 2022
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Tionde upplagan 2022
 Talbok 2022
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Tredje upplagan 2021
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Tredje upplagan 2022
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Tredje upplagan 2023
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Tredje upplagan 2022
 Talbok 2022
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Fjärde upplagan 2021
 Talbok 2021
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

get_template_part('content-skrifter-referens'); ?>

 Läs : » Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om ett aktuellt avgörande från Arbetsdomstolen – AD 2012 nr 24 – där en anställning som tidsbegränsats i strid med en kollektivavtalsbestämmelse tillsvidareförklarats med hänvisning till 36 § LAS.

En tidsbegränsad anställning som strider mot en bestämmelse i ett kollektivavtal kan förklaras att gälla tills vidare med stöd av 36 § anställningsskyddslagen. Det slog Arbetsdomstolen fast i våras i ett intressant prejudikat. Det var, mig veterligt, första gången Arbetsdomstolen över huvud taget tillämpade den paragrafen och tillsvidareförklarade en tidsbegränsad anställning. Rättsfallet innehåller också en intressant bedömning av gränsen mellan egen företagare och arbetstagare.

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 209 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version