: : : :

Arbetsrättsligt seminarium arrangerat av Sören Öman :

Arbetstagarbegreppet och arbetsmiljöansvaret i det moderna arbetslivet

Arbetstagarbegreppet och arbetsmiljöansvaret i det moderna arbetslivet

Seminariet hölls måndagen den 16 maj 2016 med 87  deltagare

I den nya så kallade delningsekonomin möjliggör ett företag transaktioner mellan andra aktörer bland annat med hjälp av internet. När transaktionen går ut på att utföra det som traditionellt betraktas som arbete, till exempel att skjutsa någon mot betalning, kan arbetsrätten komma in i trepartskonstellationen. Ett par offentliga utredningar kartlägger och ser över de inblandades roller och rättsliga ställning (dir. 2015:136 och dir. 2016:1). Kurt Eriksson kartlägger vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige, till exempel så kallade egenanställningsföretag, hur vanliga de är och i vilka branscher de förekommer samt grunnar på hur det bör vara med arbetsmiljöansvaret. Vem – om någon – är arbetsgivare åt vem? Vem tar ansvaret för arbetsmiljön? Dessa och andra frågor om det moderna arbetslivet belyses och diskuteras vid seminariet.

Inledare: Kurt Eriksson, särskild utredare, f.d. chefsjurist

Kommentator: Gabriella Sebardt, arbetsgivarpolitisk expert, Almega

Kommentator: Lise Donovan, chefsjurist, TCO

Dela :

» Se alla seminarier

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 23 seminarier med totalt 1361 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.