Hem: Nyheter:

Ny arbetsrättslig seminarieserie

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Stockholm Centre for Commercial Law, där Sören Öman är föreståndare, och Institutet för social civilrätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet har börjat ett samarbete med seminarier om svensk arbetsrätt.

Under våren 2013 hölls tre seminarier:

Anställningsavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär, men i avsaknad av särskild lagstiftning får allmänna avtalsrättsliga principer tillämpas på avtalet. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som anses gälla för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på två seminarier med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare.

12 februari 2013: När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 1

På det första seminariet tar vi upp dels ogiltighet enligt allmänna avtalsrättsliga regler, t.ex. på grund av svek, dels skadestånd när en åtgärd,t.ex. en uppsägning eller ett avskedande, har orsakat sjukdom med åtföljande inkomstförlust.

18 mars 2013: När allmän avtalsrätt tillämpas på anställningsavtal: Skiljer sig tillämpningen från andra avtalstyper? Del 2

På det andra seminariet tar vi upp dels betydelsen av bruket på arbetsplatsen för innehållet i anställningsavtalet, dels kollektivavtals s.k. efterverkan för anställningsavtalet.

21 maj 2013: Tolkning av kollektivavtal: Tolkas de annorlunda än andra avtalstyper?

Kollektivavtalet är en avtalstyp av särskild karaktär. Det medför en s.k. fredsplikt i reglerade frågor. Det binder även avtalsslutande arbetsmarknadsorganisationers medlemmar och tar över de överenskommelser de kan ha träffat. Kollektivavtalet har i det avseendet karaktären av ett tvingande standardavtal.

Vid tolkningen av kollektivavtal tillämpas allmänna avtalsrättsliga principer. Men hur förhåller sig tillämpningen i praxis till vad som gäller för andra avtalstyper? Detta diskuterar vi på seminariet med inledning av en arbetsrättare och kommentarer av en allmän avtalsrättare. Särskilt berörs efterkommande lagstiftnings betydelse för kollektivavtalets tolkning och tillämpningsområde. Seminariet anknyter till två tidigare seminarier om tillämpningen av allmän avtalsrätt på det enskilda anställningsavtalet.

Seminarierna hölls på Stockholms universitet i Frescati med efterföljande mingel i Centrets lokaler.

Seminarieserien fortsätter hösten 2013.

Seminarierna är, liksom Centrets övriga evenemang, bara öppna för särskilt inbjudna.

» Stockholm Centre for Commercial Law
» Prenumerera på Centrets nyhetsbrev

Dela :
Exit mobile version