Hem: Teman: Arbetsrätt: Referenser till arbetsrättslig litteratur:

Referens till arbets­rättslig litteratur:

Anmälan av Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga 1989, ombesörjd av Anders Victorin under medverkan av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström och Tore Sigeman. och Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1988, ombesörjd av Tore Sigeman m.fl. (Wilhelm Lüning), 1989-90

 

Artikel ]

Wilhelm Lüning, Anmälan av Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga 1989, ombesörjd av Anders Victorin under medverkan av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström och Tore Sigeman. och Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1988, ombesörjd av Tore Sigeman m.fl. i JT 1989-90 s. 699–701

Anmälan av: Folke Schmidt; Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga 1989, ombesörjd av Anders Victorin under medverkan av Ronnie Eklund, Håkan Göransson, Carl Hemström och Tore Sigeman. och Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1988, ombesörjd av Tore Sigeman m.fl.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Dela :

Böcker av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2019
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Tionde upplagan 2020
Talbok 2019
Jure Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Andra upplagan 2019
Talbok 2019
Iustus Förlag

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar

Första upplagan 2019
Internet­version 2020
Norstedts Juridik / Juno

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
Talbok 2019
Student­litteratur

Kommande publika föredrag om arbetsrätt av Sören Öman :

» Sök bland litteraturreferenserna

Referenser till arbets­rättslig littera­tur Sören Öman sam­lat. Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 186 st. hittills). Han har bl.a. gett ut en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i tio upp­lagor hittills. Sören Öman har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.