Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen – Tillämpning i praktiken

tisdagen den 25 november 2008 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Karl-Fredrik Björklund

Arrangör : Jure Utbildning

     Hemsida    08-662 00 72

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Personuppgiftslagen (PuL) är en omfattande lagstiftning som bygger på ett EG-direktiv om dataskydd, vilken berör bl.a. alla som arbetar med olika former av register och integritetsfrågor. År 2007 lättades PuL upp för vardaglig hantering av personuppgifter utanför databaser. Det skedde efter förslag av en av kursledarna, Sören Öman. Det finns en ganska omfattande praxis kring PuL som är viktig för lagens tillämpning i praktiken. Tillämpningen av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen upplevs ofta som svår av myndigheter.

Kursen ger deltagarna: 

Introduktion och presentation

Detta är PuL – en koncentrerad genomgång av lagen (Sören Öman)

Under eftermiddagen delas deltagarna in i två grupper för att ge ökade möjligheter till diskussion och anpassning. Deltagarna väljer själva grupp.

Det praktiska arbetet med PuL (Karl-Fredrik Björklund)

Personuppgifter på Internet (Sören Öman)

Personuppgifter i marknadsföringen

Praktisk gruppövning, frågor och diskussion

PuL, offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen

Praktisk gruppövning, frågor och diskussion

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version