Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Heta nya rättsfall inom arbetsrätt

fredagen den 16 maj 2014 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : InfoTorg Juridik / Bisnode

     Hemsida

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sören Öman, arbetsrättsexpert och vice ordförande i Arbetsdomstolen, kommer att presentera de senaste heta rättsfallen från Arbetsdomstolen och sätter in de nya prejudikaten i sitt sammanhang, bland annat övergång av verksamhet, uppsägning av sjuka arbetstagare samt andra frågor.

» Reportage om föredraget
» Reportage om seminariet

PRAKTISK INFORMATION
Datum: fredagen den 16 maj 2014.
Tid: 08.30–10.00. Frukost serveras från kl. 08.00.
Plats: Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Bisnodeakademins juridiska utbildningsserie riktar sig till dig som jobbar inom juristbranschen och går på djupet i aktuella juridiska ämnen.

OM SÖREN ÖMAN
Sören Öman arbetar sedan 1996 som vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han har lång erfarenhet av offentliga utredningar på arbetsrättens område med början som heltidsarbetande expert i 1992 års parlamentariska arbetsrättskommitté och egna utredningar om bland annat yttrandefrihet för privatanställda och arbetslöshetsförsäkring. Han har skrivit ett par böcker om praxis på anställningsskyddets område, en kommentar till anställningsskyddslagen och många artiklar.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version