: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

E-förvaltningens juridik: IT som redskap för anställda och arbetsgivare

torsdagen den 13 november 2008 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Vilket rättsligt utrymme har en arbetsgivare att övervaka (offentlig)anställda med hjälp av IT?
Kan vi förvänta oss en särskild lagstiftning om integritetsskydd i arbetslivet?
Vad bör en internetpolicy för anställda inom den offentliga förvaltningen innehålla?

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 497 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.