: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal och offentlig verksamhet

tisdagen den 4 oktober 2011 i Örebro

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Offentlighet & sekretess | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Kommun / LandstingKommunutbildning

Plats : Örebro

Ämne : Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Frågor om integriteten i arbetslivet har diskuterats länge. Två lagförslag om integritetsskydd i arbetslivet har lagts fram. På den offentliga sidan gäller särskilda regler enligt grundlag och Europakonventionen förutom den allmänna principen om att arbetsgivaren måste hålla sig till god sed på arbetsmarknaden. Även personuppgiftslagen reglerar möjligheterna till övervakning och kontroll av anställda.

Att yttra sig i massmedier eller att lämna upplysningar och tips till dem är en grundlagsskyddad rättighet som gäller också för anställda. Anställda i offentlig verksamhet får till och med i viss utsträckning lämna ut sekretessbelagda uppgifter på det sättet. Det är inte alldeles lätt att hålla reda på när skyddet gäller och vilka sekretessbelagda uppgifter som får spridas på vilket sätt.

De skyddade yttranden som anställda i offentlig verksamhet gör kan ibland ställa till med störningar i verksamheten eller leda till bristande förtroende eller samarbetssvårigheter. Huvudregeln är att arbetsgivaren inte får hindra eller ingripa. Det är inte heller lätt att bedöma vad arbetsgivaren faktiskt får och kan göra.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, föreståndare, personalansvariga, verksamhetsansvariga, nämndssekreterare, jurister, administrativ personal, säkerhetsansvariga och andra personalgrupper av intresse för frågorna.

Ur innehållet:

Utbildare
Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

Sören har tidigare arbetat på grundlagsenheten på Justitiedepartementet som har ansvar för frågor om yttrande- och meddelarfrihet samt sekretess och behandling av personuppgifter.

Han har åt regeringen gjort en utredning om yttrandefrihet för privatanställda och sett över personuppgiftslagen. Sören har även deltagit i två offentliga utredningar om integritetsskydd i arbetslivet och är medförfattare till lagkommentaren om personuppgiftslagen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.