: :

Det har varit en hel del 2017…

Det är dags att summera 2017. Sören Öman tar det lite lugnare sedan han i december 2015 blev ordförande i Arbetsdomstolen, men på något sätt blir det ändå en hel del gjort. Sören Öman har 2017 kommit ut med tre böcker, ett utredningsbetänkande och två artiklar om sammanlagt 1 825 trycksidor. Därtill kommer elektronisk utgivning med sex s.k. expertkommentarer och två uppdateringar av lagkommentarer på internet. Dessutom höll Sören Öman 34 föredrag med sammanlagt 1 302 åhörare 2017. Därutöver var Sören Öman 2017 skiljeman i flera skiljetvister, ordförande i en rådgivande nämnd vid ett försäkringsbolag och särskild utredare i en statlig utredning samt anordnade Sören Öman två arbetsrättsliga seminarier med 155 deltagare. Även i Arbetsdomstolen blev det förstås en hel del gjort 2017 med 13 refererade avgöranden med Sören Öman som ordförande. Vid årsskiftet hade Sören Öman det lägsta antalet inneliggande mål av domstolens fyra ordföranden.

De tre böckerna är :

Sören Öman, Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar, andra upplagan, Karnov Group, 2017 (216 sid.)

Sören Öman och Lars Åhnberg, LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar, åttonde upplagan, Åhnberg Förlag 2017 (589 sid.)

Sören Öman, AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande, andra upplagan, Åhnberg Förlag, 2017 (244 sid.)

De två uppdaterade lagkommentarerna på internet är :

Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2017, Wolters Kluwer / Zeteo

Sören Öman, Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, uppdaterad version 2017, Karnov Group / Lexino

Utredningsbetänkandet är :

Sören Öman (såsom särskild utredare), Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning, SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 sid.)

De två artiklarna är :

Sören Öman och Jonas Malmberg ”Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet” i Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg (red.), Niklas Bruun i Sverige – En vänbok, Iustus Förlag, 2017, s. 257–273

Sören Öman ”Anmälan av Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, Wolters Kluwer 2016” i JT 2016–17 s. 745–747

De sex expertkommentarerna är :

» Alla skrifter av Sören Öman 2017

Sören Öman höll tidigare ett femtiotal föredrag om året på olika platser i landet och ibland utomlands, varav ungefär hälften var heldagsföredrag. Sören Öman har dragit ned på föredragshållandet genom att hålla färre föredrag och färre heldagsföredrag och föredrag utanför centrala Stockholm. Av de 34 föredragen av Sören Öman 2017 var bara knappt en tredjedel (elva stycken) heldagsföredrag och endast ett föredrag hölls utanför centrala Stockholm.

» Föredragen av Sören Öman 2017

De 13 refererade avgörandena från Arbetsdomstolen med Sören Öman som ordförande 2017 finns här :

» De refererade avgörandena 2017 med Sören Öman som ordförande

De två arbetsrättsliga seminarierna Sören Öman anordnade 2017 kan du läsa om här :

» Arbetsrättsliga seminarier 2017 anordnade av Sören Öman

Dela :