Hem: Teman: Offentliga utredningar: Betänkanden med Sören Öman:

Utrednings­betänkande med Sören Öman :

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen (SOU 2008:83)

 

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

ISBN: 978-91-38-3061-9

Antal sidor: 103 sid.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning: 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Ordförande / Utredare: Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen: Särskild utredare

Läs : » Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen (SOU 2008:83)

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Jag har haft i uppdrag att överväga

Slutbetänkandet innehåller inga författningsförslag, eftersom jag kommit fram till att det inte behövs någon mera författningsreglering om detta. Arbetslöshetskassorna och deras medlemmar kan nämligen inom ramen för befintliga regler bäst sköta detta själva utan statlig inblandning genom ytterligare författningsreglering.

Slutbetänkandet innehåller dels en kartläggning av de grupper av medlemmar som har deltidsarbete eller är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom, föräldraskap eller studier, dels en kartläggning av de former för medlemmarnas betalning av medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna som förekommer och en belysning av för- och nackdelarna med olika betalningsformer.

Medlemmar med deltidsarbete eller som är förhindrade att arbeta

En arbetslöshetskassa kan om den vill som regel enligt gällande bestämmelser sänka medlemsavgiften för medlemmar med deltidsarbete eller som är förhindrade att arbeta. Arbetslöshetskassorna har dock inte hittills gjort så. Sänker en arbetslöshetskassa medlemsavgiften för en medlemskategori, måste den normalt höja medlemsavgiften för de andra medlemmarna.

Ungefär var fjärde medlem har ett arbete på deltid. Ungefär tre fjärdedelar av dessa medlemmar är kvinnor. Mer än 80 procent av medlemmarna med deltidsarbete har ett arbete på halvtid eller mer. De som har ett arbete på mindre än halvtid är i mindre utsträckning medlem, vilket sannolikt hänger samman med villkoren för rätt till ersättning vid arbetslöshet. De medlemmar som har ett arbete på deltid får i större utsträckning än medlemmar med heltidsarbete olika typer av ersättning, såsom arbetslöshetsersättning och sjukpenning.

Totalt bedöms motsvarande en halv miljon helårsmedlemmar vara förhindrade att arbeta på grund av styrkt sjukdom, studier med studiebidrag eller ledighet med föräldrapenning. Vanligast är styrkt sjukdom med sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Alla typer av hinder för arbete var vanligare bland kvinnliga medlemmar än bland manliga.

En sänkning av medlemsavgiften med 100 kr per månad (vilket kan jämföras med de 125 kr som är genomsnittet för sänkningen av medlemsavgiften för arbetslösa) för alla medlemmar med deltidsarbete skulle innebära att medlemsavgiften behöver höjas med cirka 33 kr per månad för övriga medlemmar. En sänkning av medlemsavgiften med 100 kr per månad för alla medlemmar med hinder för arbete skulle kräva en avgiftshöjning för övriga med cirka 15 kr per månad, varav ungefär två tredjedelar skulle krävas vid sänkt avgift enbart vid styrkt sjukdom.

Formerna för att betala medlemsavgift

Det gäller samma allmänna regler för betalning av medlemsavgift till arbetslöshetskassorna som för betalning av andra skulder, dvs. medlemmen kan välja mellan tillgängliga betalningsmöjligheter och arbetslöshetskassan har att godta alla de former av betalning som enligt allmänna regler anses giltiga beträffande fordringen. Arbetslöshetskassan, medlemmen och dennes arbetsgivare kan komma överens om att medlemsavgiften ska betalas genom att arbetsgivaren gör löneavdrag och betalar in det som dragits av till arbetslöshetskassan.

Ungefär hälften av alla medlemmar betalar sin medlemsavgift med inbetalningskort som sänds ut per post till medlemmarna antingen varje månad eller något mera sällan. Av dessa erbjuds mer än 9 av 10 att betala via löneavdrag, autogiro eller e-faktura. Knappt en fjärdedel av medlemmarna betalar sin medlemsavgift genom löneavdrag. Denna betalningsmetod har blivit mindre vanlig efter 2006, främst beroende på att färre arbetslöshetskassor än tidigare har hanteringen av medlemsavgifterna samordnad med bakomliggande organisation. En klar majoritet av arbetslöshetskassorna erbjuder sina medlemmar att betala med autogiro, och mer än var fjärde medlem betalar på detta sätt. Andelen som använder autogiro ökar både genom att fler medlemmar ansluter sig och genom att fler arbetslöshetskassor erbjuder det. Det är i dag sällsynt att arbetslöshetskassor erbjuder betalning mot e-faktura, men flera arbetslöshetskassor har planer på att erbjuda detta inom kort.

» Se alla betänkanden med Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har med­verkat i flera parla­men­tariska kommittéer, där politiker är leda­möter, och dess­utom många gånger själv utsetts till sär­skild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller med­verkat i 25 offent­liga utred­ningar som av­givit 29 betänkanden om totalt 10 050 sidor och därvid sam­arbetat med 333 andra med­verkande.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.