: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

torsdagen den 19 maj 2016 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Finansdepartementet

Relaterat :
Dela :

I lagrådsremissen föreslås bestämmelser om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn som kompletterar regeringens lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling som beslutades den 4 juni 2015. Förslagen omfattar bestämmelser för alla faser i upphandlingsförfarandet och särskilt bestämmelser om särskilda arbetsvillkor för fullgörande av kontrakt.

En leverantör som har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter ska få uteslutas av den upphandlande myndigheten eller enheten från att delta i en upphandling. Om ett anbud inte stämmer överens med dessa skyldigheter får den upphandlande myndigheten eller enheten besluta att leverantören inte ska tilldelas kontraktet och ska förkastas om bristerna lett till att anbudet är onormalt lågt.

Upphandlande myndigheter och enheter ska i upphandlingar ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. I övrigt får upphandlande myndigheter och enheter ställa särskilda villkor för fullgörande av kontrakt eller koncessioner. Det kan vara fråga om försäkringar, pensioner eller annan ledighet än semester. De obligatoriska villkor som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag. Innan obligatoriska villkor bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att lämna uppgifter om villkoren.

När svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s kärnkonventioner eller får de ställas enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs.

Förslagen föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt som förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling som beslutades den 4 juni 2015.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (153 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.