: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Ett bättre skydd för företagshemligheter

torsdagen den 12 december 2013 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Justitiedepartementet

Relaterat :
Dela :

I lagrådsremissen föreslås att lagen om skydd för företagshemligheter kompletteras med en ny bestämmelse om straff för olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet. Reglerna om skadestånd anpassas till detta. Ändringarna ska stärka skyddet mot att företagshemligheter sprids och används illojalt av anställda och andra personer som deltar i näringsidkarens verksamhet.

Samtidigt tydliggörs enligt förslaget att skyddet för företagshemligheter inte hindrar anställda och andra att avslöja brott eller andra allvarliga missförhållanden i verksamheten. Regeringen föreslår att det i lagen uttryckligen anges att information om sådana förhållanden aldrig är en företagshemlighet.

I lagrådsremissen föreslås även en skärpning i straffskalan för företagsspioneri.

Förslagen är ett led i regeringens arbete för att skapa bättre förutsättningar för innovationer och kunskapsintensivt företagande. Ett tydligt och enhetligt skydd för företagshemligheter är viktigt för att främja en sund konkurrens på lika villkor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.