: : : : :

Arbetsdomstolens domarMichaël Koch

( 26 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Ordförande | Vice ordförande ]

Michaël Koch
Aktivitet som ledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
289 st.3 st.1,0%1993–2012
FunktionAntal avgöranden
Ordförande259 st. 
Vice ordförande26 st. 
Juristledamot4 st. 

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 16,3% ( 47 / 289 st. )
[ i 3 / 47 fall ( 6,4% ) har Michaël Koch själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 25,6% ( 74 / 289 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 52,7% ( 39 / 74 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 24 st. ) : Solna tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Värmlands tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Malmö tingsrätt | Nacka tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Gävle tingsrätt | Eslövs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Umeå tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Motala tingsrätt | Bollnäs tingsrätt | Sandvikens tingsrätt | Köpings tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 31 st. ( senaste gången 2012-04-25, för 5 år 11 mån 30 dgr sedan )

Michaël Koch har dömt refererade avgöranden med :
238 ledamöter ♀ 95 ♂ 143
60 sekreterare ♀ 40 ♂ 20
453 parter
214 ombud ♀ 57 ♂ 157

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Michaël Koch
( 55 st. ♀ 12 ♂ 43 vid 89 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1977-02-011980-12-313 år 11 mån
Ersättare för vice ordförande1984-07-011985-08-311 år 2 mån
Vice ordförande1985-09-011988-03-312 år 7 mån
Vice ordförande1988-07-011996-02-297 år 8 mån
Ordförande1996-03-012012-04-3016 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 31 år 6 månader och 1 dag.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i fyra avgöranden ( 1,4% av alla refererade avgöranden med Michaël Koch som ledamot sedan 1993 ), första gången den 9 januari 1998 och senast den 24 september 1998.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Michaël Koch som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Michaël Koch som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Michaël Koch som vice ordförande sedan 1993 ( 26 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts för dataintrång och tjänstefel till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning inte har förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 23

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Michaël Koch, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Inger Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1995 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän är den som avses i avtalet skyldig att underkasta sig de ändrade bestämmelser som kan komma att gälla genom avtal om ändring i pensionsavtalet eller genom nytt avtal. Arbetsgivarverket och de statsanställdas huvudorganisationer träffade den 25 maj 1993 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal om viss sänkning av pensionernas nivå. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning.

Tvist huruvida 1993 års avtal kan göras gällande mot en pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 4 § i pensionsavtalet inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1993 års avtal. Vidare anför domstolen att den statliga pensionsrätten är att uppfatta som en form av uppskjuten lön och pensionsförmånerna därmed som hänförliga till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den statliga pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående förmåner. Domstolens slutsats är att 1993 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.Ö. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Ola Bengtson, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 148 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare avskedades i februari 1994 från sin anställning hos den statliga myndigheten Postverket. Den 1 mars samma år genomfördes en bolagering avseende Postverkets verksamhet. Den del av verksamheten inom vilken arbetstagaren hade varit sysselsatt fördes till Posten Distribution AB. Senare samma månad väckte arbetstagaren talan mot detta bolag med yrkande om ogiltigförklaring av avskedandet. Fråga om talan väckts mot rätt part.

Arbetsdomstolen har funnit att Posten Distribution AB inte vid tidpunkten för bolagiseringen hade övertagit Postverkets rättigheter och skyldigheter på grund av arbetstagarens anställningsavtal med Postverket. I domen behandlas frågan om arbetstagarens anställning har övergått till det nämnda bolaget med tillämpning av rättsregler som blivit gällande som följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 148

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Posten Distribution Aktiebolag & U.V.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning till privatpersoner har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 135

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.E. & Svensk Ekonomibyrå Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 122 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning som officer. Bakom Försvarsmaktens beslut låg omständigheter hänförliga till kaptenens medlemskap i en motorcykelklubb och denna klubbs ansökan om medlemskap i motorcykelorganisationen Hell’s Angels.

På grundval av den utredning som arbetsdomstolen fått tillgång till i målet kommer arbetsdomstolen fram till att Försvarsmakten inte haft vare sig saklig grund för uppsägningen eller rätt att avstänga kaptenen. I målet är även fråga om Försvarsmakten fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen och om vissa ordningsföreskrifter följts.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 122

Lagrum : 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) | 7 §, 30 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarsmakten & Svenska Officersförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ylva Tengblad, Jan Sjölin och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 120 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internationell karaktär.

Talan har väckts mot ett i Danmark registrerat aktiebolag med yrkande om skadestånd till vissa arbetstagare under påstående att bolaget inte har iakttagit deras på bestämmelser i anställningsskyddslagen grundade företrädesrätt till återanställning. Bolaget har invänt att bolaget har hemvist i Danmark och att svensk domstol därför saknar domsrätt i tvisten.

Arbetsdomstolen finner att domsrätt för svensk domstol föreligger. För att komma till denna slutsats har domstolen beaktat vissa bestämmelser i Luganokonventionen, vilken inte är direkt tillämplig i tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 120

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Ylva Tengblad, Gunnar Ericson och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist upprättats en turordningslista. Listan har överlämnats till fackklubbens ordförande för granskning. Denne har därefter i brev lämnat ett för arbetsgivaren positivt besked om granskningen. Arbetsdomstolen finner att ett kollektivavtal därmed har kommit till stånd mellan arbetsgivaren och fackklubben.

Fråga huruvida lokalt träffade kollektivavtal rörande företrädesrätt till återanställning varit förenliga med det mellan SAF och PTK gällande trygghetsavtalet (numera ersatt av omställningsavtalet den 1 september 1994).

Arbetsdomstolen har ansett att inför förestående uppsägningar träffade kollektivavtal om avvikelse från anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning utgjort en sådan urholkning av arbetstagares rättigheter som måste anses stridande mot lagens grunder och därmed ogiltiga. I domen görs uttalanden rörande föreliggande begränsning i möjligheterna att göra avsteg från semidispositiva lagbestämmelser i eljest tvingande arbetsrättslig lagstiftning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 108

Lagrum : 23 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 2 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scanair i likvidation & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Britt Lagerlöf, Torkel Unge, Henrik Sahlin, Sune Israelsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller personliga skäl. Även frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 40

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : L.T. & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har inlett ett förfarande för att säga upp en lärare av personliga skäl men utfäst sig att inte säga upp denne om vissa villkor uppfylldes. Fråga om dessa villkor uppfyllts och om en av kommunen vidtagen uppsägning därför skall ogiltigförklaras.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 15

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Inga Jerkeman, Mats Holmgren (skiljaktig), Björn Qvarnström, Hans-Åke Engdahl (förhandlingschef i Svenska Målareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 123 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körkort skall vara tjänstlediga utan lön till dess de åter kunde utföra sina arbetsuppgifter. Fråga om arbetsgivaren därigenom har avskedat eller sagt upp arbetstagarna. Dessutom fråga om arbetstagarna sedan de förlorat sina körkort har stått till arbetsgivarens förfogande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 123

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Syd Maskin Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Lennart Aspegren, Börje Grahn och Stig Ahlin.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om rätt för f.d. verkställande direktören A hos aktiebolaget B, vilken av B entledigats från befattningen som verkställande direktör, att av B erhålla avgångsvederlag enligt det anställningsavtal som gällt för befattningen som verkställande direktör. I målet är ostridigt att A inte har rätt till sådant avgångsvederlag för det fall att han, såsom B påstår, efter entledigandet ingått avtal med B:s moderbolag C om anställning som ”Senior Vice President” hos C. Fråga huruvida sådant anställningsavtal kommit till stånd genom vad som efter entledigandet förekommit i förhållandet mellan A och C.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.L. & Nyman & Schultz Affärsresor Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som löneadministratör.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 73

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Broströms Rederi Aktiebolag & Handelstjänstemannaförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Ola Bengtson, Thore Ziethén, Sune Israelsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört personundersökningar som s.k. externa personundersökare, är att betrakta som arbetstagare (anställda) vid kriminalvårdsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 66

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Hans Holmberg, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 57 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I en skriftlig överenskommelse om att en arbetstagares anställning hos arbetsgivaren skulle upphöra den 27 december 1990 intogs en bestämmelse om avgångsvederlag av följande lydelse:

”Efter överenskommelse betalar företaget tidigast 90‑12‑27 ett avgångsvederlag på kronor 600.000 till (arbetstagarens namn).”

Arbetsgivaren beslöt den 27 december 1990 – utan föregående överenskommelse eller kontakt med arbetstagaren – att betala ut det överenskomna avgångsvederlaget till honom. Efter avdrag för skatt satte arbetsgivaren den 28 december 1990 in återstoden av avgångsvederlaget på arbetstagarens bankkonto. Arbetstagaren blev sedermera beskattad för avgångsvederlaget såsom en till år 1990 hänförlig inkomst av tjänst hos bolaget.

Fråga huruvida arbetsgivarens förfarande inneburit att arbetsgivaren brutit mot överenskommelsen och därmed ådragit sig skyldighet att till arbetstagaren utge ekonomiskt skadestånd. Arbetstagarsidan har gjort gällande, att ett avtalsenligt handlande från arbetsgivarens sida skulle ha medfört att avgångsvederlaget i stället beskattats såsom en till år 1991 hänförlig inkomst, och att arbetstagaren förfarande åsamkat arbetstagaren en ekonomisk förlust motsvarande skillnaden i skatt.

Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren får anses ha handlat i strid med överenskommelsen, men att avgångsvederlaget fr.o.m. den 27 december 1990 varit för arbetstagaren tillgängligt för lyftning och därför rätteligen skulle ha tagits upp till beskattning hos honom såsom en under år 1990 åtnjuten intäkt även om han hos arbetsgivaren begärt att vederlaget skulle utbetalas först efter utgången av år 1990. Eftersom arbetsgivarens i och för sig avtalsstridiga utbetalning av avgångsvederlaget den 28 december 1990 sålunda inte haft betydelse för beskattningen av vederlaget hos arbetstagaren, har arbetsgivarens handlande inte åsamkat arbetstagaren den påstådda ekonomiska skadan. Arbetstagarsidans talan om ekonomiskt skadestånd har därför lämnats utan bifall.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 57

Lagrum : 41 § kommunalskattelagen (1928:370)

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Philips Norden Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid SAS gäller det s.k. flygteknikeravtalet, dvs. avtalet mellan HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetareförbundet avseende arbets- och löneförhållanden för flygtekniker med typcertifikat. Vid lokala och centrala förhandlingar var SAS och Transportarbetareförbundet Avd. 46 respektive HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund, SAS och Transportarbetareförbundet överens om att suspendera åtta flygtekniker, varav sju var medlemmar i Svensk Flygteknikerförening (SFF); en förening som är medlem i SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT. Som stöd för sin åtgärd att suspendera de aktuella flygteknikerna har SAS åberopat § 5 mom. 7 i flygteknikeravtalet som innehåller särskilda bestämmelser om bl.a. suspension.

Sedan SRAT hos arbetsdomstolen väckt talan bl.a. om att domstolen skall fastställa att SAS inte haft rätt att suspendera de sju SFF-medlemmarna och därvid även framställt ett yrkande om interimistiskt förordnande finner domstolen vid en prövning enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken att SRAT inte på det sätt som krävs enligt lagrummet visat att det finns skäl för ett interimistiskt förordnande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 49

Lagrum : 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : SACO:s Tjänstemannaförbund & Scandinavian Airlines System

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Inger Mattsson Kasserud, Göran Karlsson och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har en medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några års anställning drabbades arbetstagaren av vissa besvär och blev sjukskriven under längre perioder. I rehabiliteringssyfte genomgick arbetstagaren härefter viss längre gymnasieutbildning. Under utbildningstiden opererades han för att motverka besvären. Efter avslutad utbildning och sedan det visat sig att arbetstagaren inte kunde erhålla annat arbete begärde denne att få återgå i det tidigare arbetet. Arbetsgivaren vägrade detta och sade upp arbetstagaren på grund av sjukdomen. Arbetsdomstolen uttalar att faran för en arbetstagares hälsa endast i yttersta undantagsfall torde kunna accepteras som argument från arbetsivarens sida i en uppsägningstvist. Domstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 12

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hemglass Sverige Aktiebolag & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Jerkeman, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Tore Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Tvist om plåtslageriföretag varit skyldiga enligt plåtslageribranschens kollektivavtal att med tillämpning av avtalets fördelningstal utge en tidlön till lärlingar, specialarbetare och yrkesarbetare efter fullgjord lärlingsutbildning som anknyter till den lön som utbetalas till övriga yrkesarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 3

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Jonasson & Son Plåtslageri & Göinge Plåt Aktiebolag & Handelsbolaget Göinge Plåtslageri & Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Göte Larsson och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

1993 ( 9 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 212 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare vill säga upp bl.a. tre fackliga förtroendemän på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan gör anspråk på företräde till fortsatt arbete för de tre. Frågor i visst fall om hur långt skyldigheten att omplacera sträcker sig och om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatserna att de tre förtroendemännen bereds fortsatt arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 212

Lagrum : 8 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet & Svenska Skogsarbetareförbundet & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 11 i Vänersborg & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 14 i Kisa & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 30 i Växjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Göran Karlsson och Stig Ahlin.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 184 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet är en arbetstagare som bryter mot sistnämnda avtal genom att lämna sin anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid skyldig att till arbetsgivaren utge skadestånd enligt en schablonregel. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Fråga om jämkning av sådant skadestånd bl.a. på grund av arbetsgivarens eget agerande sedan två arbetstagare under pågående ackordsarbete lämnat sina anställningar utan att iaktta uppsägningstid. Därvid fråga om tillämpligheten och betydelsen av en under byggnadsavtalets bestämmelser om ackord och förverkande av ackordsandel intagen protokollsanteckning, vari huvudorganisationerna uttalat angelägenheten av att arbetsgivaren omedelbart anmäler avvikelser från arbetet hos sin lokala organisation, vilken i sin tur skall anmäla saken hos arbetarnas lokala organisation för att denna skall kunna påverka arbetaren att återgå till arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 184

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. & Byggförbundet & C-G.T. & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Lennart Hörnlund (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 173 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksvis en ordning med närvaropremier på några arbetsplatser vid vilka utfördes nybyggnadsarbete på ackord. Närvaropremien utgjordes av ett tillägg till den enskilda arbetstagarens timförtjänst. Premien betalades ut för varje fjortondagarsperiod under vilken arbetstagaren var hundraprocentigt närvarande. Fråga om närvaropremien enligt byggnadsavtalet utgjort en del av ackordsersättningen och om ordningen med närvaropremier kunnat införas utan godkännande av Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Invändning att närvaropremien utgjort en gratifikation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 173

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Skanska Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Tore Andersson och Göran Karlsson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 151 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt det till byggnadsavtalet hörande anställningsskyddsavtalet skall arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist iaktta turordningsregler som innebär bl.a. att turordningen fastställs för arbetstagare särskilt för varje yrkesgrupp (turordningsenhet) inom det verksamhetsområde (turordningsområde), varom överenskommelse träffats med berörd MB-gruppkontaktombud eller om sådan saknas, med lokal facklig organisation med beaktande av företagets organisatoriska uppbyggnad. Kan sådan överenskommelse inte träffas, gäller som turordningsområde förutvarande arbetsförmedlingsdistriktets verksamhetsområde.

Fråga huruvida en tillsvidareanställd byggnadsarbetare varit arbetsskyldig utanför det enligt anställningsskyddsavtalet fastställda och geografiskt bestämda turordningsområde som han tillhörde. Arbetsdomstolen finner inte att det av anställningsskyddsavtalet – direkt eller indirekt – kan anses följa att arbetstagarens arbetsskyldighet geografiskt är begränsad till turordningsområdet. Domstolen har därefter prövat huruvida det av en vid det aktuella, företaget träffad överenskommelse om bl.a. turordningsområden följde, att arbetstagaren enligt sitt enskilda anställningsavtal inte var skyldig att utföra ett i målet aktuellt arbete på viss plats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 151

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Inger Karlsson och Anders Tiderman (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 143 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en rehabilitering sysselsättas med kontorsadministrativt arbete. Fråga om inordnande i turordningskrets med tillämpning av 3 § TurA-S. Fråga om allmänt skadestånd för avstängning i strid med 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 143

Lagrum : 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Ola Bengtson, Björn Qvarnström, Tore Andersson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :