: : : : :

Arbetsdomstolens domarKarl-Ingvar Rundqvist På Wikipedia

( 17 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande ]

Karl-Ingvar Rundqvist
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
17 st.1993–1994

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 29,4% ( 5 / 17 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 5,9% ( 1 / 17 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Lidköpings tingsrätt

Underinstans : Lidköpings tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 1994-06-08, för 24 år 9 dgr sedan )

Karl-Ingvar Rundqvist har dömt refererade avgöranden med :
49 ledamöter ♀ 9 ♂ 40
9 sekreterare ♀ 7 ♂ 2
38 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Karl-Ingvar Rundqvist
( 7 st. ♀ 0 ♂ 7 vid 8 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för vice ordförande1985-06-011994-08-319 år 3 mån
Förordnad i sammanlagt 9 år och 3 månader.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Karl-Ingvar Rundqvist som vice ordförande per år sedan 1993

Genomsnittet är 8,5 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Karl-Ingvar Rundqvist som vice ordförande per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Karl-Ingvar Rundqvist som vice ordförande sedan 1993 ( 17 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellandom. Fråga, i mål om arbetstagares rätt till ersättning för förslag, huruvida regler om sådan ersättning i ett mellan Stockholms kommun och ett flertal arbetstagarorganisationer år 1984 träffat medbestämmandeavtal (MBA-S) blivit omedelbart tillämpliga som kollektivavtal för de anställda vid kommunens olika förvaltningar, eller om det för sådan tillämplighet av reglerna för de anställda vid en förvaltning fordrats särskild förvaltningslokal överenskommelse, som godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen finner att MBA-S skall tolkas i enlighet med det senare alternativet, varvid domstolen uttalar bl.a. följande:

”På grund av det anförda finner arbetsdomstolen att avgörande vikt måste fästas vid (A:s), (B:s) och (C:s) vittnesmål. Av dessa framgår att det vid förhandlingarna om MBA-S blivit uttryckligen klarlagt, att avtalet skulle ha den av dem beskrivna konstruktionen och sålunda inte till någon del skulle bli tillämpligt som kollektivavtal vid någon av kommunens förvaltningar utan att en förvaltningslokal överenskommelse träffats därom och sedermera godkänts av de kommuncentrala parterna. Arbetsdomstolen har inte anledning att vidare uppehålla sig vid frågan, huruvida detta är något som fallit (D) ur minnet eller möjligen på något sätt missförståtts av honom. Även om det senare skulle vara fallet, har nämligen inte framkommit något som tyder på att kommunens företrädare i förhandlingarna ens bort inse detta. Med hänsyn till den förhandlingsgemenskap som rått på arbetstagarsidan har kommunen därför i vart fall haft fog för att uppfatta situationen så, att den angivna avtalskonstruktionen omfattats av en partsavsikt som varit gemensam för kommunen och dess samtliga motparter på arbetstagarsidan (jfr AD 1993 nr 148). Oaktat lydelsen av avtalet med tillhörande bilagor samt förhandlingsprotokollets § 4 – i enlighet med vad domstolen tidigare har anfört – närmast talar i annan riktning måste avtalet tolkas i överensstämmelse med vad som sålunda får betraktas som den gemensamma partsavsikten (jfr bl.a. AD 1955 nr 13).”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 100

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Bo Hjern och Harald Mårtensson (ombudsman i Sveriges Akademikers Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 79 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En processoperatör vid ett industriföretag sägs upp från sin anställning på grund av att han enligt arbetsgivarens mening varit illojal mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren gör gällande att arbetstagaren i olika sammanhang brutit mot sin tystnadsplikt och överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren. Vad som läggs arbetstagaren till last innefattar bl.a. publicering av uppgifter i en arbetsplatstidning, uttalanden i en kommunfullmäktigedebatt och i ett radioprogram samt ingivande av skrivelser till myndigheter. Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 79

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Södra Cell Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Inge Janérus (skiljaktig) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 77 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete med att leda verksamheten vid en enda av kommunens förskolor, kombinerat med ”ansvar för socialt områdesarbete” i det område där förskolan är belägen. Fråga huruvida det sålunda beordrade arbetet omfattades av platschefens arbetsskyldighet eller beordringen inneburit att beskaffenheten av platschefens tjänst ändrats så i grunden, att han i själva verket skilts från sin dittillsvarande anställning och fick anses ha blivit avskedad från denna.

Vidare fråga huruvida ett förfarande från kommunens sida, som inneburit att platschefen under en längre tid ställts utan arbetsuppgifter i anställningen som platschef, utgjort en enligt gällande kollektivavtal otillåten avstängning av honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 77

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Helsingborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Jerkeman, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Bo Almgren och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 61 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Med utgången av juni månad 1991 upphörde Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd att existera som myndigheter. I stället inrättades en ny statlig myndighet med ett samlat sektorsansvar på jordbrukets område, Statens jordbruksverk. Med anledning av riksdagsbeslutet sade Lantbruksstyrelsen i maj 1991 upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist och angav i uppsägningsbeskedet att denne hade företrädesrätt till återanställning enligt bestämmelserna i 9 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning. Dock, angavs det, gällde återanställningsrätten endast tjänst hos Lantbruksstyrelsen och längst till dess styrelsen upphörde.

Tvisten i målet gäller om uppsägningsbeskedet var felaktigt såvitt gäller uppgiften att företrädesrätten endast gällde tjänst hos Lantbruksstyrelsen. Enligt staten är beskedet riktigt bl.a. därför att en arbetstagare hos en statlig myndighet inte kan ha företrädesrätt till återanställning hos någon annan myndighet än den hos vilken arbetstagaren är eller har varit anställd, om det inte finns stöd i kollektivavtal för något annat. I vart fall, hävdar staten, är kravet på direkt rättsligt samband mellan den förutvarande och den nya arbetsgivaren inte uppfyllt.

Arbetsdomstolen finner att uppsägningsbeskedet var felaktigt i den omtvistade delen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 61

Lagrum : 25 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Aspegren (skiljaktig), Lars Ahlvarsson (skiljaktig), Sven Kinnander och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om skadestånd på grund av påstått avskedande i strid med anställningsskyddslagen uppkommer fråga, huruvida arbetstagarens talan såsom för sent väckt är förlorad på grund av preskription enligt 42 § jämfört med 41 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen.

När preskriptionstiden för väckande av talan enligt 41 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen löpte ut deltog arbetsgivaren i förlikningsförhandlingar utom rätta med arbetstagaren. Under förlikningsförhandlingarna berördes preskriptionsfrågan över huvud taget inte parterna emellan. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren får anses ha konkludent medgett arbetstagaren en förlängning av preskriptionstiden enligt den nämnda bestämmelsen.

I frågan om vilken frist för väckande av talan som då i stället skulle anses gälla har arbetsdomstolen funnit att arbetstagaren endast bör medges en så lång ytterligare frist, räknat från tidpunkten då förlikningsförhandlingarna avslutats, att arbetstagaren får skäligt rådrum för att överväga frågan om att väcka talan och inge ansökan om stämning eller den handling som eljest fordras för att talan i tvisten skall anses väckt.

Vid bestämmandet av denna frist har ledning ansetts böra hämtas från bestämmelsen i 66 § första stycket medbestämmandelagen, enligt vilken bestämmelse medlem i en organisation, i fall då organisationen försuttit föreskriven tid för förhandling eller väckande av talan, får väcka talan inom en månad efter det att nyssnämnd tid löpt ut.

Eftersom arbetstagaren i det aktuella fallet väckt sin talan först närmare fyra månader efter det att förlikningsförhandlingarna mellan parterna avslutats, finner arbetsdomstolen att arbetstagaren får anses ha förlorat sin talan på grund av preskription.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 5

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 66 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.S. & Torgets Önh Mottagning Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Palle Landin, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

1993 ( 12 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 214 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund av arbetsbrist. Frågan i målet är om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Ett skäl för uppsägningarna var att myndigheten räknade med att tilldelas en ny kategori värnpliktiga för tjänstgöring i mobiliserings- och förplägnadsförband. Arbetsdomstolen kommer bl.a. in på frågan vilken betydelse en order från Chefen för armén hade för myndighetens beslut om uppsägningarna och frågan om betydelsen av att regeringen vid tiden för uppsägningarna avlämnat propositioner som rörde den aktuella, nya typen av värnpliktstjänstgöring men att propositionerna då ännu inte hade behandlats av riksdagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 214

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarets Civilförvaltning & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Lennart Grudevall, Inge Janérus och Bo Almgren.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 191 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en överenskommelse utgår under vissa förutsättningar omplaceringsersättning ”till anställd som omplaceras efter förhandling eller som av läkare och arbetsledning bedöms ej kunna utföra dittillsvarande arbete och till följd därav stadigvarande omplaceras till lägre betalt arbete”. Fråga om överenskommelsen ger rätt till ersättning vid omplaceringar enligt 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 191

Parter ( Privata sektorn ) : Gruvornas Arbetsgivareförbund & Svenska Gruvindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Birgitta Isaksson Perez, Peter Ander, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Inge Janérus (skiljaktig) och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 142 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Avskedande av maskinförare på grund av illojal konkurrens bestående i marknadsföring av annat företags grävmaskin.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 142

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Maskinentreprenörernas Arbetsgivareförbund & R.G.L.O:s Maskin i Helsingborg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Christer Måhl, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 140 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande enligt 11 kap. 1 § lagen om offentlig anställning av en polisman som under tjänsteutövning misshandlat en liggande och fängslad person genom några sparkar på kroppen och på benen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 140

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Birgitta Isaksson Perez, Bengt Huldt, Lennart Grudevall (skiljaktig), Göran Karlsson (skiljaktig) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 139 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid bestämmande av turordning för uppsägning på grund av arbetsbrist skall enligt 23 § lagen om anställningsskydd arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen, om det kan ske utan allvarliga olägenheter. Fråga huruvida arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sömnrubbningar och som därför medgetts särskilda arrangemang ifråga om arbetstid m.m., haft rätt till företräde till fortsatt arbete enligt nämnda lagrum. Arbetsdomstolen finner att ett sådant företräde för arbetstagaren skulle medföra allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. Frågan huruvida arbetstagaren ”beretts särskild sysselsättning” hos arbetsgivaren har därför inte prövats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 139

Lagrum : 23 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Televerket & TCO-OF:s sektor för affärsverk (TCO-OF/A)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Jerkeman, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 123 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan Scandinavian Airlines System (SAS) och de danska, norska och svenska pilotföreningarna har träffats en överenskommelse om inhyrning av externa flygbolag samt en tillämpningsöverenskommelse till denna. Tvist huruvida SAS i visst fall har åsidosatt vad som överenskommits om förhandlingsskyldighet före inhyrning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 123

Lagrum : 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Torkel Unge, Lennart Hörnlund, Jarl Karlsson och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om facklig förtroendeman vid driftsinskränkning har ägt rätt till företräde till fortsatt arbete enligt 8 § förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 88

Lagrum : 8 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om innebörden för deltidstjänstgörande arbetstagare av en regel om s.k. arbetsplatsförlagd tid för lärare införd i ett avtal mellan å ena sidan Svenska Kommunförbandet och Landstingsförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Civilingenjörsförbundet i samband med att anställningsvillkor för lärare överflyttades från det statliga till det kommunala avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 79

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kungälvs kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Bo Almgren och Carl-E. Wallström. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida uppsägning av arbetstagare var sakligt grundad. Bevisfråga. Har obestyrkta uppgifter om visst handlande från arbetstagares sida med hänsyn till uppgifternas art och naturen hos arbetsgivarens ifrågavarande verksamhet kunnat läggas till grund för uppsägning?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 70

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Ingvar Seregard (förre ordföranden i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en statlig arbetsgivare – Statens Invandrarverk – i strid med 2 och 3 §§ 1979 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av tjänst som biträdande förläggningschef vid en flyktingförläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 49

Lagrum : 2 §, 3 § och 8 § lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens invandrarverk & Sveriges Socionomers Personal & Förvaltningstjänstemäns Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Ingvar Jansson (förre förbundsordföranden i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen (EA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har sedan länge för tid efter annan slutits kollektivavtal avseende elektriska installationsarbeten, det s.k. installationsavtalet med därtill hörande bilagor. Det nu gällande installationsavtalet, med giltighetstid fr.o.m. den 1 januari 1991 t.o.m. den 31 mars 1993, slöts den 14 mars 1991. Installationsavtalet tillfördes då – som en nyhet för avtalsområdet – ett Avtal om permittering och permitteringslön (permitteringsavtalet) som utgör Bilaga 7 till installationsavtalet. Samtidigt ändrades installationsavtalets bestämmelser om lön s.k. väntetid (väntetidsersättning) så, att väntetidsersättning numera enligt huvudregeln i avtalets 7 kap. 7 § kan betalas för högst 16 timmar per arbetstagare under en och samma avlöningsperiod (fyra kalenderveckor). Det förekommer att en arbetstagare, för vilken den nyss nämnda 16-timmarsgränsen för väntetidsersättning passerats under en avlöningsperiod, därefter drabbas av ytterligare tid av sysslolöshet under samma avlöningsperiod. Fråga huruvida arbetstagaren därvid, ifall då sådan ytterligare tid av sysslolöshet avser endast del av en arbetsdag, är enligt installationsavtalet och permitteringsavtalet berättigad till den lön som enligt permitteringsavtalet gäller för permittering.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 35

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Inga Britt Lagerlöf, Peter Ander, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Inger Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett antal dagar som följd av otjänlig väderlek. Företaget lämnade besked till arbetstagarna att de skulle kvarstanna på arbetsplatsen för att återuppta arbetet, om vädret senare under dagen skulle tillåta detta. Betalning utgavs i form av väntetidsersättning. Fråga huruvida företaget hade varit skyldigt enligt byggnadsavtalet att i stället permittera arbetstagarna och utge permitteringslön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & HBJ Montage Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Inger Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :