: : : : Meddelade veckodag:

Arbetsdomstolens domarTisdag På Wikipedia

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden meddelade på en tisdag sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2017 nr 43 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla, enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som arbetar i receptionen i ett polishus. Interimistisk prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 43

Lagrum : 7 §, 7 c § och 38 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Polisförbundet & Staten genom Polismyndigheten

Ombud : Maria Fridolin & Ola Svensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman (skiljaktig), Inger Andersson, Berndt Molin, Lars Josefsson (skiljaktig), Helena Linde, Sofie Rehnström och Ulla Persson.

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 89 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan International Dockworkers Council uppmanat samtliga förbund i EU-stater att vidta en 24 timmars blockad av allt arbete i hamnarna med start vid arbetstidens början den 6 november 2001, varslade Svenska Hamnarbetarförbundet om en arbetsnedläggelse den dagen i samtliga hamnar där förbundet har medlemmar. Efter invändningar från Svenska Hamnar inskränktes åtgärden till att avse två timmar. Svenska Hamnar väckte talan mot förbundet med yrkande att Arbetsdomstolen skall fastställa att arbetsnedläggelsen är olovlig. Svenska Hamnar yrkade även att Arbetsdomstolen interimistiskt skall förordna att den varslade arbetsnedläggelsen inte får genomföras innan domstolen prövat om den är tillåten. Förbundet har bestritt yrkandena. Arbetsdomstolen lämnar yrkandet om interimistiskt beslut utan bifall.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 89

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar TransportGruppen

Ombud : Christian Åhlund & Kent Brorsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Christer Måhl, Mats Holmgren (skiljaktig), Agnes Günther, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avvisande av talan.

Tre arbetstagare döms i tingsrätten för olaga frihetsberövande och åläggs samtidigt att betala skadestånd till den som berövats friheten. Arbetstagarnas fackliga organisation väcker i arbetsdomstolen regresstalan mot arbetsgivaren såvitt gäller det skadestånd som de tre arbetstagarna dömts att betala till den skadelidande. Arbetsdomstolen finner att brottmålsdomen inte utgör hinder mot att ta upp denna talan till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 72

Lagrum : 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västmanland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Ahlvarsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :