: : : : Meddelade veckodag:

Arbetsdomstolens domarFredag På Wikipedia

( 36 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Fredag – Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,6 avgöranden per år.

Fredag – Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 13,9% ( 5 / 36 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 41,7% ( 15 / 36 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden meddelade på en fredag sedan 1993 ( 36 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2015 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen interimistiskt förordna att anställningen ska upphöra.

En uppsagd arbetstagare har yrkat ogiltigförklaring av uppsägningen av henne och arbetsgivaren har invänt att talan om ogiltighet är preskriberad. Vid bedömningen av preskriptionsfrågan har fråga uppkommit om när den tvisteförhandling som har begärts har avslutats och därvid den fackliga organisationens passivitet att få en förhandling till stånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 34

Lagrum : 34 § tredje stycket, 40 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 15 § och 16 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : A.C. & Göteborgs universitet

Ombud : Lars Lövgren & Torbjörn Kallberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Kerstin G Andersson, Lars Josefsson, Marianne Hörding, Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sandra Lundgren

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 1 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag utförde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetjänster vid ett kärnkraftverk. Med anledning av att avtalet skulle löpa ut sade bolaget upp de anställda som arbetade med avtalet. Vid uppsägningstillfället pågick ett anbudsförfarande avseende de aktuella servicetjänsterna. Efter att arbetstagarna hade sagts upp men innan uppsägningstiden hade löpt ut, fick bolaget besked om att det hade vunnit upphandlingen. I målet är tvistigt om uppsägningarna är giltiga. Arbetstagarsidan har gjort gällande att uppsägningarna inte är sakligt grundade eftersom dessa dels genomförts för ”säkerhets skull”, dels strider mot det s.k. uppsägningsförbudet i 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har med stöd av 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen beslutat att anställningarna ska upphöra för tiden intill det slutliga avgörandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 1

Lagrum : 6 b §, 7 § och 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & ISS Facility Services Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Annika Ewerblad & Barin Özmen & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Per-Anders Edin, Claes Frankhammar, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2012 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2012 nr 35 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Interimistisk prövning av fråga om stridsåtgärder vidtagits i föreningsrättskränkande syfte.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 35

Lagrum : 2 kap. 14 § regeringsformen (1974:152) | 7 §, 8 § och 14 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Plåtslageriernas Riksförbund & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS Företagen

Ombud : Anita Hagelin & Dan Holke & Henrik Boman & Lars Gellner & Mattias Landgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman, Berndt Molin, Jan-Peter Duker (skiljaktig), Anders Hagman, Ronny Wenngren och Bo Almgren.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2012 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har, i syfte att få till stånd ett kollektivavtal, varslat om stridsåtgärder mot ett av staten helägt bolag. Med anledning av varslet har en annan arbetstagarorganisation, som står i kollektivavtalsförhållande med bolaget, varslat om sympatiåtgärder mot bolaget. Arbetsgivarparterna har yrkat att Arbetsdomstolen genom interimistiskt beslut förklarar att sympatiåtgärderna är olovliga. Arbetsdomstolen har funnit att det inte föreligger något rättsligt hinder mot sympatiåtgärderna.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 14

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Facket för Service och Kommunikation (SEKO) & Staten genom Arbetsgivarverket & Svevia AB

Ombud : Anneli Ohlsson Anderbjörk & Hanna Schmidt & Hedda Mann & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Bengt Huldt, Anders Hagman, Lennart Olovsson (f.d. utredaren i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Hammarbäck. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

2011 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2011 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans pröva målen och därvid huvudsakligen om kärandebolaget – som är medlem i en arbetsgivarorganisation – är att anse som en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal, i enlighet med 2 kap. 1 § arbetstvistlagen. Arbetsdomstolen har funnit att den lokala överenskommelse om uppsägningsvillkor, som träffats med anledning av nedläggning av en av bolagets verksamheter, inte är ett sådant kollektivavtal som kan grunda behörighet för Arbetsdomstolen att som första domstol pröva bolagets talan, när arbetsgivarens organisation inte önskar föra talan här.

» Läs hela rättsfallet AD 2011 nr 28

Lagrum : 2 kap. 1 §, 5 §, 6 § och 8 § samt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Andritz Hydro AB & B.L. & B.N. & E.O. & H.J. & K.O. & K.P. & L.L. & P.V. & R.N. & S.E. & S.L. & T.W. & U.E.

Ombud : Bengt Isman & Björn-Erik Björck & Julia Ericsson & Peter Adamsson & Susanne Forssman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Folke K. Larsson, Peter Jeppsson, Marianne Hörding, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2005 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Arbetsgivaren är dock bunden av kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation. Med anledning av en fredspliktsinvändning från arbetsgivarsidan yrkar arbetstagarorganisationen interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har funnit att det inte finns något rättsligt hinder mot dessa stridsåtgärder.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 110

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Power Technologies Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Bo Ericson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Lars Johan Eklund, Eva Plogeus, Rolf Hugert, Agnes Günther, Jörgen Andersson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut om upphörande av anställning.

I mål om bl.a. ogiltigförklaring av uppsägning invänder arbetsgivarsidan att ogiltighetstalan förlorats på grund av preskription. Vid bedömningen av preskriptionsfrågan uppkommer bevisfrågor vad avser tidpunkten för den centrala tvisteförhandlingens avslutande. Talan har väckts i tid endast för det fall domstolen kan godta förbundets uppfattning att förhandlingen ajournerats. Domstolen finner att utredningen på målets nuvarande stadium är sådan att det får anses mer eller mindre klart att talan är preskriberad. Yrkandet om interimistiskt förordnande har därför bifallits.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 65

Lagrum : 34 § tredje stycket, 40 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 16 § tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket & Trioplast Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Maria Nygren och Jörgen Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 49 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En svensk arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot ett lettiskt bolag, som hyr ut arbetskraft från Lettland till företag som bedriver verksamhet i Sverige. En annan svensk arbetstagarorganisation har vidtagit sympatiåtgärder mot det lettiska bolaget. Bolaget är inte bundet av kollektivavtal i förhållande till någon av de svenska arbetstagarorganisationerna. Bolaget är däremot bundet av två kollektivavtal med en lettisk arbetstagarorganisation. Tvisten i målet gäller frågan huruvida de stridsåtgärder och sympatiåtgärder som vidtagits mot bolaget är lovliga eller inte. Bolaget har påstått att nämnda stridsåtgärder strider mot EG-rätten, vilket bestritts av arbetstagarparterna. Arbetsdomstolen finner att det, mot bakgrund av de EG-rättsliga frågeställningar som aktualiseras i målet, finns skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 49

Lagrum : Artikel 10, artikel 12, artikel 49, artikel 137 och artikel 234 EG-fördraget | Rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsländerna | Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster | 2 kap. 17 § regeringsformen (1974:152) | 25 a §, 31 a §, 41 § och 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Laval un Partneri Ltd & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 1 & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Anders Elmér & Dan Holke & Martin Agell & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Anders Eka, Mårten Holmström, Karl Olof Stenqvist, Agnes Günther, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Margareta Zandén.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har vid interimistisk prövning av ett yrkande om förbud mot stridsåtgärd funnit att det ifrågasatta handlandet inte utgjorde en stridsåtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 99

Lagrum : 38 §, 39 § och 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Iso Team Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 12

Ombud : Alexander E. Broch & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gunilla Svahn Lindström, Gunilla Upmark, Åsa Kjellberg Kahn (förhandlingschefen i Elektriska Istallatörsorganisationen; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Lennart Olovsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt yrkande om förklaring av att arbetsgivares beslut om att vissa arbetstagare skall arbeta nattetid saknar verkan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 23

Lagrum : 13 § arbetstidslagen (1982:673) | 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : Sif & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Aero Engine Services Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Ulf Åkesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Carl Magnus Pontén, Lena Tell, Inger Öhrn Karlsson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 96 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om rättegångshinder på grund av statsimmunitet.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 96

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Cypriotiska Statens Turistorganisation & G.P.

Ombud : Artur Makuch & Fredrik Järund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund och Klas Lohmander. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 67 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare hos Europeiska Kommissionen med placering vid dess kontor i Stockholm avskedats, väckte arbetstagaren talan vid tingsrätten med yrkanden om skadestånd på grund av avskedandet. Arbetstagaren yrkade under målets handläggning att Europeiska Kommissionen skulle föreläggas att utge vissa skriftliga handlingar, vilka enligt arbetstagarens mening kunde antas ha betydelse som bevis. Sedan yrkandet om editionsföreläggande bestritts av Europeiska Kommissionen, beslutade tingsrätten att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen rörande denna fråga och att vilandeförklara målet i avvaktan på förhandsavgörandet. Sedan beslutet överklagats särskilt med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken, har Arbetsdomstolen funnit att tingsrättens beslut medför att målet försenas i onödan. Arbetsdomstolen har därför undanröjt beslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 67

Lagrum : 49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.E. & Europeiska Gemenskaperna genom Europeiska Kommissionen och dess ställföreträdare i Stockholm

Ombud : Anders Elmér & Ann Düring

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch (referent), Carina Gunnarsson och Håkan Lundquist. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om anställningsskydd i ett fall där parterna tvistar om huruvida arbetstagaren är bunden av sin egen uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 90

Lagrum : 34 § andra och tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Jan Sjölin. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetskontroll av Luftfartsverket bedömd som olämplig ur säkerhetssynpunkt och får inte längre bedriva verksamhet på flygplatsen. Med anledning därav säger bolaget upp honom och stänger av honom från arbetet. Vid prövning av om anställningen respektive avstängningen interimistiskt skall upphöra uppkommer fråga huruvida Arbetsdomstolen kan pröva det beslut av Luftfartsverket som föranledde bolagets åtgärder mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 39

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 152 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen i ett fall där parterna tvistar om en arbetstagare har varit anställd tills vidare eller för viss tid.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 152

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.M. & Interspiro Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Mats Holmgren och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen av frågan om det funnits laga skäl för en påstådd avstängning i ett fall där parterna tvistar om det föreligger något anställningsförhållande mellan dem.

Domstolen har med stöd av 3 kap. 6 § tredje stycket lagen om rättegången i arbetstvister företagit målet till avgörande med tre lagfarna domare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 1

Lagrum : 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 3 kap. 6 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : HC Wettern & U.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Nina Pripp (referent) och Michaël Koch. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan som väckts av en enskild person och som gäller rätt till dels pension enligt lagen om allmän försäkring, dels statlig tjänstepension på grund av kollektivavtal. Fråga om överlämnande av den ansökan som gjorts i målet till annan domstol eller förvaltningsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 70

Lagrum : 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 2 § och 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 kap. 20 a § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : L.M. & Staten genom Statens Löne- och Pensionsverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 150 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Tingsrätten har lagt samman ett mål som utgör en arbetstvist med ett annat mål. Ett beslut under rättegången som är hänförligt till det senare målet överklagas till arbetsdomstolen. Domstolen finner sig vara behörig att handlägga överklagandet (jfr AD 1979 nr 147 och 1988 nr 2).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 150

Lagrum : 2 kap. 3 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.G. & MMC Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Olof Nordenfelt och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1995 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 154 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En tingsrätt beslutade att inte pröva arbetstagares lönefordran utan samtidig prövning av arbetsgivarens kvittningsinvändning och ett av arbetsgivaren väckt genkäromål ävensom att sammanlägga målet med andra tvistemål. Beslutet överklagades av arbetstagaren med stöd av 49 kap. 7 § rättegångsbalken. Arbetsdomstolen finner att prövningen av arbetstagarens lönefordran oskäligt uppehålles, om kvittningsinvändningen, genkäromålet och andra tvistemål skall prövas samtidigt. Domstolen förordnar om att kvittningsinvändningen skall avvisas, att prövningen av genkäromålet skall anstå till dess lönefordringen prövats och att målet om lönefordringen skall särskiljas från övriga tvistemål.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 154

Lagrum : 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt | 49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Enia Återvinningscenter Aktiebolag & J.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Björn Rosengren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 135 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställning i en tjänst som innefattar telefonförsäljning till privatpersoner har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen utgör ett rättegångshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 135

Lagrum : 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.E. & Svensk Ekonomibyrå Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Michaël Koch, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtals – vägavtalet – bestämmelser om reskostnadsersättning innehåller en regel om att rätt till sådan ersättning inte föreligger vid arbetstagares dagliga resor från bostaden till fast tjänsteställe. Vid ett företag har emellertid i stor omfattning med avvikelse från kollektivavtalsregeln träffats överenskommelser mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare om reskostnadsersättning. Arbetsgivaren upphörde vid en senare tidpunkt med att utge ersättning under hänvisning till kollektivavtalsregeln. Den huvudsakliga tvistefrågan i målet gäller om överenskommelserna varit ogiltiga i enlighet med 27 § medbestämmandelagen såsom en otillåten avvikelse från kollektivavtalet.

Vägavtalets bestämmelser om reseersättning och traktamente är likalydande med motsvarande bestämmelser i byggnadsavtalet. Dessa senare bestämmelser har normerande verkan. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 130

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Skanska Sydöst Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Birgitta Isaksson Perez, Torkel Unge, Christian Tydén, Börje Grahn och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 131 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare yrkade i en ansökan om stämning vid tingsrätten ogiltigförklaring av avskedande/uppsägning alternativt att rätten skulle förordna att han återinsattes på sin gamla arbetsplats. Samma dag som sammanträde för muntlig förberedelse hölls i målet sade arbetsgivaren upp arbetstagaren. Arbetstagaren återkallade då sin tidigare väckta talan, varefter tingsrätten avskrev målet från vidare handläggning och förordnade att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad.

I arbetsdomstolen yrkar arbetsgivaren ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Arbetsdomstolen uttalar i sitt beslut att bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket lagen om rättegången i arbetstvister om kvittning av rättegångskostnader inte kan tillämpas i andra fall än då domstolen företagit målet till avgörande i sak. Arbetsdomstolen förpliktar arbetstagaren enligt 18 kap. 5 § rättegångsbalken att utge ersättning för arbetsgivarens rättegångskostnader i tingsrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 131

Lagrum : 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Arbetsmarknadsstyrelsen & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lennart Aspegren och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag handhade driften och bemanningen av bostadsplattformar enligt ett managementavtal. Som följd av att plattformarna överläts till annat företag upphörde avtalet att gälla. Arbetsbrist uppstod hos företaget och anställda sades upp. Uppsägningarna ägde rum innan de nya bestämmelserna i anställningsskyddslagen om arbetstagares ställning vid övergång av verksamhet hade trätt i kraft. Rörande en av plattformarna skedde emellertid förändringen beträffande driften och bemanningen efter ikraftträdandet. Den uppkomna situationen har givit arbetsdomstolen anledning att gå in på frågan om verkan enligt de nya bestämmelserna av tidigare arbetsgivares uppsägning mot arbetsgivare till vilken verksamhet gått över. Domstolen finner att uppsägningen inte har någon rättsverkan mot denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 97

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1995.

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Sveriges Fartygsbefälsförening & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Marika Fröberg, Gunnar A. Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300).

Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetstagare vid ett catering–bolag, vilka lämnat sitt arbete före arbetstidens slut men ändå registrerats för hel arbetstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 16

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & Stockholm Airline Catering Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :