: : : :

Offentlig utredning med Sören Öman :

Organisationsutredningen mot dopning

(2009–2011)

It-rätt | Övrigt ]

Departement: Kulturdepartementet

Ordförande / Utredare: Malin Eggertz Forsmark

Utredningens beteckning: Ku 2009:03

Sören Ömans roll i utredningen: Konsult

Utredningen startade: 2009-12-03

Utredningen avslutades: 2011-02-02

Utredningen pågick: 1 år 1 månad och 30 dagar

» Utredningsdirektiven (dir. 2009:116)

» Tilläggsdirektiven dir. 2010:114

» Betänkandet SOU 2011:10 Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

En särskild utredare ska lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation, som staten och idrottens centrala organisation ska ha ett delat ansvar för. Utredaren ska även undersöka möjligheterna att involvera andra intressenter som kan samverka i antidopningsarbetet.

Utredaren ska bl.a.

» Se alla offentliga utredningar med Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har med­verkat i flera parla­men­tariska kommittéer, där politiker är leda­möter, och dess­utom många gånger själv utsetts till sär­skild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller med­verkat i 24 offent­liga utred­ningar som av­givit 29 betänkanden om totalt 10 050 sidor och därvid sam­arbetat med 324 andra med­verkande.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.