Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2012

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2012 ( 50 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2012 ( 15 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2012 ( 72 st. )

Sören Öman, Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 24.
Expertkommentar för augusti 2012.

Gerd Egede-Nissen och Vegard M. Lund, Fast ansettelse uten garantilønn i Arbeidsrett 2012 s. 80–101

Catharina Calleman, Ett marginellt problem? – om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt (”prekärt”) arbete i privata hem i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 194–221

Förlag : Liber, Malmö.

Sören Öman, Privatanställdas yttrandefrihet i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 21 juli 2011 Heinisch mot Tyskland och dom den 12 september 2011 Sánchez m.fl. mot Spanien.
Expertkommentar för mars 2012.

Sören Öman, Löneavdrag för kontrollavgifter i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.
Expertkommentar för november 2012.

Birgitta Nyström, Europeisering av den svenska arbetsrätten i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 9–32

Förlag : Liber, Malmö.

Sören Öman, Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 10 juli 2012 K.M.C. mot Ungern.

Sören Öman, Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter i Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst (red. Susanne Wigorts Yngvesson), 2012, s. 15–27

Förlag : Kompetensrådet för utveckling i staten (krus).

Rune Slagstad, Paal Berg som nasjonal strateg i Lov og Rett 2012 s. 632–641

Kerstin Ahlberg, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt i Europarättslig tidskrift 2012 s. 688–695

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-368/10 Kommissionen mot Nederländerna.

Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren, I lagens anda – En handbok i arbetsmiljörätt, fjärde upplagan 2012

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2008. Ursprunglig version 1995 utg. av Arbetarskyddsnämnden.

Bernard Johann Mulder, Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 33–46

Förlag : Liber, Malmö.

Eva Schömer, Internationella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 166–193

Förlag : Liber, Malmö.

Stein Evju, Midlertidighet og oppsigelighet – En studie i rettskilder og rettskildebruk i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 341–364

Erik Teigen Valeberg, Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 187–324

Staffan Ingmanson, Arbetsmarknadsreglering och ursprungslandshinder i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 61–76

Förlag : Liber, Malmö.

Stein Evju, Arbeidsrettsdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk – Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid i Arbeidsrett 2012 s. 1–29

Ann Numhauser-Henning, Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 136–165

Förlag : Liber, Malmö.

Kjetil Edvardsen, Retten til fast ansettelse – Praktiske problemstillinger tilknyttet grunnbemanningslæren i Arbeidsrett 2012 s. 103–141

Lena Svenæus, Anmälan av Hanna Pettersson, Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012 i Retfærd 2012 nr 138 s. 104–112

Anmälan av :
Hanna Pettersson, Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012.

Kurt Weltzien, Feil i faktum og feil i jus – ESA om lønns- og arbeidsvilkår i Arbeidsrett 2012 s. 174–177

Martin Gräs Lind och Christian Andersen-Mølgaard, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark – En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden, 2012

Förlag : Boggruppen.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2012 s. 487.

Kurt Weltzien, Tariffrettslig ugyldighet i Arbeidsrett 2012 s. 166–173

Christopher Hansteen, Anmälan av Stein Evju, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010 i Lov og Rett 2012 s. 182–187

Anmälan av :
Stein Evju, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010.

Marianne Lage och Finn Schwarz, Nedskæringer i ansættelsesretligt perspektiv – Hvad har vi indtil nu lært af krisen? i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 113–117

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Om direktørers fuldmagt på baggrund af UfR 2012.2533 H i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 391–396

Søren Narv Pedersen, Jobklausulloven med kommentarer, 2012

Förlag : Karnov Group, København.

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Nye pensionsretlige domme i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 255–263

Terese Smith Ulseth, Hva er så spesielt med tariffavtaler? – Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 325–340

Stein Evju, Fusjon og tariffavtaler i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 105–143

Christine Lie Ulrichsen, Anmälan av Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern, 2011 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 365–366

Anmälan av :
Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern, 2011.

Sören Öman, Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Ruth Nielsen, The Ban on Discrimination as a General Principle of Contract Law i Liber amicorum Ole Lando (red. Michael Joachim Bonell, Marie-Louise Holle och Peter Arnt Nielsen), 2012, s. 277–298

Förlag : DJØF, København.

Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Anmäld av :
Vibeke Blaker Strand i TfR 2014 s. 105–113.

Lars Zanderin och Mats Günzel, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, tredje upplagan 2012

Förlag : Liber, Malmö.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.
Tidigare utg. av LT, 1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1994, 3:e uppl. 1997.

Merete Preisler, Fratrædelsesgodtgørelse – og aldersdiskrimination i Juristen 2012 s. 109–112

Jonas Malmberg, Trade Union Liability for ”EU-Unlawful” Collective Action i European Labour Law Journal 2012 s. 5–18

Jorun Bjerke, Resignasjonsplikt i tariffretten i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 1–104

Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?, 2012

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Aslak Syse i TfR 2013 s. 264–270.

Lone L. Hansen, Væsentlige stillingsændringer i Juristen 2012 s. 137–148

Lone L. Hansen, Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse – Om adgangen til domstolsprøvelse af godtgørelseskrav, der støttes eller kunne støttes på kollektiv overenskomst eller hovedaftale i UfR B 2012 s. 49–56

Niklas Selberg, Åtgårder mot dem som tillgodogjort sig papperslösas arbete – nya principer i arbetsrättens sanktionssystem, eller ett principiellt nytt sanktionssystem? i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 77–104

Förlag : Liber, Malmö.

Vibeke Blaker Strand, En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling i Retfærd 2012 nr 136 s. 55–80

Flemming Dreesen, Ferieloven, nittonde upplagan 2012

Förlag : DA.

Anteckningar :
14:e uppl. 2000, 15:e uppl. 2002, 16:e uppl. 2004, 17:e uppl. 2007, 18:e uppl. 2011.

Catherine Barnard, EU employment law, fjärde upplagan 2012

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995 (rev. ed. 1996), 2:a uppl. 2000, 3:e uppl. 2006.
1–3 uppl. med titeln: EC employment law.

Ruth Nielsen, Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten i Festskrift til Jens Fejø (red. Jens Hartvig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen och Ruth Nielsen), 2012, s. 323–333

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Clarence Crafoord och Sebastian Scheiman, Skadeståndsskyldighet vid rättighetskränkningar på arbetsmarknaden i Juridisk Publikation 2012 s. 313–325

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.

Tove Lindgren, Kan skadeståndsfordringar på grund av kränkningar av rättigheter i Europakonventionen preskriberas? i Juridisk Publikation 2012 s. 43–64

Louise D’Oliwa, Anställning, uppsägning, avsked, 2012

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Laila Freivalds, Columbi ägg – en tredje anställningsform inom scenkonsten (- till glädje för bl.a. en operaälskare) i Vänbok till Sten Heckscher (red. Johan Hirschfeldt), 2012, s. 117–122

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tarjei Thorkildsen, Endring av tjenestepensjonsordninger – arbeidsrettslige aspekter i Arbeidsrett 2012 s. 59–79

Jonas Malmberg och Erik Sjödin, Lex Laval i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 47–60

Förlag : Liber, Malmö.

Karl Riesenhuber, European employment law – A systematic exposition [ Ius Communitatis series Vol. 4 ], 2012

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Ole Hasselbalch, Domstole eller fagretlige organer – status i UfR B 2012 s. 168–176

Joacim Waara, Svenska arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945–1972 [ Gothenburg studies in economic history Vol. 7 ], 2012

Förlag : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg.

Marianne Jenum Hotvedt, Utvikling eller brudd? – Når diskrimineringsvern møter arbeidstakervern i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 141–186

Tron Løkken Sundet, Ny arbeidstvistlov i Arbeidsrett 2012 s. 30–58

Niels Waage, Arbejdsretten gennem 100 år. Band 2: Arbejdsretten 1964–2010, 2012

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Petra Herzfeld Olsson, Folkrätten i arbetsrätten i Folkrätten i svensk rätt (red. Rebecca Stern och Inger Österdahl), 2012, s. 204–229

Förlag : Liber, Malmö.

Annamaria Westregård, Arbets- och förvaltningsrättens ömsesidiga påverkan på begreppen arbetsanpassning och omplacering i FT 2012 s. 233–244

Jens Paulsen, Arbejdsmarkedsklausuler – den ”rigtige” klausul i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 195–210

Evelyn Ellis och Philippa Watson, EU anti-discrimination law, andra upplagan 2012

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 2005 av enbart Evelyn Ellis.

Hanna Pettersson, Frihet från underordning – En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012

Förlag : Bokbox, Malmö.

Anmäld av :
Lena Svenæus i Retfærd 2010 s. 104–112.
Niklas Bruun i EU & Arbetsrätt 2012 nr 2 s. 8.

Örjan Edström, Bemanningsarbete – nya regler för flexibilitet och mot utanförskap för anställda i bemanningsföretag? i Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar – Festskrift till Anna Hollander (red. Lotti Ryberg-Welander och Katarina Alexius), 2012, s. 133–145

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Erik Sjödin, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus i Europarättslig tidskrift 2012 s. 122–130

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus.

Sören Öman, Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov i EU & arbetsrätt 2012 nr 1 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 26 januari 2012 i mål C-586/10 (Kücük) och dom den 8 mars 2012 i mål C-251/11 (Huet).

Örjan Edström, Bemanningsarbete – nya regler en inkörsport till arbetslivet för svaga grupper? i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 119–135

Förlag : Liber, Malmö.

Kai Ove Roseth och Christel Kvalvik, Aldersgrenser og aldersdiskriminering – er det lenger rom for å fastsette eller avtale særskilte aldersgrenser i norsk arbeidsliv? i Arbeidsrett 2012 s. 143–165

Carin Ulander-Wänman, Flexicurity, LAS och normativa krockar i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 105–118

Förlag : Liber, Malmö.

Christel Backman, Criminal Records in Sweden – Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers [ Göteborg studies in sociology Vol. 50 ], 2012

Förlag : Department of Sociology, University of Gothenburg, Göteborg.

Susanne Fransson, Lex Maria- och lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 222–237

Förlag : Liber, Malmö.

Petra Herzfeld Olsson, Book Review: Antoine Jacobs, Labour and the Law in Europe – A satellite view on labour law and social security law in Europe, Wolf Legal Publishers, 2011 i Common Market Law Review 2012 s. 1825–1827

Anmälan av :
Antoine Jacobs, Labour and the Law in Europe – A satellite view on labour law and social security law in Europe, 2011.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

2012 ( 1 st. )

Utstationeringskommittén ( 2012–2015 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( A 2012:03 )

Ordförande / Utredare : Marie Granlund Tomas Tobé Elisabeth Svantesson

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

» Kommittédirektiven (dir. 2012:92)

» Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2015:57 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

» Betänkandet SOU 2015:83 Översyn av lex Laval

Kommittén ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen. För att utvärderingen ska vara möjlig att genomföra är det nödvändigt att först kartlägga hur utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Kartläggningen ska bl.a. omfatta antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras ifrån och i vilka branscher utstationering vanligen sker. Läs mer

Dela :