Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2012

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2012 ( 50 st. )

» Förarbeten om arbetsrätt 2012 ( 15 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2012 ( 72 st. )

Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Anmäld av :
Vibeke Blaker Strand i TfR 2014 s. 105–113.

Martin Gräs Lind och Christian Andersen-Mølgaard, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark – En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden, 2012

Förlag : Boggruppen.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2012 s. 487.

Hanna Pettersson, Frihet från underordning – En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012

Förlag : Bokbox, Malmö.

Anmäld av :
Lena Svenæus i Retfærd 2010 s. 104–112.
Niklas Bruun i EU & Arbetsrätt 2012 nr 2 s. 8.

Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?, 2012

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Aslak Syse i TfR 2013 s. 264–270.

Kerstin Ahlberg, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt i Europarättslig tidskrift 2012 s. 688–695

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-368/10 Kommissionen mot Nederländerna.

Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren, I lagens anda – En handbok i arbetsmiljörätt, fjärde upplagan 2012

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2008. Ursprunglig version 1995 utg. av Arbetarskyddsnämnden.

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Om direktørers fuldmagt på baggrund af UfR 2012.2533 H i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 391–396

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Nye pensionsretlige domme i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 255–263

Christel Backman, Criminal Records in Sweden – Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers [ Göteborg studies in sociology Vol. 50 ], 2012

Förlag : Department of Sociology, University of Gothenburg, Göteborg.

Catherine Barnard, EU employment law, fjärde upplagan 2012

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995 (rev. ed. 1996), 2:a uppl. 2000, 3:e uppl. 2006.
1–3 uppl. med titeln: EC employment law.

Jorun Bjerke, Resignasjonsplikt i tariffretten i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 1–104

Catharina Calleman, Ett marginellt problem? – om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt (”prekärt”) arbete i privata hem i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 194–221

Förlag : Liber, Malmö.

Clarence Crafoord och Sebastian Scheiman, Skadeståndsskyldighet vid rättighetskränkningar på arbetsmarknaden i Juridisk Publikation 2012 s. 313–325

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.

Louise D’Oliwa, Anställning, uppsägning, avsked, 2012

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Flemming Dreesen, Ferieloven, nittonde upplagan 2012

Förlag : DA.

Anteckningar :
14:e uppl. 2000, 15:e uppl. 2002, 16:e uppl. 2004, 17:e uppl. 2007, 18:e uppl. 2011.

Örjan Edström, Bemanningsarbete – nya regler en inkörsport till arbetslivet för svaga grupper? i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 119–135

Förlag : Liber, Malmö.

Örjan Edström, Bemanningsarbete – nya regler för flexibilitet och mot utanförskap för anställda i bemanningsföretag? i Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar – Festskrift till Anna Hollander (red. Lotti Ryberg-Welander och Katarina Alexius), 2012, s. 133–145

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Kjetil Edvardsen, Retten til fast ansettelse – Praktiske problemstillinger tilknyttet grunnbemanningslæren i Arbeidsrett 2012 s. 103–141

Gerd Egede-Nissen och Vegard M. Lund, Fast ansettelse uten garantilønn i Arbeidsrett 2012 s. 80–101

Evelyn Ellis och Philippa Watson, EU anti-discrimination law, andra upplagan 2012

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 2005 av enbart Evelyn Ellis.

Stein Evju, Midlertidighet og oppsigelighet – En studie i rettskilder og rettskildebruk i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 341–364

Stein Evju, Fusjon og tariffavtaler i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 105–143

Stein Evju, Arbeidsrettsdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk – Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid i Arbeidsrett 2012 s. 1–29

Susanne Fransson, Lex Maria- och lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 222–237

Förlag : Liber, Malmö.

Laila Freivalds, Columbi ägg – en tredje anställningsform inom scenkonsten (- till glädje för bl.a. en operaälskare) i Vänbok till Sten Heckscher (red. Johan Hirschfeldt), 2012, s. 117–122

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lone L. Hansen, Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse – Om adgangen til domstolsprøvelse af godtgørelseskrav, der støttes eller kunne støttes på kollektiv overenskomst eller hovedaftale i UfR B 2012 s. 49–56

Lone L. Hansen, Væsentlige stillingsændringer i Juristen 2012 s. 137–148

Christopher Hansteen, Anmälan av Stein Evju, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010 i Lov og Rett 2012 s. 182–187

Anmälan av :
Stein Evju, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010.

Ole Hasselbalch, Domstole eller fagretlige organer – status i UfR B 2012 s. 168–176

Petra Herzfeld Olsson, Folkrätten i arbetsrätten i Folkrätten i svensk rätt (red. Rebecca Stern och Inger Österdahl), 2012, s. 204–229

Förlag : Liber, Malmö.

Petra Herzfeld Olsson, Book Review: Antoine Jacobs, Labour and the Law in Europe – A satellite view on labour law and social security law in Europe, Wolf Legal Publishers, 2011 i Common Market Law Review 2012 s. 1825–1827

Anmälan av :
Antoine Jacobs, Labour and the Law in Europe – A satellite view on labour law and social security law in Europe, 2011.

Marianne Jenum Hotvedt, Utvikling eller brudd? – Når diskrimineringsvern møter arbeidstakervern i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 141–186

Staffan Ingmanson, Arbetsmarknadsreglering och ursprungslandshinder i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 61–76

Förlag : Liber, Malmö.

Marianne Lage och Finn Schwarz, Nedskæringer i ansættelsesretligt perspektiv – Hvad har vi indtil nu lært af krisen? i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 113–117

Tove Lindgren, Kan skadeståndsfordringar på grund av kränkningar av rättigheter i Europakonventionen preskriberas? i Juridisk Publikation 2012 s. 43–64

Jonas Malmberg, Trade Union Liability for ”EU-Unlawful” Collective Action i European Labour Law Journal 2012 s. 5–18

Jonas Malmberg och Erik Sjödin, Lex Laval i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 47–60

Förlag : Liber, Malmö.

Bernard Johann Mulder, Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 33–46

Förlag : Liber, Malmö.

Ruth Nielsen, The Ban on Discrimination as a General Principle of Contract Law i Liber amicorum Ole Lando (red. Michael Joachim Bonell, Marie-Louise Holle och Peter Arnt Nielsen), 2012, s. 277–298

Förlag : DJØF, København.

Ruth Nielsen, Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten i Festskrift til Jens Fejø (red. Jens Hartvig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen och Ruth Nielsen), 2012, s. 323–333

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ann Numhauser-Henning, Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 136–165

Förlag : Liber, Malmö.

Birgitta Nyström, Europeisering av den svenska arbetsrätten i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 9–32

Förlag : Liber, Malmö.

Sören Öman, Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter i Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst (red. Susanne Wigorts Yngvesson), 2012, s. 15–27

Förlag : Kompetensrådet för utveckling i staten (krus).

Sören Öman, Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov i EU & arbetsrätt 2012 nr 1 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 26 januari 2012 i mål C-586/10 (Kücük) och dom den 8 mars 2012 i mål C-251/11 (Huet).

Sören Öman, Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Sören Öman, Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 10 juli 2012 K.M.C. mot Ungern.

Sören Öman, Privatanställdas yttrandefrihet i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 21 juli 2011 Heinisch mot Tyskland och dom den 12 september 2011 Sánchez m.fl. mot Spanien.
Expertkommentar för mars 2012.

Sören Öman, Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 24.
Expertkommentar för augusti 2012.

Sören Öman, Löneavdrag för kontrollavgifter i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.
Expertkommentar för november 2012.

Jens Paulsen, Arbejdsmarkedsklausuler – den ”rigtige” klausul i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 195–210

Søren Narv Pedersen, Jobklausulloven med kommentarer, 2012

Förlag : Karnov Group, København.

Merete Preisler, Fratrædelsesgodtgørelse – og aldersdiskrimination i Juristen 2012 s. 109–112

Karl Riesenhuber, European employment law – A systematic exposition [ Ius Communitatis series Vol. 4 ], 2012

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Kai Ove Roseth och Christel Kvalvik, Aldersgrenser og aldersdiskriminering – er det lenger rom for å fastsette eller avtale særskilte aldersgrenser i norsk arbeidsliv? i Arbeidsrett 2012 s. 143–165

Eva Schömer, Internationella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 166–193

Förlag : Liber, Malmö.

Niklas Selberg, Åtgårder mot dem som tillgodogjort sig papperslösas arbete – nya principer i arbetsrättens sanktionssystem, eller ett principiellt nytt sanktionssystem? i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 77–104

Förlag : Liber, Malmö.

Erik Sjödin, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus i Europarättslig tidskrift 2012 s. 122–130

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus.

Rune Slagstad, Paal Berg som nasjonal strateg i Lov og Rett 2012 s. 632–641

Vibeke Blaker Strand, En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling i Retfærd 2012 nr 136 s. 55–80

Tron Løkken Sundet, Ny arbeidstvistlov i Arbeidsrett 2012 s. 30–58

Lena Svenæus, Anmälan av Hanna Pettersson, Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012 i Retfærd 2012 nr 138 s. 104–112

Anmälan av :
Hanna Pettersson, Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012.

Tarjei Thorkildsen, Endring av tjenestepensjonsordninger – arbeidsrettslige aspekter i Arbeidsrett 2012 s. 59–79

Carin Ulander-Wänman, Flexicurity, LAS och normativa krockar i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 105–118

Förlag : Liber, Malmö.

Christine Lie Ulrichsen, Anmälan av Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern, 2011 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 365–366

Anmälan av :
Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern, 2011.

Terese Smith Ulseth, Hva er så spesielt med tariffavtaler? – Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 325–340

Erik Teigen Valeberg, Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 187–324

Niels Waage, Arbejdsretten gennem 100 år. Band 2: Arbejdsretten 1964–2010, 2012

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Joacim Waara, Svenska arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945–1972 [ Gothenburg studies in economic history Vol. 7 ], 2012

Förlag : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg.

Kurt Weltzien, Tariffrettslig ugyldighet i Arbeidsrett 2012 s. 166–173

Kurt Weltzien, Feil i faktum og feil i jus – ESA om lønns- og arbeidsvilkår i Arbeidsrett 2012 s. 174–177

Annamaria Westregård, Arbets- och förvaltningsrättens ömsesidiga påverkan på begreppen arbetsanpassning och omplacering i FT 2012 s. 233–244

Lars Zanderin och Mats Günzel, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, tredje upplagan 2012

Förlag : Liber, Malmö.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.
Tidigare utg. av LT, 1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1994, 3:e uppl. 1997.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

2012 ( 1 st. )

Utstationeringskommittén ( 2012–2015 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( A 2012:03 )

Ordförande / Utredare : Marie Granlund Tomas Tobé Elisabeth Svantesson

Sören Ömans roll i utredningen : Huvudsekreterare

» Kommittédirektiven (dir. 2012:92)

» Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2015:57 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

» Betänkandet SOU 2015:83 Översyn av lex Laval

Kommittén ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen. För att utvärderingen ska vara möjlig att genomföra är det nödvändigt att först kartlägga hur utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Kartläggningen ska bl.a. omfatta antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras ifrån och i vilka branscher utstationering vanligen sker. Läs mer

Dela :