Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 2006

( 2 offentliga utredningar med Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2006 ( 65 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2006 ( 58 st. )

Håkan Göransson och Anders Karlsson, Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar, fjärde upplagan 2006

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Ytterberg i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2004.

Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, fjärde upplagan 2006

Förlag : Damm & Søn, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i Tidsskrift for forretningsjus 1997 s. 96–98 (2:a uppl.).
Einar Mo i Arbeidsrett 2005 s. 243–251 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2005.

Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8.
Jens Hartig Danielsen i UfR B 2006 s. 332.
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett 2006 s. 130–134.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2005.

Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad – En strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden, 2006

Förlag : Ratio, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2009 s. 77–81.

Ruth Nielsen, Koncernarbejdsret, andra upplagan 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i Juristen 1992 s. 333–338 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1991 med titeln: Koncernarbejdsret i Danmark og internationalt.

Gabriella Sebardt, Redundancy and the Swedish Model in an International Context [ Studies in employment and social policy Vol. 31 ], 2006

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anmäld av :
Silvana Sciarra i JT 2007–08 s. 218–222.

Torgeir Aarvaag Stokke, Kollektiv uttreden av fagforbund i Arbeidsrett 2006 s. 81–89

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, rörlighet och tillväxt i Vägar till en öppnare arbetsmarknad [ Arbetslivsinstitutets Årsbok ] (red. Jonas Olofsson och Maria Zavisic), 2006, s. 151–158

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsinstitutets Årsbok 2006.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, småföretag och tillväxt i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport Vol. 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006, s. 115–138

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, The Vaxholm case from a Swedish and European perspective i Transfer: European Review of Labour and Research 2006 s. 155–166

Berit Bengtsson, Kampen mot § 23 – Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940 [ Uppsala studies in economic history Vol. 74 ], 2006

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Alex Borch, Hjemmevakt og arbeidsfri i Arbeidsrett 2006 s. 232–241

Bo Bylund och Lars Viklund, Rätt från början! – Arbetsrättens grunder med praktikfall, tolfte upplagan 2006

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1981, 2:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1988, 11:e uppl. 2003.

Catharina Calleman, Regleringen av arbetsmarknad och anställningsförhållanden för hushållstjänster [ IFAU Rapport Vol. 7 ], 2006

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2006:07.

Line Coll, Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved arbeidsgivers innsyn i virksomhetsrelatert e-post? i Arbeidsrett 2006 s. 162–182

Tron Dalheim, Midlertidig ansettelse – tilkallingsvikarer, ekstrahjelper m.v. i Arbeidsrett 2006 s. 244–259

Paulina Dejmek, En inre marknad för tjänstepensioner? – drygt ett år med EG-direktiv 2003/41/EG i Europarättslig tidskrift 2006 s. 605–621

Per Gunnar Edebalk, Sjukpenning och sjuklön – Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974–1993 [ Working paper serien Vol. 3 ], 2006

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport Vol. 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006, s. 241–281

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Kerstin Ekberg, Striden i Stenkyrka – En facklig prövning, andra upplagan 2006

Förlag : Hjalmarson & Högberg, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1999.
Gustafsson-fallet.

Ronnie Eklund, Fri rörlighet av tjänster och skyddet av arbetstagare i En gränslös europeisk arbetsmarknad – Europaperspektiv 2006 (red. Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl), 2006, s. 195–220

Förlag : Santérus, Stockholm.

Ronnie Eklund, The Laval Case i Industrial Law Journal 2006 nr 2 s. 202–208

Stein Evju, Die Sicht der skandinavischen Länder i Reformdruck auf das Arbeitsrecht in Europa – Wie reagieren nationale Rechtsordnungen? (red. Volker Rieble), 2006, s. 33–48

Förlag : ZAAR-Verlag, München.

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse i utvikling – Høyesteretts dom 31. januar 2006 i Arbeidsrett 2006 s. 52–64

Stein Evju, Aldersdiskriminering, likebehandling og pensjonsalder – Om Mangold, Chacón Navas – og arbeidsmiljølovens kap. 13 i Arbeidsrett 2006 s. 137–161

Stein Evju, Reservasjonsrett og valgrett under et nytt regime i Arbeidsrett 2006 s. 209–227

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – Clash of Civilisations? i Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa (red. Hugo Tiberg), 2006

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Astrid Flesland, Innsyn i e-post i Arbeidsrett 2006 s. 42–51

Else Bugge Fougner och Claude A. Lenth, Noen betraktninger om avtaleloven § 38 i Arbeidsrett 2006 s. 265–273

Jan Fougner, Virksomhetsoverdragelse og tilpasning i Arbeidsrett 2006 s. 65–76

Ole Hasselbalch, Foreningsfrihedsloven i kontekst – organisationsret, organisationsfrihed, alternativ organisering, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ole Hasselbalch, Funktionærret eller ansættelsesret? i UfR B 2006 s. 63–69

Erling Hjelmeng och Olav Kolstad, Allmenngjøringsloven og innsynsrett – EØS-rettslige problemstillinger i Arbeidsrett 2006 s. 1–41

Dan Holke, Arbetsrätten med en borgerlig regering – en rapport från LO-TCO rättsskydd, 2006

Förlag : Landsorganisationen i Sverige, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare version utgiven 2004.

Hans Jonasson, Samarbete genom lagstiftning – Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll, 2006

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Lysande avtal – En historia om Elektrikerförbundets kollektivavtal under 100 år, 2006

Förlag : Svenska Elektrikerförbundet, Stockholm.

Kent Källström, Föreningsfriheten efter Sørensen och Rasmussen i Festskrift till Peter Seipel (red. Peter Wahlgren och Cecilia Magnusson Sjöberg), 2006, s. 305–318

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Jonas Malmberg, Anmälan av Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427

Anmälan av :
Staffan Ingmanson; Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, 2005.

Jonas Malmberg, Dansk avhandling om integritetsskydd i arbetslivet i EU & arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006.

Jonas Malmberg, Labor Law in the Economic and Social Union of Europe i Labor Law, Policy and Mobility – Europe at the Crossroads, 2006, s. 1–16

Förlag : European Union Center of Excellence.

Anteckningar :
Occasional Paper.

Jonas Malmberg, The Legal Position of Employees’ in Cross-Border Transfers of Undertakings in the EU – A Question of Jurisdiction and Choice of Law i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2006 s. 385–406

Magne Mjaaland, Sluttavtaler – Skatte- og trygdemessige konsekvenser for arbeidstaker i Arbeidsrett 2006 s. 92–101

Ruth Nielsen, Princippet om forbud mod forskelsbehandling pga. alder som et almindeligt EU-retligt princip i UfR B 2006 s. 259–264

Ruth Nielsen, Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten 1 i TfR 2006 s. 71–103

Liisa Nieminen, Positiv särbehandling vid tillsättning av tjänster enligt EG-rätten i Nordisk Administrativt Tidsskrift 2006 s. 285–305

Per Norberg, Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120

Anteckningar :
Jämför Tore SIgeman i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495.

Mia Rönnmar, Den svenska arbetsrätten i internationell belysning i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport nr 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006 nr 16, s. 210–239

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Mia Rönnmar, The Managerial Prerogative and the Employee’s Obligation to Work – Comparative Perspectives on Functional Flexibility i Industrial Law Journal 2006 s. 56–74

Kim Schioldann, Funktionær og lønmodtager, 2006

Förlag : Gjellerup.

Øyvind Sollie, Kommentarer til advokat Magne Mjaalands artikkel om sluttavtaler i Arbeidsrett nr. 2/2006 i Arbeidsrett 2006 s. 276–279

Tron Sundet, Litt om ny begjæring om fratreden eller gjeninntreden i samme sak i Arbeidsrett 2006 s. 115–122

Tron Sundet, ”Pretensjonens betydning” i tvist om opphør av arbeidsforhold – randmerknader til Høyesteretts kjennelse 12. juli 2006 (HR-2006–01272-U) i Arbeidsrett 2006 s. 125–128

Terese Smith Ulseth, Daglig leders stillingsvern – Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett, 2006

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
Själva avhandlingen (dr. juris) utkom 2005 med titeln: Daglig leder – Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett, Universitetet i Oslo.

Terese Smith Ulseth, Daglig leders stillingsvern. Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett i Arbeidsrett 2006 s. 186–202

Anders Weihe, Öppningsklausuler – Anställnings- och konkurrenspakter i tyska företag – en modell även för Sverige?, 2006

Förlag : Teknikföretagen.

Kurt Weltzien och Heidi S. Reinholdt, Pornotitting i arbeidstiden – en kommentar til Rt. 2005 side 513 i Arbeidsrett 2006 s. 105–111

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Rt. 2005 s. 513.

Erik Werlauff och Peer Schaumburg-Müller, Virksomhedsoverdragelse og tjenestemænd i UfR B 2006 s. 220–224

Arbetsrättsliga föreningen 50 år – Fri rörlighet och arbetsrätten – Anföranden vid ett halvdagsseminarium 12 november 2004 i Stockholm (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skrifter Vol. 7 ], 2006

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera utredningarna på denna sida :

2006 ( 2 st. )

Studiestödsdatautredningen ( 2006–2007 )

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Departement : Utbildningsdepartementet ( U 2006:10 )

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

» Utredningsdirektiven (dir. 2006:90)

» Tilläggsdirektiven dir. 2007:44

» Betänkandet SOU 2007:64 Studiestödsdatalag

En särskild utredare skall granska regleringen och använd­ningen av personregister och annan behandling av personupp­gifter vid Cen­trala studiestödsnämnden och andra myndigheter inom studie­stödsområdet. Utredaren skall, utifrån den rättsliga analysen, före­slå de författningsändringar som behövs för en framtida behandling av personuppgifter i denna verksamhet. Utredaren skall särskilt beakta behovet av en rättslig reglering som inte är beroende av att vissa tekniska lösningar används och som ger myndigheterna möj­lighet att hantera nödvändig information på ett bra sätt. Samtidigt skall utredaren särskilt beakta och väga in rättssäkerhetsaspekterna och enskildas be­hov av skydd för sin personliga integritet. Läs mer

Dela :

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet ( 2006–2009 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( N 2006:07 )

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Sören Ömans roll i utredningen : Expert & Konsult

» Utredningsdirektiven (dir. 2006:55)

» Tilläggsdirektiven dir. 2007:106

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:85

» Tilläggsdirektiven dir. 2008:152

» Betänkandet SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet

En särskild utredare skall lämna förslag till lagreglering av skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Föreslagen lagreglering skall klargöra både när viss kontroll av arbetstagare och arbetssökande får ske samt hur den information sådan kontroll genererar får behandlas. Förslaget skall särskilt reglera kontroll genom hälso- och drogtester, kontroll av e-post, loggning av Internetbruk, övrig loggning samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare får begära att se utdrag ur belastningsregistret. Lagreglering av andra områden skall också övervägas. Förslaget skall klargöra vilka som skall omfattas av skyddet. Förslaget skall vidare i möjligaste mån likställa skyddet för arbetstagare och arbetssökande i privat och offentlig sektor. Läs mer

Dela :