Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman:

Årsarkiv:

Offentliga utredningar med Sören Öman startade 1999

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

» Alla Arbetsdomstolens domar 1999 ( 58 st. )

Arbetsrättslig litteratur 1999 ( 126 st. )

Anders Agell, Gustafssonmålet och blockadåtgärder mot småföretag i rättspolitiskt perspektiv i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Catharina Calleman, Turordning vid uppsägning [ Skrifter från Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet Vol. 2 ], 1999

Förlag : Rättsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet, Umeå.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 33.
Ronnie Eklund i JT 1999–2000 s. 692–698.
Tore Sigeman i EU & arbetsrätt 2000 nr 1 s. 7.

Anteckningar :
Även utg. 2000 av Norstedts juridik.

Reinhold Fahlbeck, Nothing Succeeds Like Success – Trade Unionism in Sweden [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 136 ], 1999

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Anders Kjellberg i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 33.
Michael Whincup i TfR 2002 s. 789–791.

Jan Fougner, Arbeidsavtalen – Utvalgte emner, 1999

Förlag : Tano Aschehoug, Oslo.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i TfR 2000 s. 1094–1101.

Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Håkan Göransson i EU & Arbetsrätt 1999 nr 3 s. 7.
Örjan Edström i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 32.
Sten Edlund i Lag & Avtal 2000 nr 5 s. 35.
Ruth Nielsen i TfR 2002 s. 791–793.

Michael Gotthardt, Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD [ Studien zum ausländischen, vergleichenden und internationalen Arbeitsrecht Vol. 6 ], 1999

Förlag : Nomos, Baden-Baden.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i EU & arbetsrätt 1999 nr 4 s. 7.
Kent Källström i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 33.

Peter Hanau, Icke kollektivanslutna arbetsgivare och rätten till konfliktåtgärder i tysk rätt i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Kent Källström, Gustafssonmålet och dess rättsliga bakgrund i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Knud Knudsen, Arbejdskonflikternes historie i Danmark – Arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870–1940 [ SFAH skriftserie Vol. 41 ], 1999

Förlag : SFAH, København.

Anmäld av :
Christer Thörnqvist i Tidsskrift for arbejdsliv 2000 s. 118–120.

Karin Lundström, Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten – En feministisk analys, 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1999 nr 2 s. 7.
Svante Nycander i JT 2001–02 s. 687–693.

Lynn M. Roseberry, The Limits of Employment Discrimination Law in the United States and European Community, 1999

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Erika Szyszczak i EU & arbetsrätt 1999 nr 2 s. 7.
Ronnie Eklund i Europarättslig tidskrift 2000 s. 531–534.

Johan Schelin, Föreningsfrihet och stridsåtgärder – Rättsläget i Danmark, Finland och Norge i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Tore Sigeman, Gustafssondomens konsekvenser för svensk arbetsrätt – En probleminventering rörande skyddet mot organisationstvång i arbetslivet i Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden – Gustafssonmålet i perspektiv [ Rättsfondens skriftserie Vol. 34 ] (red. Anders Agell), 1999

Förlag : Rättsfonden, Stockholm.

Christophe Vigneau, Kerstin Ahlberg, Brian Bercusson och Niklas Bruun, Fixed-term work in the EU – A European agreement against discrimination and abuse, 1999

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anmäld av :
Ann Numhauser-Henning i Lag & Avtal 2000 nr 4 s. 34.

Annette Abanulo, Equal Pay for Work of Equal Value – The ’Resultsoriented’ Approach that Never Was i Industrial Law Journal 1999 nr 4 s. 361–365

Olof Allgårdh, Partsförhandlad lagstiftning – ny utveckling inom EU i Europarättslig tidskrift 1999 s. 603–619

Lars Svenning Andersen, Virksomhedsoverdragelsesloven og de kollektive overenskomster i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 1–20

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Gunnar Aronsson och Klas Gustafsson, Kritik eller tystnad – En studie av arbetsmarknads- och anställningsförhållandets betydelse för arbetsmiljökritik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1999 nr 3 s. 189–206

Brian Bercusson, A survey of EC Labour Law Research i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Brian Bercusson, Democratic Legitimacy and European Labour Law i Industrial Law Journal 1999 s. 153–170

Lise Bergh, En bok som ökar förståelsen i EU & arbetsrätt 1999 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Elisabeth Vigerust; Arbeid, barn og likestiling – Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet, 1998.

Peter Blume, Ansattes e-post i UfR B 1999 s. 194–199

Fredrik Brandel, Replik angående LAS och kollektivavtal i Advokaten 1999 nr 6 s. 19

Anteckningar :
Se också Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 2 s. 12 och Rolf Kristensson i Advokaten 1999 nr 4 s. 22.

Fredrik Brandel, Kollektivavtalets betydelse i förhållande till LAS i Advokaten 1999 nr 2 s. 12

Anteckningar :
Se också Rolf Kristensson i Advokaten 1999 nr 4 s. 22 och Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 6 s. 19.

Kent Brorsson, Professorerna har varken läst eller förstått SAFs förslag i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 6–7

Kent Brorsson, Feltänkt om lönebildning i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 5

Niklas Bruun, Septemberforliget fundamentet för den nordiska arbetsrättsmodellen i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 67–84

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Niklas Bruun, Arbetstagaruppfinningar år 2000 – Nordisk reglering i takt med tiden i Festskrift till Gunnar Karnell (red. Lars Gorton), 1999, s. 85–97

Förlag : Carlsson Law Network, Stockholm.

Niklas Bruun, Några synpunkter på EG-rättens utmaningar för arbetsrättslig forskning i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niklas Bruun, Fackliga och grundläggande rättigheter i EU, 1999

Förlag : TCO, Stockholm.

Niklas Bruun, Nordisk modell kräver skydd i Lag & Avtal 1999 nr 4 s. 5

Niklas Bruun, Konkurrensbegränsande kollektivavtal godtas – Remarkabel betoning på EUs socialpolitiska målsättningar i EU & arbetsrätt 1999 nr 3 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EG-domstolens domar i mål nr C-67, 115 och 219/97 samt C-22/98.

John D. R. Craig, Privacy and employment law, 1999

Förlag : Hart, Oxford.

John D. R. Craig och Hazel D. Oliver, The right to Privacy in the Public Workplace – Should the Private Sector be Concerned? i Industrial Law Journal 1999 s. 49–59

Sten Edlund, Originell analys av ADs rättstillämpning i Lag & Avtal 1999 nr 5 s. 30

Anmälan av :
Olle Rimsten; Arbetsdomstolen och lagstiftaren – Om värderingar i rättsligt beslutsfattande, 1998.

Örjan Edström, Spretigt om arbetsbrist och saklig grund i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 32

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999.

Örjan Edström, Amerikansk debatt av intresse för Sverige i EU & arbetsrätt 1999 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Samuel Estreicher (ed.); Employee Representation in the Emerging Workplace: Alternatives/Supplements to Collective Bargaining. Proceedings of New York University 50th Annual Conference on Labor, 1998.

Eva Edwardsson, EUs konkurrensregler krockar med arbetsrätten i Lag & Avtal 1999 nr 1 s. 4

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1998 nr 112.

Ronnie Eklund, Empirisk forskning i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ronnie Eklund, Vart tog likabehandlingsprincipen vägen? i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 22–23

Anteckningar :
Replik av Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 4. Se också Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 4 och Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 5 samt Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 4.

Ronnie Eklund, Frågan kvarstår i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 4

Anteckningar :
Replik till Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 4. Se också Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 22–23 och Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 5 samt Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 4.

Ronnie Eklund, Bollen går vidare till Jämo i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 5

Anteckningar :
Se också Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 22–23 och Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 4 samt Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 4 och Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 4.

Ronnie Eklund, Anmälan av Evelyn Ellis, EC Sex Equality Law, 2:a uppl. 1998 i Europarättslig tidskrift 1999 s. 398–406

Anmälan av :
Evelyn Ellis; EC Sex Equality Law, 2:a uppl. 1998.

Stein Evju, Anmälan av Jens Kristiansen, Lønmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, 1997 i Retfærd 1999 nr 84 s. 78–86

Anmälan av :
Jens Kristiansen, Lønmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, 1997.

Reinhold Fahlbeck, Pleasures and Torments of Comparative Legal Research – Confessions of an amateur practitioner i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Även publicerad i Festskrift till Gunnar Karnell (red. Lars Gorton), 1999, s. 161–172.

Reinhold Fahlbeck, The Duty of Loyalty – Employee Loyalty in Sweden i Comparative Labor Law & Policy Journal 1999 s. 297–319

Reinhold Fahlbeck, Kollektiv arbetsrätt i USA i TfR 1999 s. 866–883

Anmälan av :
Svante Nycander; Kriget mot fackföreningarna – En studie av den amerikanska modellen, 1998.

Anteckningar :
Artikel som anmäler Svante Nycander, Kriget mot fackföreningarna – En studie av den amerikanska modellen, 1998.
Replik av Svante Nycander i TfR 1999 s. 1038–1043.

Reinhold Fahlbeck, Spänstig debatt om anställdas ägarmakt i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 35

Anmälan av :
Samuel Estreicher (ed.); Employee Representation in the Emerging Workplace: Alternatives/Supplements to Collective Bargaining. Proceedings of New York University 50th Annual Conference on Labor, 1998.

Reinhold Fahlbeck, Nycander ser på USA med nya ögon i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 34

Anmälan av :
Svante Nycander; Kriget mot fackföreningarna – En studie av den amerikanska modellen.

Reinhold Fahlbeck, Guldgruva för jurist med svensk-tysk verksamhet i EU & arbetsrätt 1999 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Michael Gotthardt; Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD, 1999.

Jan Fougner, Arbeidsrettens utvikling i Norge på 1990-talet i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jan Fougner, Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt i Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 2., 1999, s. 835–874

Stellan Gärde, Användbar analys i Europasammanhang i Lag & Avtal 1999 nr 4 s. 30

Anmälan av :
Kai Krüger & Ruth Nielsen & Niklas Bruun; European Public Contract in a Labour Law Perspective, 1998.

Anteckningar :
Anmälan av Krüger, Kai & Nielsen, Ruth & Bruun, Niklas, European Public Contract in a Labour Law Perspective, 1998.

Håkan Göransson, Omfattande avhandling om smygande rättsutveckling i EU & arbetsrätt 1999 nr 3 s. 7

Anmälan av :
Mats Glavå; Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrealistisk arbetsrättslig studie, 1999.

Lars Gorton, Något om 36 och 38 §§ i 1915 års avtalslag – då och nu – Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén (red. Torgny Håstad, Anders Knutsson och Sven Unger), 1999, s. 97–113

Förlag : Iustus, Uppsala.

Olle Hammarström, Medlingen kan stärkas utan ingrepp i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 8

Ingemar Hamskär, Svikna traditioner i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 4

Anteckningar :
Folkpartiets arbetsrätt.
Replik av Torbjörn Pettersson i Lag & Avtal 2000 nr 1 s. 6.

Lars Hartzell, Klubben som arbetsgivare och fotbollsspelaren som arbetstagare i Idrottsjuridisk skriftserie 1999 s. 85–91

Ole Hasselbalch, Nyere udviklingstendenser i dansk arbejdsret i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Kvalitetskriterier i retsvidenskaben – En dansk profil på problemstillingen i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Kollektivarbejdsretten, andra upplagan 1999

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1987.

Ole Hasselbalch, Arbejds- og ansættelseret – arbejde og ret, 1999

Förlag : Greens Jura, København.

Erik Hjerpe, Jordnära om arbetsrätt i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 35

Anmälan av :
Håkan Göransson; Arbetsrätten – En introduktion, 1999.

Anders Hult, Jonas Stålnacke och Sophie Mörkenstam Thörne, Täpp till de svarta hålen i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 6

Anteckningar :
SKTFs förslag till ny arbetsrätt 1999.

Håkan Hydén, Intressant om tre länders arbetsrätt i Lag & Avtal 1999 nr 2 s. 30

Anmälan av :
Taco van Peijpe; Employment Protection under Strain, 1998.

Antoine Jacobs, Social Dialogue and Other Means of Social Regulation Through the Social Partners i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Henning Jakhelln, Oppsigelse i anledning arbeidskamp – rettsvirkninger for de individuelle arbeidsavtaler i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 133–192

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Kurt Junesjö, AD får stark kritik för ja till omplacering i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1999 nr 48.
Replik av Göran Söderlöf & Håkan Torngren i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 5.

Martti Kairinen, Personalens rättsliga ställning vid företagsöverlåtelse, ändrad verksamhetsform, m.m. i Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 1., 1999, s. 587–602

Kent Källström, Kvalitetskriterier inom rättsvetenskapen i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Svårare än man tror i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 8

Anteckningar :
SAFs förslag till ny arbetsrätt 1999.

Kent Källström, Gustafsson-domen skapar temporär lösning i Lag & Avtal 1999 nr 5 s. 20–21

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Torgny Gustafsson-domen.

Kent Källström, Kunnig granskning av anställningsskyddet i tre länder i EU & arbetsrätt 1999 nr 1 s. 7–8

Anmälan av :
Taco van Peijpe; Employment Protection under Strain, 1998.

Hans Karlsson och Ingemar Göransson, Ordning och reda för en procent i Lag & Avtal 1999 nr 5 s. 4

Anders von Koskull, Bedömning av personuppgifter – Rekrytering till arbete under hot om avstängning från utkomstskydd i FJFT 1999 s. 223–271 & 301–325

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Rolf Kristensson, Blandade anställningsformer tillåtna i Advokaten 1999 nr 4 s. 22

Anteckningar :
Se också Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 2 s. 12 och Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 6 s. 19.

Jens Kristiansen, Ledelsesretten og dens grænser i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 213–230

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sven Lindegård, Ämbetsbrott av präst – En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid [ Bibliotheca theologiae practicae Vol. 61 ], 1999

Förlag : Arcus, Lund.

Sussanne Lundberg, Uppslagsbok för praktiker i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 36

Anmälan av :
Birgitta Nyström; EU och arbetsrätten, 2:a uppl. 1999.

Jonas Malmberg, Employment and other Long-term Contracts between Unequal Parties in Sweden [ Arbetslivsrapport Vol. 8 ], 1999

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsrapport 1999:8.

Henrik Karl Nielsen, Ansættelsesretten i Grønland i UfR B 1999 s. 307–315

Ruth Nielsen, Foreningsfrihed i europæisk perspektiv i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 245–264

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ruth Nielsen, Ban on discrimination and minimum standard legislation i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ruth Nielsen, Originell feministisk analys i EU & arbetsrätt 1999 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Karin Lundström; Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten – En feministisk analys, 1999.

Ruth Nielsen, Anmälan av Örjan Edström (red.), Sweden and the free movement of workers in the European Union, 1998 i TfR 1999 s. 974

Anmälan av :
Örjan Edström (red.); Sweden and the free movement of workers in the European Union, 1998.

Ruth Nielsen, Anmälan av Elisabeth Vigerust, Arbeid, barn og likestilling – Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet, 1998 i Retfærd 1999 nr 86 s. 77–79

Anmälan av :
Elisabeth Vigerust, Arbeid, barn og likestilling – Rettslig tilpasning av arbeidsmarkedet, 1998.

Torbjörn Nilsson, Staten och den oavsättlige ämbetsmannen – ett komplicerat förhållande i Statsvetenskaplig Tidskrift 1999 s. 113–137

Tor Nitzelius, EMU och kollektivavtalen i Sverige och EMU, 1999, s. 85–106

Lotty Nordling, Läs fördraget i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 4

Anteckningar :
Replik till Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 22–23. Svar av Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 4. Se vidare Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 4 och Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 5.

Lotty Nordling, Jämställdhet sakligt skäl i Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 4

Anteckningar :
Se också Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 22–23, Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 4 och Lag & Avtal 1999 nr 9 s. 5 samt Lotty Nordling i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 4.

Anders Nordström, Nyckelmedarbetares avhopp i Ny Juridik 1999 nr 2 s. 33–49

Henrik Norinder, HD-dom kan leda till skadestånd i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 6

Svante Nycander, Staten tog ställning mot facken i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 6

Birgitta Nyström, Nya samarbetsavtal på den svenska arbetsmarknaden – eller skärpt lagstiftning om medling och stridsåtgärder? i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 279–298

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Birgitta Nyström, Några problem vid arbete med EG-rättsligt material i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Birgitta Nyström, Blanpain varnar för social nedrustning i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 35

Anmälan av :
Roger Blanpain (red.); Institutional Changes and European Social Policies after the Treaty of Amsterdam, 1998.

Jesper Hartvig Pedersen, Mainlines in Danish Labour Market Policy as presented in the Danish National Action Plan 1999 i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 1999 s. 383–401

Kirsten Precht, Agnete Andersen och Ruth Nielsen, Udviklingen i den EU-retlige beskyttelse vedrørende graviditet og barsel i UfR B 1999 s. 139–146

Olle Rimsten, Lagstiftning – rättslig beslutsfattande – En förbisedd relation? i Ny Juridik 1999 nr 3 s. 90–113

Lotti Ryberg-Welander, Anmälan av Reinhold Fahlbeck, Flexibilisation of Working Life: Potentials and Challenges för Labour Law – An international analysis, 1998 i EU & arbetsrätt 1999 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Flexibilisation of Working Life: Potentials and Challenges för Labour Law – An international analysis, 1998.

Sven-Hugo Ryman, Låt parterna bedöma konflikter i särskild nämnd i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 6–7

Anteckningar :
Se också Sven-Hugo Ryman i Lag & Avtal 1999 nr 2 s. 4–5.

Sven-Hugo Ryman, Förhandlings- och strejkrätt inom den offentliga sektorn – En historisk återblick i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1999 nr 4 s. 259–270

Sven-Hugo Ryman, Ansvaret för lönebildningen fråntas arbetsmarknadens parter i Lag & Avtal 1999 nr 2 s. 4–5

Anteckningar :
Kommentar till Öbergska utredningen.
Se också Sven-Hugo Ryman i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 6–7.

Sven-Hugo Ryman, Spännande om striden i Stenkyrka i Lag & Avtal 1999 nr 8 s. 36

Anmälan av :
Kerstin Ekberg; Striden i Stenkyrka – En facklig prövning, 1999 (om Torgny Gustafsson-fallet).

Jorma Saloheimo, Arbetsrättens utveckling i Finland under 1990-talet i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kim Schioldann, Arbejdsretlige problemstillinger i forbindelse med fusion af virksomheder i UfR B 1999 s. 366–370

Tore Sigeman, Arbetsrättens utveckling i Sverige under 1990-talet i Arbetsrätt 1999 – Anföranden vid en nordisk forskarkurs i arbetsrätt (red. Kent Källström och Jonas Malmberg), 1999

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Fri rörlighet går före laglig stridsåtgärd? i EU & arbetsrätt 1999 nr 4 s. 3

Tore Sigeman, Das Arbeitsrecht im Umbruch i Recht der Arbeit 1999 s. 200–204

Tore Sigeman, Insiders and Outsiders in the Labour Market – Experiences of a Nordic Welfare State in Labour Law Perspective i Labour Law at the Crossroads – Studies in Honour of Benjamin Aaron [ Scandinavian Studies in Law Vol. 38 ], 1999, s. 265–278

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Spiros Simitis, Zur Internationalisierung des Arbeitnehmerdatenschutzes – Die Verhaltensregeln de Internationalen Arbeitsorganisation i Richterliches Arbeitsrech – Festschrift für Thomas Dieterich zum 65. Geburtstag (red. Peter Hanau, Friedrich Heither och Jürgen Kühling), 1999, s. 601–627

Spiros Simitis, Reconsidering the Premises of Labour Law – Prolegomena to an EU Regulation on the Protection of Employee’s Personal Data i European Law Journal 1999 nr 1 s. 45–62

Spiros Simitis, From the General Rules on Data Protection to a Specific Regulation of the Use of Employee Data – Policies and Constraints of the European Union i Comparative Labor Law & Policy Journal 1999 nr 3 s. 351–371

Jan Södergren, Gäller Europadomstolens principer i Europadomstolen? – En granskning av Europadomstolens hantering av det s.k. Gustafssonärendet i Europarättslig tidskrift 1999 s. 316–336

Göran Söderlöf och Håkan Torngren, Junesjös kritik grundlös i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1999 nr 48.
Replik till Kurt Junesjö i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 5.

Hans Sundberg, Danish Industrial Relations, Community Litigation and the Acquired Rights Directive i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 1999 s. 269–288

Lars Sydolf, Tankeväckande om flexibilitet i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 38

Anmälan av :
Reinhold Fahlbeck; Flexibilisation of Working Life – Potentials and Challenges for Labour Law, 1998.

Erika Szyszczak, Jämförelse Europa-USA kommer i rättan tid i EU & arbetsrätt 1999 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Lynn M Roseberry; The Limits of Employment Discrimination Law in the United States and European Community, 1999.

Per Sørensen, Arbejdsretten og formandskabet i Septemberforliget 100 år (red. Marie-Louise Andreasen, Jens Kristiansen och Ruth Nielsen), 1999, s. 317–324

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Åsa Thunman och Anders Nordström, Privat e-post och annan datoranvändning i arbetet i Lemän och Lagerlöfvar (red. Gunilla Widengren), 1999, s. 328–342

Förlag : Lagerlöf & Leman advokatbyrå, Stockholm.

Lars Viklund, Skydd för företagshemligheter känslig balansfråga för samhället i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 8

Lars Viklund, Kollektivavtal inom elitfotbollen i Idrottsjuridisk skriftserie 1999 s. 201–205

Lisa Waddington, Testing the Limits of the EC Treaty on Non-discrimination i Industrial Law Journal 1999 s. 133–151

Margareta Wadstein, Etnisk diskriminering i arbetslivet i Ny Juridik 1999 nr 3 s. 7–63

Lotta Westerhäll, Könsneutralitet kan diskriminera i Lag & Avtal 1999 nr 6 s. 4

Anteckningar :
Lotta Westerhäll heter numera Lotta Vahlne Westerhäll.

Sten Åke Zethræus, Kunskapsföretagen och turordningsreglerna i Lemän och Lagerlöfvar (red. Gunilla Widengren), 1999, s. 343–356

Förlag : Lagerlöf & Leman advokatbyrå, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

1999 ( 1 st. )

Integritetsutredningen ( 1999–2002 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Departement : Näringsdepartementet ( N 1999:10 )

Ordförande / Utredare : Reidunn Laurén

Sören Ömans roll i utredningen : Sakkunnig

» Dir. 1999:73 Den personliga integriteten i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Dir. 2001:5 Tilläggsdirektiv till Integritetsutredningen (N 1999:10)

» Betänkandet SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet

En särskild utredare tillkallas för att se över behovet av lagstiftning eller andra åtgärder för att stärka skyddet av den enskildes personliga integritet i arbetslivet.

I översynen skall det i första hand ingå frågor om användning av drogtester och andra medicinska kontroller samt frågor om användning av persondatorer, elektronisk post (e-post) och Internet i arbetet. Även andra integritetsfrågor som kommer upp under utredningsarbetets gång och där skyddet för den personliga integriteten i arbetslivet kan vara allvarligt hotat skall tas upp av utredaren. Behovet av skydd för arbetssökande skall särskilt belysas. Läs mer

Dela :