: : : : :

Arbetsdomstolens domarPersonuppgiftslagen (1998:204)

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Förarbeten till personuppgiftslagen (1998:204) och ändringar i lagen

Personuppgiftslag (1998:204)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180, EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046 [ pdf ]
Upphävd: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 1998:1436
Rubrik: Lag (1998:1436) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 20, 21, 35, 41, 50 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:1, EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:1059
Rubrik: Lag (1999:1059) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1210
Rubrik: Lag (1999:1210) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 33, 49 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2003:466
Rubrik: Lag (2003:466) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2006:398
Rubrik: Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 7, 49, 51 §§; nya 5 a, 8 a, 52, 53 §§, rubr. närmast före 5 a, 8 a §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:187
Rubrik: Lag (2008:187) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2009:468
Rubrik: Lag (2009:468) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 27, 42 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:827
Rubrik: Lag (2009:827) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1969
Rubrik: Lag (2010:1969) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:218
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Kommentarer i den arbetsrättsliga litteraturen till personuppgiftslagen ( 2 st. )

Sören Öman, Alkoholkontroll och personuppgiftslagen i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2011.

Anders von Koskull, Personuppgiftslagens tillämplighet på manuell behandling vid rekrytering till jobb. En fråga om grundläggande rättigheter i FJFT 2002 s. 614–656

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om personuppgiftslagen (1998:204) sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den lokala fackliga organisationen rätt att fortlöpande granska löneförhållandena och ta del av avlöningslistor. Fråga om ett bolag brutit mot avtalet genom att inte låta förbundets fackliga förtroendemän ta del av begärda avlöningslistor med löneuppgifter som kan knytas till identifierbara arbetstagare, såvitt avser utanförstående arbetstagare och om det skulle ha varit i strid med den tidigare gällande personuppgiftslagen att lämna ut de omtvistade uppgifterna. Arbetsdomstolen har funnit att en behandling av personuppgifterna, genom att lämna ut uppgifterna till förbundet, skulle ha varit tillåten enligt 10 § f) personuppgiftslagen och att bolaget därmed gjort sig skyldigt till kolektivavtalsbrott genom att inte lämna ut uppgifterna.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 65

Lagrum : 10 § personuppgiftslagen (1998:204)

Parter ( Privata sektorn ) : Peab Asfalt AB & Seko Service- och kommunikationsfacket & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Lisa Ericsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Bengt Huldt, Cathrin Dalmo, Gerald Lindberg och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2013 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 19 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Frågor om arbetstagarna skulle genomgå alkoholtest hos en av bolagets kunder inneburit brott mot dels ett mellan förbundet och bolaget träffat kollektivavtal om hantering och rutiner av alkolås i företagets fordon, dels transportavtalet och dels personuppgiftslagen. Även fråga om det är av avsevärd betydelse för käranden att få en fastställelsetalan prövad.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 19

Lagrum : 3 § och 5 § personuppgiftslagen (1998:204) | Artikel 8 punkten 1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) | 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Freight (Sweden) AB & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Eva Glückman & Henric Ask & Henrik Olander & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Gabriella Forssell, Carina Lindberg (skiljaktig) och Staffan Holmertz (f.d. förhandlingschefen i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Malin Broman Lindfors

Dela :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 87 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare är enligt transportavtalet skyldig att till den lokala fackliga organisationen insända kopia av upprättat anställningsbevis i samband med att anställningsavtal träffas. En arbetsgivare har underlåtit att tillämpa bestämmelsen och har därvid anfört att detta skulle strida mot personuppgiftslagen. Fråga huruvida arbetsgivarens underlåtenhet har inneburit ett brott mot transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 87

Lagrum : 5 §, 5 a § och 10 § personuppgiftslagen (1998:204)

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & DHL Express (Sweden) Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Pia Schöldström & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulrika Stenbeck Gustavson, Inga Jerkeman, Lars Josefsson (skiljaktig), Kent Johansson (skiljaktig), Håkan Löfgren och Margareta Öhberg.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :