Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Tillämpad lagstiftning:

Arbetsdomstolens domarPatientsäkerhetslagen (2010:659)

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Förarbeten till patientsäkerhetslagen (2010:659) och ändringar i lagen

Patientsäkerhetslag (2010:659)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1190
Rubrik: Lag (2011:1190) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:226
Rubrik: Lag (2012:226) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2012:310
Rubrik: Lag (2012:310) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 4 kap. 7 §, rubr. närmast före 4 kap. 7 §; ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:957
Rubrik: Lag (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1, 17 §§, 10 kap. 1, 8, 11, 13, 14, 15 §§, rubr. till 7 kap., rubr. närmast före 3 kap. 5 §, 7 kap. 20 §, 10 kap. 13 §; ny 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2013‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:276
Rubrik: Lag (2013:276) om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 § i 2012:957; ny 3 p övergångsbest. till 2012:957
Ändring, SFS 2013:1149
Rubrik: Lag (2013:1149) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:62
Rubrik: Lag (2014:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 10 kap. 15 §
Ikraft: 2014‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:291
Rubrik: Lag (2014:291) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:768
Rubrik: Lag (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9, 15 §§, 7 kap. 22 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:828
Rubrik: Lag (2014:828) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 6, 7 §§, 8 kap. 10 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:888
Rubrik: Lag (2014:888) om ändring i lagen (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 § i 2014:768
Ändring, SFS 2016:150
Rubrik: Lag (2016:150) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: upph. 8 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 12 §; ny 9 kap. 18 §, rubr. närmast före 9 kap. 18 §
Ikraft: 2016‑04‑15
Ändring, SFS 2016:519
Rubrik: Lag (2016:519) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:62
Rubrik: Lag (2017:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1 §, 6 kap. 5 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:378
Rubrik: Lag (2017:378) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 7 kap. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21 §§; nya 3 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§, 7 kap. 4 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:786
Rubrik: Lag (2017:786) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2018:402
Rubrik: Lag (2018:402) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑06‑01
Ändring, SFS 2018:748
Rubrik: Lag (2018:748) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:841
Rubrik: Lag (2018:841) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 9 kap. 16 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1128
Rubrik: Lag (2018:1128) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1996
Rubrik: Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:945
Rubrik: Lag (2019:945) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1300
Rubrik: Lag (2019:1300) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:40
Rubrik: Lag (2020:40) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft: 2020‑03‑01
Ändring, SFS 2020:311
Rubrik: Lag (2020:311) om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1996
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om patientsäkerhetslagen (2010:659) sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2018 nr 48 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Migrationsverket lämnat uppgifter om patienter som han behandlat, som var asylsökande, och ifrågasatt deras uppgivna ålder. Såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen har funnit att han därmed brutit mot tystnadsplikten och sekretessen enligt bl.a. offentlighets- och sekretesslagen. Till skillnad mot tingsrätten har Arbetsdomstolen funnit att det förelegat laga skäl för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 48

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) | 6 kap. 1 §, 2 § och 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) | 1 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355)

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : B.H. & Region Gotland

Ombud : Erik Danhard & Lovisa Levin & Torbjörn Olsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Susanne Sundberg, Joanna Román, Katarina Novák, Nikki Vagnér, Lasse Thörn och Ingemar Hamskär. Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

2012 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningstjänstens deltagande vid olika former av larm inom den s.k. IVPA-verksamheten. Tvist har uppkommit om det enligt kollektivavtal, och utan särskild överenskommelse med de berörda arbetstagarna, ingår i arbetsskyldigheten för kommunens räddningstjänstpersonal att delta vid dessa larm och därvid utföra olika förekommande arbetsuppgifter. Även bland annat fråga om ett tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen har utövats felaktigt på så sätt att det har föranlett skadeståndsskyldighet för arbetstagarorganisationen.

» Läs hela rättsfallet AD 2012 nr 66

Lagrum : 18 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740) | 4 kap. 6 § och 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) | 2 kap. 1 § och 4 § kommunallagen (1991:900) | 1 kap. 2 § och 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor | 3 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter | 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Hörby kommun

Ombud : Erik Danhard & Johanna Read Hilmarsdottir & Sophie Thörne

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Folke K. Larsson, Anders Hagman, Kent Johansson, Ann-Marie Stenberg Carlsson (skiljaktig) och Eva-Lena Danielsson (skiljaktig).
Sekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :