Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Tillämpad lagstiftning:

Arbetsdomstolens domarLagen (1985:206) om viten

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Förarbeten till lagen (1985:206) om viten och ändringar i lagen

Lag (1985:206) om viten
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1997:1096
Rubrik: Lag (1997:1096) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:591
Rubrik: Lag (1998:591) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:11
Rubrik: Lag (2010:11) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2014:629
Rubrik: Lag (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1985:206) om viten sedan 1993 ( 1 st. )

2017 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2017 nr 12 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag och därefter sagt upp sig. I det nya företaget har de använt sig av den tidigare arbetsgivarens databaser avseende vissa kontaktuppgifter. Fråga om arbetstagarna och det nya företaget brutit mot upphovsrättslagen och mot företagshemlighetslagen. Även fråga om arbetstagarna brutit mot lojalitetsplikten i anställningsförhållandet. Fråga också om beräkning av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 12

Lagrum : 1 §, 2 §, 49 §, 53 b §, 54 § och 57 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk | 7 §, 8 §, 9 § och 11 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 3 § lagen (1985:206) om viten | 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) | 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.Y. & eVero AB & Qualitative and Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB & U.K.G.

Ombud : Charlotte Forssander & Mikael Karlsson & Yohanna Öhrnegård

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Annette Carnhede.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :