: : : : :

Arbetsdomstolens domarLagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

Förarbeten till lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn och ändringar i lagen

Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: prop. 1975/76:52 med förslag till lag om justitiekanslerns tillsyn m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:30, rskr 1975/76:131
Ändring, SFS 1982:1169
Rubrik: Lag (1982:1169) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1986:422
Rubrik: Lag (1986:422) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:996
Rubrik: Lag (1987:996) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3, 5–7, 10 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2068
Rubrik: Lag (1994:2068) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1998:541
Rubrik: Lag (1998:541) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:438
Rubrik: Lag (2000:438) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2009:322
Rubrik: Lag (2009:322) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:661
Rubrik: Lag (2010:661) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1412
Rubrik: Lag (2010:1412) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn sedan 1993 ( 1 st. )

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). – Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :