Hem: Teman: Sökning: Sök Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Part : ”carina-gunnarsson” finns inte!
OCH
Underinstans : Umeå tingsrätt ( 6 st. )
OCH
Måltyp : Överklagat ( 373 st. )

Hittade 6 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

2015 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2015 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen. Fråga även om arbetsgivaren har skiljt läraren från hennes anställning eller om läraren frivilligt frånträtt anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 26

Lagrum : 4 §, 5 §, 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Minervaskolan i Umeå AB & U.D.

Ombud : Rikard Hultman & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Hans Blyme, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Ken Johnsson, Marcel Carlstedt och Margareta Zandén. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

2010 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2010 nr 41 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig pressoperatör sade upp sig från sin anställning efter det att hon genom sina lokala fackliga företrädare fått information om att arbetsgivaren avsåg att avskeda henne och av dessa fått rådet att i stället säga upp sig själv. Efter ca två veckor kontaktade hon arbetsgivaren och ville ta tillbaka uppsägningen. Fråga om hon varit bunden av sin uppsägning eller inte. Arbetsdomstolen har funnit att hennes uppsägning inte är att jämställa med en åtgärd från arbetsgivarens sida och att hon inte heller har haft rätt att återta den.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 41

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.E. & Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Ombud : Adam Grabavac & John Wahlstedt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cecilia Tallkvist (revisionssekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Eva Plogeus, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

1998 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1998 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att utföra visst arbete under uppsägningstiden. Arbetstagarens fackliga organisation uttalar med hänvisning till 34 § medbestämmandelagen att arbetstagaren enligt organisationens mening inte är skyldig att utföra arbetet. Samtidigt förklarar organisationen att den inte har för avsikt att företräda sin medlem i ärendet vid förhandlingar med arbetsgivaren. Skall i denna situation organisationens mening i tvistefrågan gälla?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 61

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.M. & Sveriges Fastighetsägare Umeå Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

1997 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1997 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal tjänsteman överklagades domen till arbetsdomstolen av kommunen. På yrkande av arbetstagaren fattade arbetsdomstolen ett interimistiskt beslut om att anställningen skulle bestå till dess tvisten slutligt avgjorts. Kommunen förklarade därefter att avskedandet vidhölls och uppmanade arbetstagaren att lämna arbetsplatsen. Kommunen återkallade sin talan i arbetsdomstolen, som senare avskrev målet från vidare handläggning. Arbetstagaren erhöll senare skadestånd av kommunen enligt 39 § anställningsskyddslagen. – I målet uppkommer bl.a. fråga om arbetstagaren är berättigad till lön för tiden innan arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning. Arbetsdomstolen konstaterar att det för tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen krävs att den dom varigenom avskedandet ogiltigförklarats har vunnit laga kraft. Arbetstagarens anställning och rätt till lön bestod därför till dess att arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 26

Lagrum : 35 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : E.L. & Umeå kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1996 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1996 nr 52 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen (1982:80) – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. – Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på en byråsekreterare vid en länsskattemyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 52

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : G.S. & Staten genom Riksskatteverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Lennart Andersson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1994 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1994 nr 111 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal om anställnings upphörande och om avgångsvederlag har tagits in en skiljeklausul. Fråga om klausulen kan anses oskälig mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 111

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.J. & Telia Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Lars Ahlvarsson, Lennart Grudevall, Lennart Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2020-04-26 av Sören Öman