: : : :

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Sökord : Kvittning av rättegångskostnader ( 43 st. )
OCH
Arbetsmarknadssektor : Kommunala sektorn ( 190 st. )

Hittade 3 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

2003 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 2003 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En landstingsanställd sjuksköterska begärde ledigt under några veckor över jul- och nyårshelgerna år 2001 för att ta hand om en 16-årig systerdotter som på grund av allvarliga psykiska och sociala problem krävde ständig tillsyn. Sedan landstinget vägrat sjuksköterskan den begärda ledigheten uteblev hon ändå under fyra veckor från arbetet för att ta hand om systerdottern. Landstinget sade upp sjuksköterskan och avstängde henne från arbetet. I målet uppkommer frågan om uppsägningen har skett i strid med lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer fråga om uppsägningen har skett i strid med anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen kommer på grund av de särskilda omständigheterna fram till att det inte har förelegat saklig grund för uppsägningen, som förklaras ogiltig. Något allmänt skadestånd på grund av uppsägningen döms inte ut. Däremot förpliktas landstinget att utge allmänt skadestånd för avstängningen, som inte bedöms vara grundad på godtagbara skäl.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 70

Lagrum : 1 § och 3 § lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl | 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västmanland & Vårdförbundet

Ombud : Carl Falck & Margaretha Sandberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

1994 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1994 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämligen en tjänst som vårdlärare vid landstingets vårdgymnasier och – med tjänstledighet från lärartjänsten – en tjänst som rektor för ett av vårdgymnasierna, sände med utnyttjande av sin ställning som rektor till landstinget in grundlöst avlöningsunderlag för sina två barn. Till följd därav betalade landstinget för de båda barnen ut lön och reseersättning med sammanlagt 84 120 kr samt socialavgifter med 29 512 kr. De belopp som sålunda utbetalades som lön och reseersättning överlämnade arbetstagaren enligt uppgift till de båda barnen med förklaringen att arbetstagaren själv tjänat pengarna på övertidsarbete. – Landstinget har ansetts berättigat att på grund av arbetstagarens ifrågavarande handlande avskeda arbetstagaren såväl från lärartjänsten som från rektorstjänsten hos landstinget. – Fråga om det med hänsyn till ett tidigare avgörande av arbetsdomstolen förelåg skäl att med stöd av 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen förordna att vardera parten skulle bära sina egna rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Gävleborg & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Karin Isacsson, Christian Tydén, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :

1993 ( 1 refererat avgörande )

Prejudikat : AD 1993 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagares uppsägning av sitt anställningsavtal har med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet med tillämpning av 36 § avtalslagen funnits böra lämnas utan avseende och inte kunna av arbetsgivaren göras gällande mot arbetstagaren. I målet även frågor huruvida uppsägningen varit ogiltig enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet eller enligt 30 § eller 33 § jämförd med 39 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 43

Lagrum : 30 §, 33 §, 36 §, 39 § avtalslagen (1915:218) | Lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads läns landsting & Sveriges Läkarförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2018-04-30 av Sören Öman