: : : :

Arbetsdomstolens domarAvancerad sökning i Arbetsdomstolens avgöranden

( sedan 1993 )

Urval :

Sören Öman var : Sekreterare ( 30 st. )
OCH
Ordförande : Ove Sköllerholm ( 17 st. )

Hittade 17 refererade avgöranden ( listas nedan )

» Gör en ny avancerad sökning

Gå tillbaka

1990 ( 9 refererade avgöranden )

Prejudikat : AD 1990 nr 80

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : S.A. & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Försvarets civilförvaltning

Vågskål

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om vissa löne- och andra anställningsvillkor för flygtjänstgörande personal inom försvarsmakten finns en bestämmelse som innebär att en flygförare under vissa angivna omständigheter skall till arbetsgivaren erlägga ett visst belopp som direkt framgår av avtalet, eller det högre belopp som fastställs av försvarsmaktens flygförarnämnd. Fråga om det förhållandet, att arbetsgivaren i ett visst fall har satt i fråga att flygföraren borde erlägga ett sådant högre belopp och därför begärt flygförarnämndens prövning, har medfört att den i 20 § i det statliga huvudavtalet angivna fyramånadersfristen för påkallande av tvisteförhandling rörande anspråket inte har börjat löpa förrän vederbörande förhandlingspart fått kännedom om nämndens beslut, trots att de omständigheter som enligt avtalet grundar ersättningsskyldighet varit kända redan dessförinnan.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Marika Fröberg, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Benne Lantz (första ombudsmannen i Kommunaltjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 75

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Handelsanställdas förbund & Svenska Elgrossist Aktiebolag Selga

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagare som omfattas av ett lokalt infört premielönesystem, som innebär att arbetstagarna har dels en fast kontant månadslön, dels en rörlig lönedel, har rätt att endast på den rörliga lönedelen erhålla särskild helgdagsersättning enligt 6 kap. 2 § i det s.k. lageravtalet mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen och Handelsanställdas förbund.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Nils Rekke (hovrättsassessor i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Sven-Hugo Ryman, Maria Nygren, Sten Selander (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Inge Janérus (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 64 [ Ej refererad ]

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : G.K. & Moelven E-modul Aktiebolag

Vågskål

Målet gällde uppsägning m m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Överklagade avgörandet: Åmåls tingsrätts dom den 24 november 1989, DT 92

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Rolf Berggren (jur kand i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare) och Gösta Eklund (sektionschef i Svenska Journalistförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 63

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Stockholms kommun & Svenska Facklärarförbundet & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Vissa arbetstagare hos Stockholm kommun

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om skadestånd för arbetstagare som deltagit i olovlig stridsåtgärd.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Margit Strandberg, Torkel Unge, Ola Bengtson, Åke Wänman och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 53

meddelad — Med skiljaktig mening

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om tillåtligheten av viss fastställelsetalan.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Hans Horn af Rantzien (skiljaktig), Bengt Lantz (ombudsman i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 46

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Flygbolaget X-Air Aktiebolag & Handelns Arbetsgivareorganisation Centrala Gruppen & P.B. & Svensk Pilotförening

Vågskål

Sammanfattning :

Tillämpning av bestämmelser om beredskap och om ersättning för arbete på ledig tid i det s.k. taxiflygavtalet mellan Handelns Arbetsgivareorganisation, Centrala Gruppen, och Svensk Pilotförening. Särskilt fråga om betydelsen för visst fall av en bestämmelse i avtalet om att med beredskapstjänst avses oplanerad produktion.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Lena Cavallius, Carl Erik Vos, Lennart Hörnlund, Kerstin Gustafsson och Nils Thulén (förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 21 [ Ej refererad ]

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Staten genom Statens järnvägar & Tanums Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)

Vågskål

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Bo Hansson och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1990 nr 8

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Försäkringsanställdas förbund & Försäkringskasseförbundet & Stockholms läns allmänna försäkringskassa

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga om det har funnits grund för avskedande enligt 11 kap. lagen om offentlig anställning av en försäkringssekreterare vid en allmän försäkringskassa som gjort sig skyldig till smuggling av narkotika.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Torkel Unge, Hans Horn af Rantzien, Göte Larsson och Tobias Lund. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

1989 ( 8 refererade avgöranden )

Prejudikat : AD 1989 nr 112

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Abvack Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Vågskål

Sammanfattning :

En arbetsgivare och en arbetstagare har i samband med att arbetstagaren anställts träffat en överenskommelse om traktamente, som strider mot byggnadsavtalets regler om traktamente. Fråga om arbetsgivaren sedermera varit oförhindrad att omedelbart övergå till att tillämpa byggnadsavtalet i stället för överenskommelsen, eller om en skälig uppsägningstid bort iakttas innan så skedde.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Edvard Nilsson, Palle Landin, Carl Erik Vos, Christian Tydén, Tore Andersson och Göran Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 107

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : S.K. & SILVA (Sweden) Aktiebolag

Vågskål

Sammanfattning :

En arbetstagare har avsett att vid tingsrätt stämma sin före detta arbetsgivare, aktiebolaget A, på skadestånd för ogrundad uppsägning. I stämningsansökningen har svaranden av misstag angetts så att ett annat aktiebolag inom samma företagsgrupp och med samma ställföreträdare, aktiebolaget B, utpekats som svarande. Det aktiebolag som arbetstagaren avsett att stämma – aktiebolaget A – gick emellertid efter stämning i svaromål i målet, medan något svaromål inte inkom från aktiebolaget B.

Sedan tingsrätten därefter av arbetstagaren fått bekräftat att hans talan riktades mot aktiebolaget A har tingsrätten inte ansetts ha haft giltig grund för att betrakta aktiebolaget B som svarande i målet.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Håkan Lavén, Margit Strandberg, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Tore Andersson och Kerstin Gustafsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 94

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Handelns Arbetsgivareorganisation Centrala Gruppen & ONOFF Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga huruvida skyldighet förelegat för en arbetsgivare enligt 19 § medbestämmandelagen att på begäran av arbetstagarorganisation lämna denna uppgifter om enskilda arbetstagares utbildning, anställningstid, lön och eventuella andra anställningsförmåner som arbetstagarorganisationen begärt för att använda som underlag för sina bedömningar och ställningstaganden vid förhandlingar med arbetsgivaren i en intressefråga avseende införandet av ett nytt löneystem hos arbetsgivaren.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Johan Hirschfeldt, Monica Ulfhielm, Lennart Hörnlund, Ola Bengtson, Hans Billström och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 92

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Byggförbundet & Skanska Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Vågskål

Sammanfattning :

Fråga huruvida viss talan kunde tas upp till prövning med hänsyn till det i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen uppställda kravet på att förhandling ägt rum rörande tvistefrågan.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Sven-Hugo Ryman, Carl-Erik Evers, Hans Horn af Rantzien, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 85 [ Ej refererad ]

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : B.D. & Dahléns Åkeri & Gräv Handelsbolag

Vågskål

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Överklagade avgörandet: Norrköpings tingsrätts, avd. 2, dom den 4 november 1988, DT 674

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Lennart Hörnlund och Göte Larsson. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 84 [ Ej refererad ]

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : A.F. & Staten genom Domstolsverket

Vågskål

Målet gällde ersättning åt biträde enligt rättshjälpslagen. Domen innebar att arbetsdomstolen avslog besvären.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3:3, beslut i dom den 26 september 1988, DT 818

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Sven-Hugo Ryman, Carl-Erik Evers, Hans Horn af Rantzien, Nils Gunnarsson (förre enheteschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander (direktör i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 83

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Malmö Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) & Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet

Vågskål

Sammanfattning :

En brittisk medborgare, anställd hos en svensk arbetsgivare, har avskedats utan att det förelegat ens saklig grund för uppsägning. Tvisten i målet gäller dels huruvida talan om ogiltigförklaring av avskedandet väckts i rätt tid, dels frågan om jämkning av allmänt och ekonomiskt skadestånd till arbetstagaren. Bland annat uppkommer fråga om denne, med hänsyn till omständigheterna, efter avskedandet borde ha varit aktiv i syfte att söka sig annat arbete utom Sverige.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Olle Gunnarsson, Göran Tunhammar, Bo Hansson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Torkel Westling. Enhälligt.
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

Prejudikat : AD 1989 nr 63 [ Ej refererad ]

meddelad — Enhällig

Sören Öman var : Sekreterare

Parter : Djurås Wärdshus Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Vågskål

Målet gällde skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen m m; nu fråga om stadfästelse av förlikning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm
Sekreterare : Sören Öman

Dela :

» Gör en ny avancerad sökning

Laddar…

Senast uppdaterad 2018-04-30 av Sören Öman