: : :

Arbetsdomstolens domarSök i refererade avgöranden av Arbetsdomstolen ( sedan 1993 ) :
personuppgiftslagen

» Gå direkt till sökrutan

Med sökrutan nedan kan du söka i fritext i Arbets­domstolens domar.

Genom att klicka på länkarna och göra val i spalten till höger kan du söka fram alla domar som uppfyller ett visst kriterium, t.ex. att en viss leda­mot dömt i målet. Vill du kombinera flera olika kriterier, kan du gå till sidan för avancerad sök­ning.

Sidan för avancerad sökning

Söker du efter en person med koppling till Arbets­domstolen, kan du välja personen direkt med sök­rutan nedan.

Ibland är det lättare att hitta det man söker med en mer av­gränsad sökning. Via länken nedan kan du söka i bara samman­fatt­ningarna av Arbets­domstolens domar eller i bara an­förda lag­rum.

Sök bara i samman­fatt­ningarna eller an­förda lag­rum
Det kan ta ett litet tag att ladda alla samman­fatt­ningar. Ha tålamod…

Sök i fritext i refererade av­göranden av Arbets­domstolen ( sedan 1993 ) :

Sökning görs efter exakt det du skriver in, inklusive mellanslag. En sökning efter uppsägning arbetstagare hittar alltså inte uppsägning av arbetstagare. Sökning sker dock efter både stora och små bokstäver.

Enda undantaget är om du avgränsar ord eller fraser med OCH (med stora bokstäver), t.ex. uppsägning OCH arbetstagare. Då hittas prejudikat som innehåller båda orden oavsett om de står bredvid varandra.

Klicka på rättsfallets beteckning, t.ex. AD 2017 nr 65, för att läsa rättsfallet (öppnas i ett nytt fönster).

Arbetsdomstolens domar
Hittade 9 prejudikat
Sortera efter

Arbetsrättslig litteratur om ( 3720 st. )

Carin Ulander-Wänman, Hållbart arbetsliv genom kompetensutveckling i samverkan, 2019

Förlag : Arena Idé.

Agneta Bern och Helene Sjöman, Arbetsrättens begrepp A-Ö, fjärde upplagan 2019

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2016, 2:a uppl. 2017, 3:e uppl. 2018.

Mikael Hansson, Anteckningar från och om ett rättsområde – om arbetsrättens identitet i Vänbok till Lena Olsen (red. Joel Samuelsson och Laila Zackariasson), 2019

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tor Olav Carlsen, Arbeidskampens maktmidler i Arbeidsrett 2019 s. 70–92

Stein Evju, Eftervirkning, bundethet og endringsadgang – Randbemerkninger til arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd og arbeidsmiljølovens § 16 første og annet ledd i Arbeidsrett 2019 s. 39–69

Petra Herzfeld Olsson, Något om betydelsen av anställningsvillkor i utlänningslagens mening i Festskrift till Örjan Edström (red. Staffan Ingmansson, Ulander-Wänman Carin och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 1–13

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Reinhold Fahlbeck, Lagen om företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, fjärde upplagan 2019

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1990, 2:a uppl. 2004, 3:e uppl. 2013.
1:a uppl. med titeln: Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet – Kommentar m m till lagen 1990 om skydd för företagshemligheter. 2:a och 3:e uppl. med titeln Lagen om skydd för företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter.

Sören Öman, Statsanställdas förtroendeskadliga bisysslor i Festskrift till Örjan Edström (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019, s. 501–511

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Lasse Gommerud Våg och Norunn Løkken Sundet, Nyere høyesterettspraksis om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område i Arbeidsrett 2019 s. 1–17

Alexander Næss Skjønberg, Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler i Arbeidsrett 2019 s. 18–38

Alexander Næss Skjønberg, Fredsplikten i tarifforhold, 2019

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Ruth Nielsen, EU-arbejdsret, femte upplagan 2019

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Axel Adlercrutz i TfR 1990 s. 913–915 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1989, 2:a uppl. 1992, 3:e uppl. 1997, 4:e uppl. 2006.
1–2 uppl. med titeln: EF-arbejdsret.

Martin Brinnen, Lönegranskning och dataskyddslagstiftningen – intresseavvägning eller kollektivavtal som rättslig grund? i Lov & Data 2019 nr 1 s. 4–8

Kristin Alsos och Kristine Neergaard, Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter i Arbeidsrett 2019 s. 182–201

Marianne Jenum Hotvedt, Når er reisetid arbeidstid? i Lov og Rett 2019 s. 107–129

Marion Holthe Hirst och Mårten Brandsnes Faret, Om fast og midlertidig ansettelse etter lovendring 1. januar 2019, og om betydningen av nyere høyesterettspraksis for adgangen til midlertidig ansettelse i forbindelse med omstillinger i Arbeidsrett 2019 s. 202–220

Erik Sinander, Semester – dödsviktig princip som har horisontell direkt effekt med stöd av stadgan i Europarättslig tidskrift 2019 s. 301–312

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom av den 7 november 2018 Bauer och Willmeroth, C-569/16 och C-570/16, EU:C:2018:871.

Martin Wästfelt, Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Lars Åström, Bo Bylund, Lars Viklund, Anders Elmér, Toivo Öhman, Helena Hedlund, Ulf Åkesson och Lena Isenstam, Anställningsskyddslagen med kommentar, trettonde upplagan 2019

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1982, 2:a uppl. 1987, 3:e uppl. 1988, 4:e uppl. 1994, 5:e uppl. 1995, 6:e uppl. 1996, 7:e uppl. 1997, 8:e uppl. 1999, 9:e uppl. 2004, 10:e uppl. 2008, 11:e uppl. 2011.
1–9 uppl. av Bo Bylund, Lars Viklund, Anders Elmér, Toivo Öhman. 11:e uppl. av Bo Bylund, Lars Viklund, Anders Elmér, Toivi Öhman, Helena Hedlund, Martin Wästfelt, Ulf Åkesson, Lars Åström. 12:e uppl. av Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Martin Wästfelt, Lars Åström. 13:e uppl. av Lena Isenstam, Malin Wulkan, Martin Wästfelt.
1–2 uppl. med titeln: Nya anställningsskydslagen.
1–5 uppl. utg. av Tiden. 6–9 uppl. utg. av Prisma. 10–11 uppl. utg. av Norstedt.

Jan Fougner, Norsk arbeidsrett – Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern, 2019

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Aira Din, Forhåndsavtaler om arbeid ved konflikt i Arbeidsrett 2019 s. 93–181

Peter Andersson, Lagom krav på arbetsmiljö – Om förelägganden och förbud och arbetsmiljöansvarets gränser, 2019

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Jan Kleineman, Om uppkomsten av allmänna skadeståndsprinciper – exemplet contra bonos mores som en dolusprincip i svensk rätt i Festskrift till Stefan Lindskog (red. Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Jan Kleineman och Gertrud Lennander), 2018, s. 381 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 2015 s. 899.

Kerstin Ahlberg, Arbetsmiljölagen med kommentarer, fjortonde upplagan 2018

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2003, 4:e uppl. 2005, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2009, 8:e uppl. 2010, 9:e uppl. 2011, 10:e uppl. 2013, 11:e uppl. 2014, 12:e uppl. 2016, 13:e uppl. 2017.
1:a uppl. med Karl Krook.

Tine Eidsvaag, Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere? – Om tilrettelegging for vikarbyråansatte i Arbeidsrett 2018 s. 135–163

Stein Evju, EMK artikkel 11, streikerett og tvungen voldgift i Arbeidsrett 2018 s. 264–266

Hans Petter Graver, Anmälan av Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018 i TfR 2018 s. 317–321

Anmälan av :
Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018.

Sören Öman, AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt, andra upplagan 2018

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2014.

Sören Öman, Arbetsrättsliga prejudikat 2017 i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2018.

Erik Lindberg, Statens ansvarsnämnd och IT-skandalen – möjligheten att avskeda en redan förflyttad generaldirektör i Vänbok till Fredrik Wersäll (red. Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén och David Säfwe), 2018, s. 319–332

Förlag : Iustus, Uppsala.

Petra Sund-Norrgård och Mayvor Höglund, Anmälan Niklas Bruun i Sverige – en vänbok, 2017 i FJFT 2018 s. 490–502

Anmälan av :
Anmälan Niklas Bruun i Sverige – en vänbok, 2017.

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Erik Danhard, Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs samt löneindrivning och företagsrekonstruktion, sjätte upplagan 2018

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2009 (supplement 2012),5:e uppl. 2013.
1:a och 2:a uppl. med titeln Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs samt löneindrivning, 3:e upppl. med titeln Konkursarbetsrätt – Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs.
1–4 uppl. utg. av Åhnberg Förlag.

Henning Jakhelln, Anmälan av Jan L. Backer og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall i Arbeidsrett 2018 s. 131–134

Anmälan av :
Jan L. Backer & Simen Lium, Pensjoner i et nøtteskall.

Niklas Selberg, Empirisk arbetsrättsforskning, rättsrealism och rättssociologi – Från välfärdsstat till gig-ekonomi i Festskrift till Håkan Hydén (red. Karl Dahlstrand, Reza Banakar och Lotti Ryberg-Welander), 2018, s. 613–640

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Caroline Johansson, Tjänstepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 135 ], 2018

Förlag : Iustus, Uppsala.

Peter Ramsjö, Skolans arbetsmiljö – något om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsynsområde i FT 2018 s. 725–745

Lars Viklund, Arbetsrätten och religiösa kulturkonflikter i Ny Juridik 2018 nr 3 s. 7–18

Marianne Jenum Hotvedt, The contract-of-employment test renewed – A Scandinavian approach to platform work i Spanish Labour Law and Employment Relations Journal 2018 s. 56–74

Lars Viklund, Lex Hamnarbetarförbundet – ett oortodoxt lagstiftningsärende i Ny Juridik 2018 nr 4 s. 17–28

Maren Folkestad, Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i Arbeidsrett 2018 s. 164–246

Lars Viklund, Martin Wästfelt och Bo Bylund, Arbetsrätt i praktiken – En handbok, tjugonde upplagan 2018

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 4:e uppl. 1980, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1985, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1990, 9:e uppl. 1995, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2006, 14:e uppl. 2007, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2014, 18:e uppl. 2015, 19:e uppl. 2017.
1–17 uppl. av Lars Viklund & Bo Bylund. 18:e uppl. av Lars Viklund. Fr.o.m. 19:e uppl. av Lars Viklund & Martin Wästfelt.
1–12 uppl. 2003 med titeln: Arbetsrätt i praktiken – En facklig handbok.
1–9 uppl. utg. av Tiden. 10–12 uppl. utg. av Prisma. 13–16 uppl. utg. av Norstedt.

Henning Jakhelln, Ulønnet velferdspermisjon – Retten til ulønnet velferdspermisjon for arbeidstakere bør nå lovfestes i Arbeidsrett 2018 s. 61–76

Håkan Gabinus Göransson och Naiti del Sante, Diskrimineringslagen – en lärobok, 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anette Broberg och Anna Sundin, Anställda – Praktisk handbok för arbetsgivare, tjugoförsta upplagan 2018

Förlag : Björn Lundén information, Näsviken.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1997, 3:e uppl. 1998, 4:e uppl. 1999, 5:e uppl. 200, 6:e uppl. 2001, 7:e uppl. 2002, 8:e uppl. 2003, 9:e uppl. 2004, 10.e uppl. 2005, 11:e uppl. 2006, 12:e uppl. 2007, 13:e uppl. 2008, 14:e uppl. 2009, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2011, 17:e uppl. 2013, 18:e uppl. 2014, 19:e uppl. 2016, 20:e uppl. 2017.
1:a uppl. av Björn Lundén och Lotta Bylin. 2–7 uppl. av Björn Lundén och Lotta Dahlin. 8–15 uppl. av Björn Lundén och Anette Broberg. 16–18 uppl. av Jens Nyholm och Anna Sundin. Från och med 19:e uppl. av Anette Broberg och Anna Sundin.

Erik Danhard, Konkurrensklausuler – i retur i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 38, AD 2017 nr 44, AD 2017 nr 57.
Expertkommentar för april 2018.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidstaker – quo vadis? – Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet i TfR 2018 s. 42–103

Svante Nycander, Svenska modellens borgerliga rötter i Statsvetenskaplig Tidskrift 2018 s. 5–31

Anders Eka, Avskedande av domare – behov av en översyn för att stärka domstolarnas oberoende i Vänbok till Fredrik Wersäll (red. Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén och David Säfwe), 2018, s. 237–248

Förlag : Iustus, Uppsala.

Martin Haukland och Pål Kvernaas, Feil pensjonsgrunnlag – grunnlag for etterinnbetalingskrav? i Arbeidsrett 2018 s. 247–263

Kurt Weltzien, ”Akademiker-dommere” til Arbeidsretten? i Arbeidsrett 2018 s. 107–108

Harald Irgens-Jensen, Ansattes oppfinnsomhet – bedrifters hemmelighold i Lov og Rett 2018 s. 3–18

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, fjärde upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Klas Jonsäter i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2012.

Kristina Ahlström, 2017 års förvaltningslag – betydelse för HR-området i Ny Juridik 2018 nr 1 s. 59–73

Sören Öman, Anmälan av Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen i TfR 2018 s. 575–577

Anmälan av :
Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen, 2017.

Sabina Hellborg, Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering, 2018

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Mårten Schultz i SvJT 2019 s. 170–178.

Sören Öman, Ny praxis inom statlig arbetsrätt i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Expertkommentar för december 2018.

Nicolay Skarning och Tonje Liavaag, Kan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake? i Arbeidsrett 2018 s. 97–106

Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist, Arbetsmiljölagen – Kommentarer och författningar, artonde upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1981, 3:e uppl. 1983, 4:e uppl. 1984, 5:e uppl. 1986, 6:e uppl. 1987, 7:e uppl. 1990, 8:e uppl. 1991, 9:e uppl. 1994, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 1999, 12 uppl. 2001, 13:e uppl. 2004, 14:e uppl. 2008, 15:e uppl. 2010, 16:e uppl. 2013, 17:e uppl. 2014.
1–10 uppl. av Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist & Hilding Starland. Fr.o.m. 11:e uppl. av Hans Gullberg & Karl-Ingvar Rundqvist. 1–5 uppl. m. företal av Gunnar Danielson. Olika utgivare, bl.a. Arbetsmiljöforum och Föreningen för arbetarskydd.

Bo Ericson och Henric Ask, Visselblåsarlagen i Ny Juridik 2018 nr 1 s. 23–39

Ove André Vanebo och Marco Lilli, Begrepet ”arbeidsvederlag” i ferieloven § 10 (1) i Arbeidsrett 2018 s. 109–130

Maria Steinberg, Skyddsombudsrätt – Skydds- och arbetsmiljöombud – samverkan, ansvar och tillsyn, femte upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1992, 2:a uppl. 1995 (supplement 1998), 3:e uppl. 2006 (supplement 2011), 4:e uppl. 2013.
1:a uppl. med titeln: Skyddsombudsrätt – En handbok. 2–3 uppl. med titeln: Skyddsombudsrätt – Samverkan, ansvar och tillsyn. 4:e uppl. med titeln Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt.

Jonas Malmberg, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeld Olsson och Tommy Larsson, Medbestämmandelagen – En kommentar – Del I – 1–32 §§, 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Turenki.

Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll i Arbeidsrett 2018 s. 37–60

Sonia Bastigkeit Ericstam, Arbete till vilket pris som helst? – En undersökning av deportabilitetens inverkan på arbetskraftsinvandrares rättsliga skydd på den svenska arbetsmarknaden i Juridisk Publikation 2018 s. 49–62

Erland Olauson och Dan Holke, Medbestämmandelagen – Med kommentar, sjunde upplagan 2018

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
Rev. uppl. 1992 (av enbart Erland Olauson), 3:e uppl. 2001, 4:e uppl. 2008, 5:e uppl. 2012, 6:e uppl. 2014.
1–3 uppl. med titeln: Medbestämmandelagen – kommentar med rättsfall.
Rev. uppl. 1992 utg. av Tiden. 3:e uppl. utg. av Prisma. 4–5:e uppl. utg. av Norstedts.

Funktionærloven 80 år (red. Aaage Jacob Jensen och Lars Svenning Andersen), 2018

Förlag : DJØF.

Vegard Veggeland, Forbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon i Arbeidsrett 2018 s. 85–96

Jan Fougner, Lars Holo, Tron Løkken Sundet och Tarjei Thorkildsen, Arbeidsmiljøloven – Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. – Kommenatarutgave, tredje upplagan 2018

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2006, 2:a uppl. 2013.
1:a uppl. av enbart Jan Fougner och Lars Holo.

Mats Glavå, Vägval för anställningsskyddet, 2018

Förlag : Bokförlaget BAS, Bohus.

Lotti Ryberg-Welander, När ämbetsmannen blev arbetstagare i FT 2018 s. 999–1019

Kristina Ahlström, Arbetsledningsbeslut vid bemanning av statliga myndigheter i Ny Juridik 2018 nr 2 s. 65–80

Stefan Flemström och Sara Andersson, Förutsebarhet av fördelningen av rättegångskostnader, särskilt i arbetstvister – en diskussion med utgångspunkt i AD 2017 nr 50 i Ny Juridik 2018 nr 1 s. 7–22

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 50.

Åsmund Arup Seip, Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge i Arbeidsrett 2018 s. 77–84

Sören Öman, Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt i Blendow Lexnova 2018

Anteckningar :
Expertkommentar för oktober 2018.

Marianne Jenum Hotvedt, Prøvelsesrett på prøve – Kan domstolene prøve rimelighet i saker om statsansattes stillingsvern? i Arbeidsrett 2018 s. 1–36

Sören Öman, Anställningsskyddspraxis, nionde upplagan 2018

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Lars Viklund i Lag & Avtal 2003 nr 9 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
Tidigare version: Anställningsskyddslagen – Sammanställning av rättspraxis, Publica 1993.
1:a uppl. 2002, 2:a uppl. 2004, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2008, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2012, 7:e uppl. 2014, 8:e uppl. 2016.
1–4 uppl. utg. av Norstedts Juridik. Fr.o.m. 5:e uppl. utg. av Jure Förlag.

Kristina Ahlström, Anställning vid en statlig myndighet – Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut, andra upplagan 2018

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010.

Ulf Bernitz, Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser – För hur lång tid kan de vara tillåtna? i JT 2017–18 s. 662–672

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : PMÖD 29 nov. 2017 i mål PMT 7498–16.

Carin Ulander-Wänman, Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt tillkompetensutveckling i JT 2017–18 s. 633–650

Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade i JT 2017–18 s. 218–227

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 23.

Arne Fanebust, Oppsigelse i arbeidsforhold, femte upplagan 2017

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1 utg. 1985, 2. utg. 1989, 3 utg. 1995, 4 utg. 2001.
1–4 utg. med titeln: Oppsigelse i arbeidsforhold – krav om ”saklig grunn”, forhandlings- og søksmålsordningen, sanksjonssystemet.

Tore Sigeman och Erik Sjödin, Arbetsrätten – En översikt, sjunde upplagan 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Tomas Matsson i Advokaten 1995 nr 8 s. 26 (1:a uppl.).
Annica Burman i Lag & Avtal 1996 nr 3 s. 23 (1:a uppl.).
Lars Viklund i SvJT 1996 s. 655–656 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2001, 4:e uppl. 2006, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2013.
1–5 uppl. av enbart Tore Sigeman.
1–3 uppl. med titeln: Arbetsrätten – En översikt av svensk rätt med europarätt.

Rasmus Hästbacka, Europeiska företagsråd i svenska koncerner – En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 36 ], 2017

Anmäld av :
Birgitta Nyström i EU & Arbetsrätt 2017 nr 3 s. 8.

Stein Evju, Rikslønnsnemnda, materiell kompetanse i relasjon til parters avtaleadgang, ugyldighet – Arbeidsrettens dom 6. november 2017 (AR-2017–29) i Nytt i privatretten 2017 nr 4 s. 1–4

Göran Söderlöf och Sophie Thörne, MBL och kommunal upphandling av tjänster i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 419–426

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catharina af Sandeberg, Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser – särskilt om arbetstagarrepresentanterna i Festskrift till Lars Pehrson (red. Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka och Jessika van der Sluijs), 2017, s. 363–370

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Rosemary Owens, Andrew Stewart, Anne Hewitt och Joanna Howe, Labour Regulation, Work Experience and Youth: Lessons from the Scholarship of Ann Numhauser-Henning i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 643–659

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Tommy Iseskog, Personaljuridik, trettionde upplagan 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Anders Sandgren i Lag & Avtal 2003 nr 1 s. 35 (15:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1983, 3:e uppl. 1985, 4:e uppl. 1987, 5:e uppl. 1990, 6:e uppl. 1991, 7:e uppl. 1992, 8:e uppl. 1994, 9:e uppl.1995. 10:e uppl. 1996, 11:e uppl. 1998, 12:e uppl. 1999, 13:e uppl. 2000, 14:e uppl. 2001, 15:e uppl. 2002, 16:e uppl. 2003, 17:e uppl. 2004, 18:e uppl. 2005, 19:e uppl. 2006, 20:e uppl. 2007, 21:e uppl. 2008, 22:e uppl. 2009, 23:e uppl. 2010, 24:e uppl. 2011, 25:e uppl. 2012, 26:e uppl. 2013, 27:e uppl. 2014, 28:e uppl. 2015, 29:e uppl. 2016.

Bernard Johann Mulder, The law concerning the election of employee’s representatives in company bodies i 2017 s. 96–104

Förlag : European Labour Law Journal.

Eskil Wadensjö, Ekonomisk diskrimineringsteori i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 805–816

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Erik Grahn och Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen, 2017

Förlag : Wolters Kluwer.

Håkan Hydén, Klasskampen – vart tog den vägen? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 199–212

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michael Bogdan, Tillämplig lag avseende utomobligatoriskt ansvar för kollektiva stridsåtgärder på arbetsmarknaden i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 103–112

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Judy Fudge, Elusive Equality for Women i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 245–254

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Stefan Flemström och Louise D’Oliwa, Rätt arbetsrätt – Uppslagsbok för arbetsgivare, arbetstagare, organisationer på arbetsmarknaden och andra som behöver lättfattlig information om arbetsrätten, 2017

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Anteckningar :
Har utkommit i årliga upplagor sedan 2008, t.o.m. 2011 utg. av Bonnier utbildning.

Petra Herzfeld Olsson, Europeiseringen av den svenska föreningsfriheten i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 181–198

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michiyo Morozumi, Family Change and Labour Law in Japan i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 505–522

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Xavier Groussot och Iva Svobodová, Social Clauses after RegioPost – A Constitutional Perspective i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 277–290

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Lena Svenæus, Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män – En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön [ Lund studies in sociology of law Vol. 51 ], 2017

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & Arbetsrätt 2017 nr 3 s. 7–8.

Silvana Sciarra, Rights and Principles: Contradictions and Ways forward in the Case Law of the European Court of Justice i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 765–776

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Per Norberg, Elefanten i rummet – Arbetsdomstolen, den svenska modellen och diskrimineringslagstiftningen i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 577–590

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2005 nr 69 och AD 2013 nr 64.

Ruth Nielsen, Diskriminationsforbud som formueretligt princip i Festskrift til Hans-Viggo Godsk Pedersen (red. Nis Jul Clausen, Anette Kronborg, Nina Dietz Legind och Bent Ole Gram), 2017, s. 423–433

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Marianne Jenum Hotvedt, Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet i Lov og Rett 2017 s. 86–109

Christian Højer Schjøler, Aldersdiskriminationsforbuddets indtog i arbejds- og ansættelsesretten, 2017

Förlag : Ex Tuto.

Csilla Kollonay Lehoczk, The Social Charter and EU Law on Gender Equality – A Comparative Overview i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 385–404

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Filippa Swanstein och Karin Henrikz, Diskrimineringslagen – Från princip till praktik, andra upplagan 2017

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 2014.

Annamaria Westregård, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin – en utmaning för kollektivavtalsmodellen i Modern affärsrätt – En antologi (red. Boel Flodgren, Birgitta Nyström och Niklas Arvidsson), 2017, s. 319–337

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Eva Schömer, I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt – arbetsmiljöproblematiken vid arbete i någons hem i form av personlig assistans i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 751–764

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Petra Herzfeld Olsson, A Global Labour Market – Risks and Opportunities i Law Without State [ Scandinavian Studies in Law Vol. 62 ], 2017, s. 333–346

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Anja Lange och Are Fagerhaug, Feriepenger av bonus i Arbeidsrett 2017 s. 80–98

Monika Schlachter, Reasonable Accommodation for Continued Employment of Older Workers i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 737–749

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Sören Öman och Jonas Malmberg, Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 257–273

Förlag : Iustus, Uppsala.

Laura Carlson, Discrimination Damages – Promoting or Preventing Access to Justice? i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 129–144

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Kurt Weltzien, Boikott i arbeidskampsammenheng, 2017

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2016 som: Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 99, Universitetet i Oslo.

Ruth Nielsen, Krydsfeltet mellem alders- og kønsdiskrimination i EU-retten i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 537–551

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Tor Olav Carlsen, Ansattes styrerepresentasjon – en oversikt over reglene i Arbeidsrett 2017 s. 51–79

Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, femte upplagan 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Håkan Lavén i SvJT 1992 s. 598–602 (EG och arbetsrätten 1992).
Lena Maier i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1995 s. 157–161 (1:a uppl.).
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1999 nr 7 s. 36 (2:a uppl.).
Niklas Bruun i Lag & Avtal 2002 nr 7 s. 34 (3:e uppl.).
Stein Evju i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 6 (3:e uppl.).

Anteckningar :
Tidigare titel: EG och arbetsrätten, 1992.
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1999, 3:e uppl. 2002, 4:e uppl. 2011.
1:a uppl. utg. av Publica. 2–4 uppl. utg. av Norstedts Juridik.

Bernard Johann Mulder, Arbetstagarrepresentation i internationella koncernbolag i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 275–288

Förlag : Iustus, Uppsala.

Birgitta Nyström, Svensk arbetsrätt – på väg mot vad? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 321–332

Förlag : Iustus, Uppsala.

Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden – Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal, 2017

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Anders Sandgren i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 34.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002, 2:a uppl. 2008.
1–2 uppl. utg. av SNS förlag, Stockholm.

Ann Numhauser-Henning, Äldrerätten i ett Norma-perspektiv i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 289–303

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catharina Calleman och Carin Ulander-Wänman, En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna – om tidsbegränsad anställning 1982–2016 i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 113–128

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Miriam Kullmann, Flexibilization of Work: Leave it, Love it, Change it i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 405–419

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Kurt Weltzien, Varsling – En komparasjon mellom Sverige og Norge i Arbeidsrett 2017 s. 31–49

Mia Rönnmar, Aktuella utmaningar för det svenska kollektivavtalssystemet i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 395–407

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jenny Julén Votinius, Blandade åldrar, blandade känslor – om intergenerationell ambivalens i rätten i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 213–225

Förlag : Iustus, Uppsala.

Petra Herzfeld Olsson, Specialister i multinationella företag – för attraktiva för likabehandling i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 627–641

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Ruth Nielsen och Christina D. Tvarnø, Præjudikat eller ikke præjudikat – Chartrets retsvirkning i dansk ret efter EU-domstolens og Højesterets afgørelser i Ajos-sagen i TfR 2017 s. 218–246

Anders Kjellberg, Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 357–383

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Ruth Nielsen, Labour Law in a Period in which Law Loosens its Ties with the Nation States – Towards a New European Legal Realism? i Law Without State [ Scandinavian Studies in Law Vol. 62 ], 2017, s. 317–332

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Kent Källström, Gemenskapsprincipen och unionsprincipen i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 235–239

Förlag : Iustus, Uppsala.

Alexander Næss Skjønberg, Eirik Hognestad och Marianne Jenum Hotvedt, Individuell arbeidsrett, andra upplagan 2017

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2014.
1:a uppl. av Alexander Næss Skjønberg och Eirik Hognestad .

Haakon Cordt-hansen, Om streikebryteri i Arbeidsrett 2017 s. 137–152

Mona Næss, Anmälan av Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, 2 uppl. 2016 i Arbeidsrett 2017 s. 153–157

Anmälan av :
Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, 2 uppl. 2016.

Gunnar Karnell, Som arbetsupphovsrättsapostel i fiendeland i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 227–233

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jakob Broman, Bo Ericson och Carolina Öhrn, Rehabiliteringsansvaret – En arbetsrättslig handbok, tredje upplagan 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2011, 2:a uppl. 2014.

Petra Sund-Norrgård, Värvningsklausuler i avtal mellan näringsidkare i FJFT 2017 s. 563–594

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Hanna Pettersson, Althusser and Labour Law i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 661–667

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Bernd Waas, The Position of Temporary Agency Workers – Lessons from Germany? i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 793–804

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Jenny Welander Wadström, Restrictive Covenants – The Nordic Way i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 817–835

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Anteckningar :
Jenny Welander Wadström hette tidigare Jenny Welander.

Johan Schelin, Till flydda tider … i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 409–418

Förlag : Iustus, Uppsala.

Christel Søreide, Grensen mellom fast og midlertidig ansettelse i Arbeidsrett 2017 s. 113–127

Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade i EU & arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 4

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 23.
Replik av Sophie Thörne i EU & arbetsrätt 2017 nr 4 s. 3.
Längre version publicerad i JT 2017–18 s. 218–227.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Susanne Wigorts Yngvesson, Frihet till samvete, 2016 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2017 s. 125–128

Anmälan av :
Susanne Wigorts Yngvesson, Frihet till samvete, 2016.

Reinhold Fahlbeck, Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt i SvJT 2017 s. 203–215

Niklas Bruun, Konkurrensklausuler och företagshemligheter i komparativ belysning i Festskrift till Lars Pehrson (red. Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka och Jessika van der Sluijs), 2017, s. 55–61

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Lotti Ryberg-Welander, Arbetstidsregleringen – en förändringsprocess i tiden? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 379–393

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikael Hansson, Berättaren och paradigmet – exemplet Niklas Bruun i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 153–164

Förlag : Iustus, Uppsala.

Annamaria Westregård, Collaborative economy – a new challenge for the social partners i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 427–438

Förlag : Iustus, Uppsala.

Torgeir Bjørnaraa, Tjenestetvistloven med kommentarer, 2017

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Carin Ulander-Wänman, The Swedish Model and Challenges on the Labour Market – Can a Competence Insurance Scheme Be One Solution? i Jubileumsskrift till juridiska institutionen 40 år [ Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 38 ] (red. Örjan Edström, Johan Lindholm och Ruth Mannelqvist), 2017, s. 273–283

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Göran Söderlöf, Arbetsrätt för skolledare och pedagoger, andra upplagan 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2013.

Catharina Calleman, Rätt till arbete, arbetsrätt och försörjningskrav för asylsökande i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 39–55

Förlag : Iustus, Uppsala.

Laura Carlson, Guarding the Academic Freedom of University Teachers – Time for a Reassessment i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 57–69

Förlag : Iustus, Uppsala.

Annika Berg, Bemanningsdirektivets betydelse för bemanningsanställdas lönevillkor i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 61–70

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Sören Öman, Lagen om anställningsskydd – En kommentar, andra upplagan 2017

Förlag : Karnov Group, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2013.
Finns också i en version på internet (Lexino hos Karnov Group) som uppdateras löpande.

Sören Öman, Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt i Blendow Lexnova 2017

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2017.

Susanne Fransson, Skydd för den som slår larm – nya normativa mönster i arbetsrätten i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 227–244

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Sören Öman, Arbetsrättsliga prejudikat 2016 i Blendow Lexnova 2017

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2017.

Mia Rönnmar, Employment Protection Regulation – Some Current Themes and Challenges i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 703–720

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Niklas Selberg, Regulating Work-Life Balance: The Contemporary Swedish Experience i Work-Life Balance in the Modern Workplace – Interdisciplinary Perspectives from Work-Family Research, Law and Policy [ Bulletin of Comparative Labour Relations Vol. 98 ] (red. Sarah De Groof, Franck Hendrickx och Roger Blainpain), 2017, s. 311–340

Förlag : Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Birgitta Nyström, Några aktuella arbetsrättsliga frågor i samband med övergång av verksamhet i Modern affärsrätt – En antologi (red. Boel Flodgren, Birgitta Nyström och Niklas Arvidsson), 2017, s. 213–228

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Örjan Edström, Medbestämmandeavtal – en särskild typ av avtal? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 71–85

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Viklund, Tre aktuella rättsfall om avskedande i Ny Juridik 2017 nr 4 s. 7–18

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Bl.a. AD 2017 nr 47.

Lars Viklund, Barnmorskorna som av religiösa skäl vägrade delta vid aborter i Ny Juridik 2017 nr 2 s. 7–18

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2017 nr 23.

Ronnie Eklund, At the Crossroads of Law and Economics – A Few Labour Court Cases Revisited i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 199–218

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1934 nr 179, AD 1981 nr 131, AD 1984 nr 79 och AD 2014 nr 13.

Nina Melsom, Kontraktsformen ”fast ansettelse uten garantilønn” i Arbeidsrett 2017 s. 128–136

Ronnie Eklund, The Temporary Agency Work Directive – a Phyrrhus Victory? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 87–102

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet, 2017

Förlag : Lexino / Karnov Group.

Anteckningar :
Lexino hos Karnov. Uppdateras löpande.
Finns också i bokform med titeln: Lagen om anställningsskydd – En kommentar, 1:a uppl. 2013, 2:a uppl. 2017.

Sören Öman, AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, andra upplagan 2017

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2013.

Brynhild Mostad Ystgaard, Betydningen av arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling i Arbeidsrett 2017 s. 159–182

Sören Öman och Lars Åhnberg, LAS-handboken – lagtext, kommentarer, AD-domar, åttonde upplagan 2017

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1994 (supplement 1995), 2:a uppl. 1997, 3:e uppl. 2000, 4:e uppl. 2004, 5:e uppl. 2005, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2013.
1–7 uppl. av enbart Lars Åhnberg. 8:e uppl. 2017 uppdaterad av enbart Sören Öman.

Carin Ulander-Wänman, Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling i SvJT 2017 s. 613–630

Joellen Riley, Regulating Work in the ”Gig Economy” i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 669–683

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Eirik Østerud, Konkurransereglenes anvendelse på tariffavtaler og boikott som arbeidskampmiddel – Status etter EFTA-domstolens og Høyesteretts avgjørelser i ”Holship-saken” i Arbeidsrett 2017 s. 1–30

Kerstin Ahlberg, ”Kollektivavtal i EU” revisited: allmängiltiga kollektivavtal i Sverige? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 11–26

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jan Fougner, Anmälan av Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet, 2016 i TfR 2017 s. 282–292

Anmälan av :
Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet, 2016.

Anteckningar :
Svar av Marianne Jenum Hotvedt i TfR 2017 s. 389–393.

Arbeidsmiljøloven med kommentarer (red. Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken och Claude A. Lenth), fjärde upplagan 2017

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
Lagkommentar med ett stort antal författare.
1:a uppl. 2005.

Ragnar L. Auglend och Henning Jakhelln, Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i Arbeidsrett 2017 s. 183–219

Mads Bryde Andersen och Jesper Mark, Dansk pensionsret, andra upplagan 2017

Förlag : Gjellerup, København.

Anmäld av :
Marianne Højgaard Pedersen i UfR B 2014 s. 40–41 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2013.

Eva Åkesson, Karriär och kompetens – Ode till Ann i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 955–964

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Jonas Malmberg, Anställningen under tvist i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 447–458

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

The New Foundations of Labour Law (red. Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun), 2017

Förlag : Peter Lang, Frankfurt am Main.

Samuel Engblom, Atypical Work in the Digital Age – Outline of a Trade Union Strategy for the Gig Economy i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 219–226

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Andreas Inghammar, ”Den siste skola bliva den förste” – om 23 § LAS och det utökade anställningsskyddet för personer med nedsatt arbetsförmåga i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 339–356

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Birgitta Nyström, Den svenska arbetsrättens kollektiva inriktning och lagstiftning om diskriminering – finns där en motsättning? i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 591–612

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Kristina Ahlström, Arbetsrättsliga åtgärder vid en statlig myndighet i Ny Juridik 2017 nr 4 s. 19–63

Kristina Ahlström, Rekrytering till statlig sektor i Ny Juridik 2017 nr 2 s. 19–57

Niels Banke, Saglig opsigelse på grund af sygdom i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2017 s. 40–59

Andrea Iossa, Collective Autonomy in the European Union – Theoretical, Comparative and Cross-border perspectives on the Legal Regulation of Collective Bargaining, 2017

Håkan Hydén, Från den nya arbetsrätten till den nya arbetsmarknaden i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 321–338

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Catherine Barnard, The Benefits of Benefits: The Changing Face of Free Movement in the European Union i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 43–60

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Annika Blekemo, Några tankar om omplacering utanför arbetsgivarens verksamhet vid rehabilitering i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 27–38

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kavot Zillén, Krav på kortärmad arbetsklädsel för hälso- och sjukvårdspersonal – om religionsfrihet och indirekt diskriminering i FT 2017 s. 369–382

Niklas Selberg, Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer – En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö, 2017

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Har det bästa blivit det godas fiende? – Om försvaret av den svenska modellen i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 15–31

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Camilla Selman och Hilde Eck-Olsen, Offentlighetens innsyn i personalsaker i Arbeidsrett 2017 s. 241–254

Sebastian Hallberg, LOA:s disciplinpåföljder: myndighetsutövning? i FT 2017 s. 259–287

Gerd Engelsrud, Styring og vern – Arbeidsrett i offentlig sektor, sjunde upplagan 2017

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Anmäld av :
Camilla Selman i Arbeidsrett 2014 s. 148–150 (5:e uppl.).

Anteckningar :
5:e uppl. 2013.

Leszek Mitrus, The Right to Work Part-time? Some Remarks on the Development of Part-time Employment i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 473–488

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Alfred Streng, Om arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling, särskilt i Finland, Norge och Sverige i Arbeidsrett 2017 s. 255–277

Anton Krogsgaard, Tilsidesættelse af pensionsgarantier efter forudsætningslæren i UfR B 2017 s. 141–150

Hans-Heinrich Vogel, Social planering 1817 – Lönegaranti vid nedläggning av Tyska rikets Reichskammergericht i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 867–896

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Mats Glavå, Jan Lidhard, Ulf Petrusson och Björn Skarp, Lärarundantaget – En rättslig sedvana under omvandling i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 131–151

Förlag : Iustus, Uppsala.

Örjan Edström och Johan Holm, Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal – Samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal i Jubileumsskrift till juridiska institutionen 40 år [ Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 38 ] (red. Örjan Edström, Johan Lindholm och Ruth Mannelqvist), 2017, s. 89–101

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Örjan Edström och Staffan Ingmanson, Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder – särskilt jobbgarantin för ungdomar i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 177–198

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Ylva Ehrnrooth, Statlig tjänsteman – Vilka regler gäller för dig?, 2017

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Tine Eidsvaag, NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet i Arbeidsrett 2017 s. 99–112

Anmälan av :
NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.

Susanne Fransson, Från mål till medel – om utvecklingen av bestämmelserna om aktiva åtgärder i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 115–129

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Sinander, Internationell kollektivavtalsreglering – En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor, 2017

Carl Norén, Det nedröstade lagförslaget om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling i Europarättslig tidskrift 2017 s. 43–53

Susanne Fransson och Per Norberg, Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter, 2017

Förlag : Premiss, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Konkurrensklausuler 1969 – 2002 – 2015 – Svenska och nordiska utblickar i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 103–114

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jenny Julén Votinius, Jämfört med vem, egentligen? Om jämförelse vid missgynnande i samband med föräldraledighet i Festskrift till Ann Numhauser-Henning (red. Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius), 2017, s. 897–916

Förlag : Juristförlaget i Lund, Lund.

Mia Eklund, Skyddet för privatliv i anställningsförhållanden och dataskyddsförordningens implikationer i FJFT 2017 s. 897–941

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Niklas Selberg och Erik Sjödin, Stridsåtgärder i Högsta domstolen i JT 2016–17 nr 3 s. 184–215

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : NJA 2015 s. 899.

Sören Öman, Anmälan av Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, Wolters Kluwer 2016 i JT 2016–17 s. 745–747

Anmälan av :
Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, Wolters Kluwer 2016.

Reinhold Fahlbeck, Företagshemligheter på vandring – Vandringsdegeneration? i JT 2016–17 s. 817–830

Niels Waage, Arbejdsretsloven med kommentarer, tredje upplagan 2016

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1995 s. 240 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1994, 2:a uppl. 1997.

Zvone Vodovnik, International Labour Law as a Source of Value for Managers – The ILO Case i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 696–707

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Terese Smith Ulseth, Lojalitetsplikt i tariffretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 687–695

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Elisheva Barak-Ussoskin, Class Action and Collective Agreement – Can They Coexist? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 48–59

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Henrik Karl Nielsen i UfR B 2016 s. 237.

Stein Owe, Særregler for arbeidsrettslige tvister og ved begjæring om konkurs fra arbeidstaker i Arbeidsrett 2016 s. 127–136

Nils Storeng, Tom H. Beck och Arve Due Lund, Arbeidslivets spilleregler, fjärde upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Tron Sundet i Arbeidsrett 2004 s. 147–155 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1: uppl. 2003, 2:a uppl. 2011, 3:e uppl. 2014.
Del I: Bærebjelker og grunnprinsipper i arbeidsretten. Del II: Endringer i arbeidsforholdet – stillingsvernsreglene. Del III: Samspillet mellom partene i arbeidsforholdet.

Marta Otto, The Right to Privacy in Employment – A Comparative Analysis, 2016

Förlag : Hart.

Anmäld av :
Petra Herzfeld Olsson i EU & arbetsrätt 2017 nr 4 s. 8.

Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler i UfR B 2016 s. 175–184

Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn – Arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning, 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Torben Vistisen, Opsigelse af sideordnede kollektive aftaler i Juristen 2016 s. 252–259

Bernard Johann Mulder, Komparativ skiss över reglerna vid verksamhetsövergång i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 442–450

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Andreas van den Heuvel, Litt om lønns- og arbeidsvilkår for utleide og utstatsjonerte arbeidstakere i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 306–315

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jørgen Boe, Claus Juel Hansen och Jens Lund Mosbek, Direktørkontrakten – Rettigheder, pligter, ansvar, åttonde upplagan 2016

Förlag : Karnov Group, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1982, 2:a uppl. 1983, ny uppl. 1992, 3:e uppl. 1998 4:e uppl. 2000, 5:e uppl. 2004, 6:e uppl. 2009, 7:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av Jørgen Boe och Søren Nielsen. Ny uppl. 1992 och 3–4 uppl. av enbart Jørgen Boe. 5–6 uppl. av Jørgen Boe och Claus Juel Hansen.
1–2 uppl. med titeln: Direktørkontrakten. Ny uppl. 1992 med titeln: Direktørkontrakten – Direktørens rettigheder, pligter og ansvar.

Kristoffer Sällfors, Krav på tjänstepensioner och försäkringar i offentlig upphandling – om likabehandlingsprincipens betydelse för utstationeringsdirektivets begränsningar i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 393–402

Matti Mikkola, Collective labour rights as human rights i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 430–441

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kristine Nergaard, Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 451–461

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter efter Regio Post GmbH & Co. KG i UfR B 2016 s. 80–90

Henrik Karl Nielsen, Dansk arbejdsret frem til 2025 i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2016 s. 7–24

Stein Owe, Arbeidsmiljøloven § 15–5 og styringsrettsoverskridelser i Arbeidsrett 2016 s. 222–230

Erling Hjelmeng, The concept of an ”undertaking” – On the bordeborde between labour law and competition law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 316–326

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, Entreprenörsansvar för löner i byggbranschen i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2016.

Kristin Alsos och Line Eldring, Minstelønn i Norge og Europa: Status og aalternative løsninger i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 36–47

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ove André Vanebo, Innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. i Arbeidsrett 2016 s. 104–126

Klaus Lörcher, The increasing authority of the European Convention on Human Rights in relation to the European Social Charter i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 420–429

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Henrik Karl Nielsen, Individuel håndhævelse af implementeringsimplementering til EU-direktiver i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 473–483

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Lasse Gommerud Våg, Avgrensing av utvelgelseskretsen ved nedbemanning – noen merknader til nyere rettspraksis i Arbeidsrett 2016 s. 208–221

Georg Frick, Arbetsrätt – Handbok för chefer, fjärde upplagan 2016

Förlag : Frick Publishing, Lidingö.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007, 2:a uppl. 2009, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. utg. av Konsultförlaget. 3:e uppl. utg. av Liber.

Finn Schwarz, Erik Wendelboe Christiansen och Maria Schmiegelow, Ansættelsesklausulloven – Konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler, 2016

Förlag : Pejus, Hellerup.

Anmäld av :
Henrik Karl Nielsen i UfR B 2017 s. 48–49.

Judy Fudge, Labour Rights as Human Rights and the Role of Constitutional Courts: Lessons from Canada i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 235–243

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Julie Piil Lorentzen, Virksomhetsoverdragelse og tariffavtalte lønns- og arbeidsvilkår i Arbeidsrett 2016 s. 137–180

Lars Åhnberg, Rehabansvar – Lagregler, kommentarer, rättsfall, sjunde upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2008, 6:e uppl. 2011.

Marie Nesvik, Domsmyndighet i saker om arbiedsforhold på ambassader i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 462–472

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Marek Pliszkiewicz, The Social Dialogue Council in Poland i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 533–543

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Sinander, Kan man styra tvistelösning i internationella anställningsavtal? i SvJT 2016 s. 173–190

Bernard Johann Mulder, Anmälan av Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige i TfR 2016 s. 469–476

Anmälan av :
Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige.

Carin Ulander-Wänman, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 68–82

Anne Hellum, Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett i Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. (red. Reidun Førde, Morten Kjelland och Ulf Stridbeck), 2016, s. 191–214

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Ole Hasselbalch, Condictio indebiti i ansættelseskontrakter i Juristen 2016 s. 106–109

Susanne Fransson, Preventionspåslag och upprättelseersättning – Nya konstruktioner av ersättning i diskrimineringstvister i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 224–234

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Elisabeth Dolva Sandøy, Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse etter skipsarbeidsloven i Arbeidsrett 2016 s. 1–90

Jacob Falsner, Den europæiserede vikar – Arbejdsretlige problemstillinger vedrørende vikarer – for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015.

Tore Lunde, Arbeidsgivar sitt ”særlige behov for vern mot konkurranse” i Tidsskrift for forretningsjus 2016 s. 252–278

Sören Öman, Kameraövervakning på arbetsplatser i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2016.

Kurt Weltzien, Er ”boikott” som arbeidskampmiddel vernet av ILO-konvensjon nr. 87? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 740–751

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Trygve Bergsåker, Renter på lønnskrav i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 78–87

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Petter Berg och Dag Flater Hwang, Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i det offentlige – Innhold og utfordringer i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 68–77

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Stephen Adler, Judicial Independence of Labour Court and Social Networks: Are They Compatible? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju, 2016, s. 13–23

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Åsa Örnberg, Rättsliga förutsättningar att dela på rektorsuppgiften i grund- och gymnasieskola i FT 2016 s. 141–157

Manfred Weiss, The Crucial Role of Courts in German Labour Law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 730–739

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, Allmän visstidsanställning ska lättare övergå till tillsvidareanställning i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Expertkommentar för januari 2016.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 113–116

Anmälan av :
Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer, 2015.

Camilla Pauli, Lönevillkor i offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 s. 151–164

Mette Søsted, Begrebet ”virksomhedsoverdragelse” ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 1 i lyset af seneste praksis i UfR B 2016 s. 52–62

Erik Sjödin, Recension av publikationen Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv av Henrik Malm Lindberg, Nils Karlsson och Johanna Grönbäck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 108–112

Anmälan av :
Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv av Henrik Malm Lindberg, Nils Karlsson och Johanna Grönbäck.

Anne Trebilcock, Advisory services on labour law reform; Opportunities and challenges i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 677–686

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jakob Wahl, Saksforberedelse og prosedyre for Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 719–729

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Petra Herzfeld Olsson, Possible Shielding Effects of Article 27 on Workers’ Rights to Information and Consultation in the EU Charter of Fundamental Rights i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2016 s. 251–273

Csilla Kollonay Lehocsky, The clash between individual rights and ”public interest” in age discrimination in the CEE countries i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 399–410

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Frank Bayreuther, Transfer of Undertakings in the Field of Public Passenger Transport Services i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 60–67

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tarjei Thorkildsen, Ny arbeidsgiveres forhold til tariffavtalte pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 667–676

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bernard Johann Mulder, Intressant läsning om europeiserat arbetstagarinflytande i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11

Anmälan av :
Erik Sjödin; Ett europeiserat arbetstagarinflytande – En rättslig studie av inflytandedinflytande genomförande i Sverige, 2015.

Kristian Pedersen och Erik Olsson, Offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal – en uppdatering om det pågående lagstiftningsarbetet i Ny Juridik 2016 nr 4 s. 7–18

Alex Borch, Einar Engh, Else Bugge Fougner, Amund Fougner, Harald Hjort, Claude A. Lenth, Marie Nesvik och Camilla Selman, Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold (red. Alex Borch), 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Transparens. likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – En svårlöst ekvation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 24–35

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Maria Edith Lindholm Gausdal, Rass Holdgaard och Katrine Tørsløv Thorup, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i Advokaten (dk) 2016 nr 1 s. 34–37

Carin Ulander-Wänman, Swedish Collective Agreements and Employers’Willingness to Hire and Retain Older Workers in Employment i Nordic Journal of Working Life Studies 2016 s. 61–79

Kerstin Ahlberg, Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt – Vad är möjligt och vad är lämpligt? i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2016 nr 1 s. 65–79

Jeremias Prassl, A fork in the road for freedom of contract in EU law: Joint cases C-680/15 and C-681/15 Asklepios i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 544–553

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bjørn Eriksen, Opplysninger fra anonyme kilder som dokumentasjon i en oppsigelsessak i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 178–184

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Per Gunnar Edebalk, Arbetsgivarna och arbetsskadeförsäkringen – En historik i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 83–100

Tine Eidsvaag, Midlertidig ansettelse på ”generelt” grunnlag i EØS-rettslig belysning i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 153–161

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Håkan Göransson och Bengt Garpe, Arbetsrätten – En introduktion, sjunde upplagan 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Erik Hjerpe i Lag & Avtal 1999 nr 10 s. 35 (1:a uppl.).
Michaël Koch i SvJT 2000 s. 198–199 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2010, 6:e uppl. 2013.
1–5 uppl. med enbart Håkan Göransson som författare.

Mats Glavå och Mikael Hansson, Arbetsrätt, tredje upplagan 2016

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Hans Stark i Lag & Avtal 2002 nr 5 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2001, 2:a uppl. 2011.
1 och 2 uppl. av enbart Mats Glavå.

Reinhold Fahlbeck, The Significance of Regligion for Swedish Labour Law and Social Legislation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 211–223

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Achim Seifert, The social dimension of the European Convention on Human Rights i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 591–600

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, fjärde upplagan 2016

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Martin Gräs Lind i UfR B 2005 s. 246–247 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2005, 2:a uppl. 2012, 3:e uppl. 2014.
Tidigare titel: Arbejsdretlig lærebog (1999).

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos och Pål Nygaard, I arbeidsfredens tjeneste – Arbeidsretten gjennom 100 år, 2016

Förlag : Pax, Oslo.

Marianne Jenum Hotvedt, Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 327–338

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jan Fougner, Eli Aasheim, Marit B. Frogner, Tron Løkken Sundet, Camilla Schøyen Borge, Julie Piil Lorentzen och Trond Erik Solheim, Omstilling og nedbemanning, tredje upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Magnus Aarbakke i TfR 2003 s. 438–442 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2011.
1–2 uppl. av Jan Fougner, Eli Aasheim, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Espen Bergh och Tron Sundet.

Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, andra upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2003 s. 129 (1:a uppl.).
Mona Næss i Arbeidsrett 2017 s. 153–157 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2002.

Morten Langer och Sara Baldus, Konkurrence- og kundeklausuler, femte upplagan 2016

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 266–267 (1:a uppl.).
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 338 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 1999, 3:e uppl. 2006, 4:e uppl. 2010.
1:a uppl. av Morten Langer och Morten Lau Smith. 2:a uppl. av Morten Langer under medverkan av Yvonne Frederiksen och Morten Lau Smith. 3:e uppl. av Morten Langer under medverkan av Yvonne Frederiksen. 4:e uppl. 2010 av Morten Langer och Morten Phister Ritter.

Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – Styringsrett og arbeidsplikt, andra upplagan 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 303–309 (1:a uppl.).
Ole Hasselbalch i TfR 2007 s. 797–801 (1:a uppl.).
Stein Evju i Nytt i privatretten 2007 nr 3 s. 3–4 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2007. Själva avhandlingen utkom 2006.

Ole Hasselbalch, Skjulte overenskomstklausuler i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 287–295

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelsesret & personalejura, femte upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2005 s. 185–186 (1:a uppl.).
Jan Fougner i TfR 2004 s. 613–617 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2007, 3:e uppl. 2010, 4:e uppl. 2012.

Tonia Novitz, Multi-level collective bargaining – Connections with legal framework? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 495–505

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ronnie Eklund, ”Privitaziation” of Swedish labour and employment law in the public sector and its impact on public servants – The long and the short of it i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 162–177

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Kristiansen, Den Danske Model – Er det historiske fundament ved at smuldre? i Den Danske Model set udefra (red. Trine Pernille Larsen och Anna Ilsøe), 2016, s. 179–188

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jens Kristiansen, På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegreb? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 389–398

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Vibeke Blaker Strand, Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet i Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. (red. Reidun Førde, Morten Kjelland och Ulf Stridbeck), 2016, s. 449–468

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Tron Løkken Sundet, Kjetil Drolsum Sandnes och Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning, 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Age Discrimination Law and Social Partners and Collective Bargaining i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 506–521

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Erik Danhard, Företagshemlighetslagen i nytt ljus i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 39 och AD 2015 nr 35.
Expertkommentar för september 2016.

Kent Källström, Jonas Malmberg och Sören Öman, Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, 2016

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Labor Court of Sweden – Arbetsdomstolen, Fonnship, Dom nr 70/15, 2015‑11‑25 Mål nr A 14/02, A 39/02, A 53/03 och A 137/03 (AD 2015 No. 70), 25 November 2015 i International Labor Rights Case Law 2016 s. 335–351

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 70.

Bengt Domeij, Databasskydd och företagshemligheter i Liber Amicorum Jan Rosén (red. Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn och Stephan Carlsson), 2016, s. 241–268

Filip Dorssemont, The right to collective action under the European Social Charter revisited i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 129–140

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jon Erik Dølvik, Petra Herzfeld Olsson, Jonas Malmberg och Erik Sjödin, EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 141–152

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet – En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter, 2016

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i TfR 2017 s. 282–292 (svar av Marianne Jenum Hotvedt i TfR 2017 s. 389–393).
Birgitta Nyström i EU & arbetsrätt 2016 nr 2 s. 8.

Anteckningar :
Själva avhandling utkom 2015 som Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 84, Universitetet i Oslo.

Tor Nitzelius och Göran Söderlöf, Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall, tredje upplagan 2016

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare uppl. med titeln: Omsorgernas arbetsmiljö – praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten.

Erik Danhard, Två arbetsrättsliga bagateller i Blendow Lexnova 2016

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2016 nr 53.
Expertkommentar för november 2016.

Per Johan Eckerberg, Fyra utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag i Ny Juridik 2016 nr 2 s. 35–52

Tron Løkken Sundet, Noen merknader om domsmyndighet og anke i tariffretten i Arbeidsrett 2016 s. 181–207

Eberhard Stüber, Mål om diskriminering – Nya perspektiv på begreppet fingerad arbetsbrist i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 624–634

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Melanie Regine Hack, Taking age equality seriously – The example of mandatory retirement – A comparative legal analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC, 2016

Förlag : Nomos.

Anmäld av :
Ann Numhauser-Henning i EU & Arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 12.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015, Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet nr 85.

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber i Lov og Rett 2016 s. 484–503

Ruth Nielsen, Dansk arbejdsret, tredje upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2008, 2:a uppl. 2012.
1:a uppl. av Ruth Nielsen och Lynn M. Rosenberry. Fr.o.m. 2:a uppl. av enbart Ruth Nielsen.

Clarence Crafoord, Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden i Bertil Bengtsson 90 år (red. Mia Carlsson, Severin Blomstrand, Dag Mattson, Anna Skarhed och Sven Unger), 2016

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Kent Källström och Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, fjärde upplagan 2016

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Carina Gunnarsson i JT 2009–10 s. 363–365 (2:a uppl. 2009).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006, 2:a uppl. 2009, 3:e uppl. 2013.

Tron Løkken Sundet, Domsskrivning i Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 635–645

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Christopher Hansteen, Tariffhopping – Begrensninger og muligheter i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 277–286

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Atle Sønsteli Johansen, Politisk demonstrasjonsstreik – I norsk og internasjonal rett i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 356–366

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bengt Domeij, Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet i Festskrift till Lars Pehrson (red. Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka och Jessika van der Sluijs), 2016, s. 113–126

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Ruth Nielsen, Arbejdsretlige aspekter af udbud i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 484–494

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Niklas Selberg, Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11

Anmälan av :
Miriam Kullmann, Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations, 2015.

Natalie Videbæk Munkholm, Loyalitet i arbejdsretlige relationer, 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i EU & Arbetsrätt 2017 nr 1–2 s. 11.
Palle Bo Madsen i UfR B 2016 s. 378.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2015.

Jon Søberg Gisle, Lars Skrytøen og vi andre – Om didissens og nøytralitet i Arbeidsretten i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 244–254

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Mikael Ruukel, Obeståndsrätt och lönefordringar – En vägledning genom löneindrivningsprocessen, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Nicolay Skarning, Ledende eller særlig uavhengig stilling, 2016

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Kavot Zillén, Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet – En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård, 2016

Förlag : Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Uppsala.

Lars Svenning Andersen, Lise Lauridsen, Morten Ulrich, Lars Lindencrone Petersen, Mads Krarup och Bjarke Vejby, Funktionærret, femte upplagan 2016

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i Juristen 1995 s. 236–238 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1998 (nytryck 2001 och 2002), 3:e uppl. 2010, 4:e uppl. 2011.
1–3 uppl. av enbart Lars Svenning Andersen.

Mikael Hansson, Industrial Actions and the Proportionality Principle in Swedish Law i Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law – A Swedish Perspective (red. Laura Carlson, Örjan Edström och Birgitta Nyström), 2016, s. 53–72

Förlag : Iustus, Uppsala.

Montse Sole, Employee’s right to information and consultation: A risky right? i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 613–623

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Birgitta Nyström, Europarådets Sociala Stadga och den nordiska arbetsmarknadsmodellen i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 522–532

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Reingard Zimmer, The Impact of CETA and TTIP on Social Standards i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 752–764

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sara Hovi, Diskrimineringsersättningens funktioner – ett ersättningsrättsligt teoriperspektiv i Juridisk Publikation 2016 s. 227–253

Lars Lunning och Gudmund Toijer, Anställningsskydd – En lag kommentar, elfte upplagan 2016

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Boel Flodgren i Lag & Avtal 1980 nr 5 s. 24 (jämför Lag & Avtal 1980 nr 6 s. 37 och Lag & Avtal 1980 nr 7 s. 32) (4:e uppl.).
Tom Johansson i Lag & Avtal 1984 nr 9 s. 33–34 (6:e uppl.).
Hans Stark i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 33 (8:e uppl.).
Jonas Alberg i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1974, 2:a uppl. 1975, 3:e uppl. 1977, 4:e uppl. 1979, 5:e uppl. 1982, 6:e uppl. 1984, 7:e uppl. 1989, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2006, 10:e uppl. 2010.
Supplement till 7:e uppl. 1992 & 1993.
1–7 uppl. av enbart Lars Lunning utg. av Publica.
Något varierande undertitlar mellan upplagorna.

Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, andra upplagan 2016

Förlag : Hart, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 2008.

Nana Wesley Hansen, Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige i Den Danske Model set udefra (red. Trine Pernille Larsen och Anna Ilsøe), 2016, s. 323–344

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sören Öman, Avskedande av statsanställda på grund av brott i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 765–773

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Morten Rosenmeier, Ophavsretten til undervisningsmateriale – Nogle danske erfaringer i Liber Amicorum Jan Rosén (red. Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn och Stephan Carlsson), 2016, s. 545–557

Gerd Engelsrud, Tidsbegrenset midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i Arbeidsrett 2016 s. 91–103

Birthe Eriksen, Arbeidstakers rett til å varsle om ”kritikkverdige forhold” etter arbeidsmiljøloven § 2–4(1), 2016

Förlag : Universitetet i Bergen, Bergen.

Mia Carlsson, I arbetet i Bertil Bengtsson 90 år (red. Mia Carlsson, Severin Blomstrand, Dag Mattson, Anna Skarhed och Sven Unger), 2016, s. 79 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII, red. Kelly Chen och Mårten Schultz, 2017 s. 75–108.

Henning Jakhelln, Stortingets rolle ved hovedtarifoppgjør i staten – Om funksjonsfordelingen mellom Stortinget og Konge etter Grunnlov og tjenstetvistlov i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 339–355

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Guiseppe Casale, International Labour Law: The Role of the ILO i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 109–118

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, 2016

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anmäld av :
Sören Öman i JT 2016–17 s. 745–747.

Angelica Ericsson, The Many (Mis)readings of the Laval Case i Europarättslig tidskrift 2016 s. 113–126

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i Laval-målet.

Birthe Eriksen, Arbeidstakers varslingsrett – Et verktøy for eierstyring og selskapsledelse? i Kritisk Juss 2016 s. 39–50

Andrzej Swiatkowski, Social Dialogue: Information and Consultation in EU Labour Law i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 646–656

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Annamaria Westregård, Anmälan av Per Larson, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie, 2015 i JT 2015–16 s. 969–975

Anmälan av :
Per Larson; Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie, 2015.

Sören Öman, Tillfälliga ersättare dömer mindre i Arbetsdomstolen i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2015.

Christian Andersen-Mølgaard, Martin Gräs Lind, Helle Ekmann Jensen och Stig Hansen Nørgaard, Udstationeringsloven med kommentarer, 2015

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 270.

Jari Hellsten, Finska TSN-YTN-målet med några nationella, nordiska och europeiska reflektioner i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 181–191

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Margrethe Meder, Med blanke ark? – Om sletting av advarsler i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2015 s. 212–221

Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Hans Christian Monsen och Einar Stueland, Interessetvist og arbeidskamp, 2015

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Einar Engh, Anmälan av Erik C. Aagaard, Kommentarer til Hovedavtalen NHO-LO og NHO-YS, 2015 i Arbeidsrett 2015 s. 251–252

Anmälan av :
Erik C. Aagaard, Kommentarer til Hovedavtalen NHO–LO og NHO–YS, 2015.

Gösta Eberstein, Stig R. Humlin, Jonas Milton och Heléne Persson, Förhandlarboken, 2015

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1990, 2:a uppl. 1995, 3:e uppl. 1997, 4:e uppl. 2003, 5:e uppl. 2006. 1–5 uppl. av Gösta Eberstein, Stig R. Humlin & Jonas Milton. 6:e uppl. av Gösta Eberstein, Jonas Milton. & Heléne Persson.

Bo Ericson och Kurt Eriksson, Semesterlagen med kommentar, femte upplagan 2015

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1996, 3:e 2007, 4:e uppl. 2010.

Sören Öman, AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS, 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Christopher Hansteen och Kristine Nergaard, Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser i Arbeidsrett 2015 s. 100–121

Lars G. Eriksson och Gerhard Wikrén, Semesterlagen med kommentarer, sjunde upplagan 2015

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1977, 2:a uppl. 1980, 3:e uppl. 1991, 4:e uppl. 1995, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2010.
1–5 uppl. av Lars G Eriksson och Gerhard Wikrén. Fr.o.m. 6:e uppl. av enbart Gerhard Wikrén.
1–2 uppl. med titeln: Semesterlagen – kommentar till den nya lagstiftningen.
1–4 uppl. utg. av Publica.

Peter Blume, Arbejdsgivers adgang til ansattes e-post – Bemærkninger til U 2015.1525 H i UfR B 2015 s. 229–232

Jan Fougner, Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig grunn i Arbeidsrett 2015 s. 147–157

Flemming Dreesen, Det danske RUT-register i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 103–118

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Erland Olauson, Förtroendemannalagen – Med kommentar, åttonde upplagan 2015

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1991, 5:e uppl. 2000, 6:e uppl. 2011, 7:e uppl. 2013.
1–5 uppl. med titeln: Förtroendemannalagen – Kommentarer med rättsfall.
1–3 uppl. utg. av LO. 4:e uppl. utg. av Tiden. 5:e uppl. utg. av Prisma. 6:e uppl. utg. av Norstedts. Fr.o.m. 7:e uppl. utg. av Studentlitteratur.

Helge Werner, Hovedaftalen, 2015

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 247.

Hans Tilly, En förändrad arbetsmarknad efter Vaxholm i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 77–89

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Louise Olsen och Niels Banke, Når nu finanskrisen er ovre… Hvor efterlader det så ansættelsesretten? i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 173–178

Kurt Junesjö, Fackliga verktyg vid entreprenad, bemanning och verksamhetsövergång, 2015

Förlag : Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm.

Christen Horn Johannessen, Gir EUs lovgivning flyselskaper mulighet til å forkaste den nordiske arbeidsmarkedsmodellen? i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 131–142

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Niklas Selberg och Erik Sjödin, EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning inom EU-domstolen i Europarättslig tidskrift 2015 s. 415–424

Hrafnhildur Stefánsdóttir, Kollektivavtal, föreningsfrihet och EES-avtalets inflytande på isländsk arbetsrätt i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 143–152

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Mia Rönnmar, Det svenska arbetsrätts- och arbetsmarknadssystemet i EU – samspel och konflikt under 20 år i Europarättslig tidskrift 2015 s. 267–291

Camilla Selman och Einar Engh, Arbeidsrettslige betraktninger om ”tilkallingshjelper” i Arbeidsrett 2015 s. 222–231

Magnús Norðdahl, Den nordiske model og EU: Implementering af direktiv 96/71/ EF – Erfaringer i Island i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 119–130

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Ruth Mannelqvist, Bedömning av arbete och arbetsmarknad – Sjukförsäkringens tillämpning vid Försäkringskassan och i förvaltningsrätter i FT 2015 s. 239–255

Lena Maier Söderberg, Laval, det svenska kollektivavtalssystemet och akademikerna i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 91–101

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Line Eldring, Lovbasert minstelønsregulering – Løsning eller forbannelse? i Europarättslig tidskrift 2015 s. 325–346

Lars Åhnberg, Arbetsrätt och förhandling – Förhandlingskunskap för lokala förhandlare, sjunde upplagan 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2000, 4:e uppl. 2005, 6:e uppl. 2011.

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Diskrimineringslagen – En kommentar, andra upplagan 2015

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010. Supplement 2017.

Ella Sjödin, EU:s försök att reglera löner i finanssektorn i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 207–217

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Gabriella Sebardt, Sist in först ut? Bemanningsdirektivet och den svenska bemanningsbranschen som del av den svenska arbetsmarknadsmodellen i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 153–168

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Sören Öman, Översynen av lex Laval i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Expertkommentar för oktober 2015.

Sören Öman, Tvåmånadersregeln – Tre månader för lång tid för att utreda mutbrott i Afrika i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2015 nr 13.
Expertkommentar för april 2015.

Martin Jetlund, Virksomhetsoverdragelse og avtalefestet pensjon i Arbeidsrett 2015 s. 122–146

Lasse Gommerud Våg, Ansiennitetsklausuler i tariffavtaler – Forholdet til arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern i Arbeidsrett 2015 s. 1–99

Ane Kristine Lorentzen, Implementeringsudvalgets rolle i forbindelse med implementering af EU-direktiver i Danmark samt implementering af vicardirektivet som konkret eksempel i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 169–180

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Arne Fanebust, Innføring i arbeidsrett – Den individuelle delen, fjärde upplagan 2015

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i TfR 2004 s. 202–206 (2 utg.).
Tron Sundet i Lov og Rett 2003 s. 122–126 (2 utg.).

Anteckningar :
1 utg. 1997, 2 utg. 2002, 3 utg. 2013.

Jens Kristiansen, EU og den danske aftalemodel – En fælles kamp for at fastholde aftaletaditionen i Europarättslig tidskrift 2015 s. 292–312

Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, EU och den nordiska arbetsrätten i Europarättslig tidskrift 2015 s. 259–263

Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiverbegrepet – En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter i Arbeidsrett 2015 s. 159–192

Erik C. Aagaard, Kommentarer til Hovedavtalen NHO-LO og NHO-YS, 2015

Anmäld av :
Einar Engh i Arbeidsrett 2015 s. 251–252.

Amelie Brofeldt och Niels Banke, Tilbagesøgning af uberettiget modtaget løn i Juristen 2015 s. 161–167

Petra Herzfeld Olsson, Anmälan av EU Law in the Member States. Viking, Laval and Beyond, Freedland, M. & Prassl, J. (red) i Europarättslig tidskrift 2015 s. 693–698

Anmälan av :
EU Law in the Member States. Viking, Laval and Beyond, Freedland, M. & Prassl, J. (red).

Andrea Sundstrand, Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling, 2015

Förlag : Konkurrensverket.

Anteckningar :
Konkurrensverket uppdragsforskningsrapport 2015:2.

Andrea Sundstrand, Sociala hänsyn i offentlig upphandling – en introduktion i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2015 s. 263–276

Niklas Bruun, The Nordic Model for Employee Participation – Developments and Perspectives. i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 s. 179–191

Niklas Bruun, Arbetsrätten efter 20 års EU-medlemskap – Finland, bäst i klassen? i Europarättslig tidskrift 2015 s. 313–324

Ulrik Mogensen och Mikael Marstal, Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 296.

Eskil Hinn, Lennart Aspegren och Carl Johan Karlson, Offentlig arbetsrätt – En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning, tredje upplagan 2015

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2005, 2:a uppl. 2009.
1–2 uppl. av enbart Lennart Aspegren och Eskil Hinn.

Erik Danhard, Arbetsprocessrättsliga fördjupningar i Blendow Lexnova 2015

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 65 och AD 2015 nr 3.
Expertkommentar för september 2015.

Stig André Kolstad och Terje Hernes Pettersen, En kort sammenligning mellom skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2015 s. 240–250

Jens Kragh, Europæisk mindsteløn i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 193–205

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Petra Herzfeld Olsson och Erik Sjödin, The Fissured Workplace – Some Responses to Contemporary Challenges in Sweden i Comparative Labor Law & Policy Journal 2015 nr 1 s. 143–162

Hanna Pettersson, Discrimination against Part-Time and Fixed-Term Workers – A Critical Legal Positivist Analysis i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2015 s. 47–66

Jens Kristiansen, Den nordiske aftalemodels europæiske udfordringer i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 15–73

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Per Larsson, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell och arbetsrättslig studie, 2015

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Annamaria Westregård i JT 2015–16 s. 969–975.

Jens Paulsen, Afskedigelse – Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt – alm. del, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 239 (1997 års version).
Ole Hasselbalch i UfR B 2015 s. 166–167.

Anteckningar :
Tidigare titel: Afskedigelse – Genansættelse, godtgørelse og erstatning (1997).

Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson och Johanna Grönbäck, Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv, 2015

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Erik Sjödin i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2016 s. 108–112.

Erik Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande – En rättslig studie av inflytandedinflytande genomförande i Sverige [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 130 ], 2015

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Bernard Johann Mulder i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 11.

Jon M. Hippe och Sven Iver Steen, Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger i Arbeidsrett 2015 s. 193–211

Tron Løkken Sundet, Arbeidstvistloven 100 år i Arbeidsrett 2015 s. 232–239

Miriam Kullmann, Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations, 2015

Förlag : Wolters Kluwer.

Anteckningar :
Jämför Tyskland, Nederländerna och Sverige.

Erik Danhard och Henric Ask, Löneindrivning och konkurs – Facklig handledning, andra upplagan 2015

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007.

Henrik Karl Nielsen, Nyt lovforslag om ”ansættelsesklausuler” : genovervejelse og korrektur mens vi venter på nyt Folketing i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 201–212

Henrik Karl Nielsen, Fratrædelsesaftaler, 2015

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2016 s. 237–238.

Jens Kristiansen, The growing conflict between European uniformity and national flexibility – The case of Danish flexicurity and European harmonisation of working conditions, 2015

Förlag : DJØF, København.

Henrik Karl Nielsen och Lennart Lynge Andersen, Ansættelsesændringer ved varsel eller aftale – Aftalefrihed og ugyldighedslære efter UfR 2011.2602 H i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2015 s. 9–20

Jane Ferniss, Beskatning af godtgørelser mv., der modtages i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold i UfR B 2015 s. 42–51

Harry Salonaho, Förändringsbehov i Finlands arbetslagstiftning och arbetsmarknadsmekanismer [ Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Vol. 292 ], 2015

Förlag : Svenska handelshögskolan, Helsingfors.

Catharina Calleman, Labour law as a tool for demographic change – the Swedish case i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015 s. 30–47

Reinhold Fahlbeck, Religionsfrihet och mänskliga rättigheter i JT 2014–15 s. 3–27

H. G. Carlsen, Danielle Buhl och Jeppe Høyer Jørgensen, Dansk funktionærret, åttonde upplagan 2014

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Arne Fanebust i TfR 1991 s. 645–646 (4:e uppl.).
Ruth Nielsen i Juristen 1995 s. 236–238 (5:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1963, 2:a uppl. 1974, 3:e uppl. 1986, 4:e uppl. 1989, 5:e uppl. 1994, 6:e uppl. 1998, 7:e uppl. 2003.
1–7 uppl. av enbart H.G. Carlsen.

Carin Ulander-Wänman, Priset för flexibiliteten – En analys av anställningsvillkor för arbetstagare i kommuner och landsting, 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikael Hansson, Om kollektivavtals efterverkan – en berättelse om legitimitet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 133–151

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kerstin Ahlberg, Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 13–29

Förlag : Iustus, Uppsala.

Laura Carlson, The Vulnerability of Academic Freedom – A Look at the Swedish Teacher Exception i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 75–89

Förlag : Iustus, Uppsala.

Christian Højer Schjøler och Frederik Waage, Ligebehandlingsnævnets rolle som mandatar i civile retssager i Juristen 2014 s. 176–184

Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catharina Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Juridicums årsbok 2011–2013, 2014

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Tidigare publicerad i Utblick och inblick – vänbok till Claes Sandgren, 2012, s. 119–137.

Petra Herzfeld Olsson och Caroline Johansson, Arbetstillståndets krav på kollektivavtalsenliga villkor – några arbetsrättsliga implikationer i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 153–171

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lene Court-Payen och Mette Klingsten, Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, andra upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2004 s. 381 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004 med även Susanne Christensen.

Henning Jakhelln, Arbeidstakeres organisasjonsfrihet og fradrag for fagforeningskontingent – Overordnede perspektiver og det menneskerettslige aspekt i Høyt skattet – Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen 28. mars 2014 (red. Bettina Banoun, Ole Gjems-Onstad, Arvid Aage Skaar och Berit Kristin Rye), 2014, s. 320–347

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anne Marie Abrahamson, Vikarloven med kommentarer, 2014

Förlag : Karnov Group.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2014 s. 434–435.

Alexander Næss Skjønberg, Anmälan av Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014 i TfR 2014 s. 579–583

Anmälan av :
Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014.

Carin Ulander-Wänman, Dispositivitetens gränser i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 435–454

Förlag : Iustus, Uppsala.

Audun Olsen, Ansattes ytringsfrihet og sosiale medier i Arbeidsrett 2014 s. 250–265

Trond Stang, Ferieloven med kommentarer, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
Tidigare uppl. 1999.

Peter Andersson, Om kränkande särbehandling som arbetsmiljöbrott i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 41–57

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jesper Nyreröd, Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2014 s. 67–82

Johan Hirschfeldt, Vad sägs om 98% skatt på övre delen av avgångsersättningen? i Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlsson (red. Olle Stenman, Gabriel Urwitz, Gunnar Nord och Peter Melz), 2014, s. 161–171

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Hilde Wiig Nicolaysen, Fredsplikt og politiske aksjoner i Arbeidsrett 2014 s. 151–209

Arvid R. Ødegård och Kari Bergeius Andersen, Kritikk av en høyesterettsdom i likestillingssak – Rt 2014 side 402 i Lov og Rett 2014 s. 477–483

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Rt 2014 s. 402.

Nicolay Skarning, Prøvetid i privat og statlig sektor i Arbeidsrett 2014 s. 221–249

Jonas Malmberg, Några anteckningar om minimilöner i internationell rätt ur historiskt perspektiv i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 233–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Henrik Karl Nielsen, Ny funktionærlov i Grønland i Advokaten (dk) 2014 nr 3 s. 38–41

Henrik Karl Nielsen, Funktionærlov for Grønland i Juristen 2014 s. 40–46

Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, andra upplagan 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anmäld av :
Tron Sundet i Arbiedrett 2008 s. 114–120 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2008.

Lotti Ryberg-Welander, Att utbilda blivande rättstillämpare – exemplet arbetstidsreglering i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 333–350

Förlag : Iustus, Uppsala.

Inger Berg Ørstavik, Anmälan av Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013 i TfR 2014 s. 568–571

Anmälan av :
Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013.

Staffan Ingmanson, Att bo här och där – om gränsarbete och likabehandling i fråga om sociala förmåner i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 173–187

Förlag : Iustus, Uppsala.

Staffan Ingmanson, Näringsfriheten i EU-stadgan begränsar arbetstagarnas rättigheter enligt överlåtelsedirektivet i Europarättslig tidskrift 2014 s. 117–125

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom av den 18 juli 2013 i mål C-426/11 Mark Alemo-Herron.

Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies (red. Roger Blanpain), elfte upplagan 2014

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anteckningar :
5:e uppl. 1993, 6:e uppl. 1998, 7:e uppl. 2001, 8:e uppl. 2004, 9:e uppl. 2007, 10:e uppl. 2010.
5–7 uppl. med Roger Blanpain och Chris Engels som redaktörer.

Andreas Anderberg, Straffets framtid på arbetsområdet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 31–39

Förlag : Iustus, Uppsala.

Bo Ericson och Stellan Gärde, Preskription i arbetsrätten – En vägledning för praktiker, tredje upplagan 2014

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a upp. 2006, 2:a uppl. 2009.

Bo Ericson och Kerstin Gustafsson, Arbetsmiljölagen med kommentar, fjortonde upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anteckningar :
1:a uppl. 1978, 2:a uppl. 1978, 3:e uppl. 1980, 4:e uppl. 1982, 5:e uppl. 1983, 6:e uppl. 1986, 7:e uppl. 1988, 8:e uppl. 1992, 9:e uppl. 1995, 10:e uppl. 1996, 11:e uppl. 2012, 12:e uppl. 2011, 13:e uppl. 2012.
1–10 uppl. utg. av Tiden. 11 uppl. utg. av Prisma. 12–13 uppl. utg. av Norstedt.

Niklas Bruun och Klaus Lörcher, The economic Crisis and its Effects on Fundamental Social and Collective Labour Rights i Cyprus Human Rights Law Review 2014 s. 167–194

Niklas Bruun och Caroline Johansson, Sanctions for Unlawful Collective Action in the Nordic Countries and Germany i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2014 s. 253–271

Terese Smith Ulseth, Taushetsplikt for ansattevalgte styremedlemmer i Lov og Rett 2014 s. 45–60

Catharina Calleman, Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2014 s. 39–53

Catherine Barnard, Posting matters i Arbeidsrett 2014 s. 1–28

Nicolay Skarning, Ansettelse på prøve – fordeler, utfordringer og fallgruver i Tidsskrift for forretningsjus 2014 s. 25–41

Birgitta Nyström, Bemanningsanställd och rättslös – eller?? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 287–303

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström och Lars Zanderin, Kommunal arbetsrätt, fjärde upplagan 2014

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Ola Bengtson i Lag & Avtal 1995 nr 1 s. 30 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1994, 2 uppl. 1997, 3:e uppl. 2002.
Del I Kommunalrättsliga grunder – Lars Bejstam; Del II Medbestämmande i kommuner och landsting – Örjan Edström; Del III Anställning – Anderz Andersson; Del IV Arbetsmiljöregleringen i den kommunala sektorn – Lars Zanderin.

Jan Fougner, Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig grunn i Forhandlingene ved det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21.-22. august 2014, 2014, s. 105–116

Tarjei Thorkildsen och Tor Olav Carlsen, Om begrepet ”sosial dumping” i Arbeidsrett 2014 s. 266–278

Anders Stenbrenden, Aldersgrenser og aldersdiskriminering – Helikopterdommen endrer ikke adgangen til å etablere og praktisere aldersgrenser på 67 år i Arbeidsrett 2014 s. 139–147

Lars Hartzell och Bertil Nilsson, Semesterbestämmelser i lag och avtal, sjätte upplagan 2014

Förlag : PTK, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1983 med översyn av Lars Hartzell, 3:e uppl. 1999 med översyn av Lars Hartzell, 4:e uppl. 2007 med översyn av Staffan Green, 5:e uppl. 2010.
Fr.o.m. 5:e uppl. uppdaterad av Bo Ericson, Bo Hallberg och Elisabet Ohlsson.

Erik C. Aagaard, Arbeidstvistloven med kommentarer (red. Erik C. Aagaard), 2014

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Örjan Edström, Laval – the Aftermath i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 91–100

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stefan Flemström och Martina Slorach, Diskriminering på arbetsplatsen – En handbok, 2014

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson och Sture Wennerström, Arbetstidslagen – Kommentarer och författningar, fjärde upplagan 2014

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1983, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2012.
1–2 uppl. av enbart Hans Gullberg och Karl-Ingvar Rundqvist.

Torben Vistisen, Hovedaftalens § 2, stk. 6 – støtteforbuddet i Juristen 2014 s. 94–99

Jacob Falsner, Fravigelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip ved kollektiv overenskomst i Juristen 2014 s. 3–16

Håkan Göransson, Förtroendeman – En praktisk kommentar till förtroendemannalagen, tredje upplagan 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.

Deborah J. Lockton, Employment Law, nionde upplagan 2014

Förlag : Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2000, 4:e uppl. 2003, 5:e uppl. 2006, 6:e uppl. 2008, 7:e uppl. 2011, 8:e uppl. 2013.

Håkan Göransson, Uthyrning av arbetstagare – En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv, 2014

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Camilla Selman, Anmälan av Gerd Engelsrud, Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor, 2013 i Arbeidsrett 2014 s. 148–150

Anmälan av :
Gerd Engelsrud, Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor, 2013.

Sören Öman, Lön till den som sagt upp sig själv? i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 73.
Expertkommentar för januari 2014.

Vibeke Blaker Strand, Anmälan av Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012 i TfR 2014 s. 105–113

Anmälan av :
Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012.

Roger Blanpain, European Labour Law, fjortonde upplagan 2014

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anteckningar :
2:a uppl. 1993, 3:e uppl. 1995, 4:e uppl. 1997, 5:e uppl. 1998, 6:e uppl. 1999, 7:e uppl. 2000, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2003, 10:e uppl. 2006, 11:e uppl. 2008, 12:e uppl. 2010, 13:e uppl. 2012.
2–5 uppl. av Roger Blanpain och Chris Engels.

Erik Sjödin, Kollektivavtalade försäkringar på EU:s inre marknad – några arbetsrättsliga anteckningar i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 393–409

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jens Paulsen, Royaltyklausuler i ansætelsesaftaler i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2014 s. 189–199

Sören Öman, Nya rättsfall om övergång av verksamhet i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 1, AD 2014 nr 14 och AD 2014 nr 28.
Expertkommentar för april 2014.

Sören Öman, Hemlighållna kandidater vid offentlig anställning i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2014.

Erik Danhard, Anställningsskyddet vid entreprenörbyte i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 1.
Expertkommentar för mars 2014.

Kent Källström, Är arbetstagarbegreppet en distributiv reglering? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 207–211

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 49 och AD 2014 nr 50.
Expertkommentar för december 2014.

Sören Öman, Konsekvensskadestånd inom arbetsrätten i Blendow Lexnova 2014

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2014 nr 12 och AD 2014 nr 13.
Expertkommentar för oktober 2014.

Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, tredje upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Børge Dahl i UfR B 2006 s. 225–226 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2004, 2:a uppl. 2008.

Hanna Björknäs, Bo Ericson och Kurt Eriksson, Ledighetslagarna – En kommentar, 2014

Förlag : Norstedts Juridik.

Maria Steinberg, Mobbning på arbetsplatsen. Räcker lagarna till? i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 411–434

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Arbejdsret med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten, elfte upplagan 2014

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Stein Evju i TfR 1981 s. 594–598 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1980, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1985 (tillägg 1990), 4:e uppl. 1992, 5:e uppl. 1995, 6:e uppl. 1997, 7:e uppl. 1999, 8:e uppl. 2002, 9:e uppl. 2005, 10:e uppl. 2009.
1–2 uppl. med titeln: Arbejdsret med tilknyttede dele af socialretten.

Bengt Domeij, Skälighetsprövning av anställdas konkurrensklausuler – AD 2013 nr 24 i Rettsøkonomi i nordiske dommer (red. Erling Eide, Henrik Lando och Endre Stavang), 2014, s. 199–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.

Märta C. Johansson, Slaveri, tvångsarbete, träldom och annan exploatering – Distinktioner & reflektioner inför fortsatt forskning i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 189–206

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ann Numhauser-Henning, Noteringar om Skydd för Etablerad Position – ett normativt grundmönster i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 275–286

Förlag : Iustus, Uppsala.

Hanna Pettersson och Niklas Selberg, Gendering Labour Law and Dilemmas in Critical Legal Scholarship – A Conversation with Judy Fudge i Retfærd 2014 nr 145 s. 97–108

Thorstein Vale Opdal, Sammensatte arbeidsgiverforhold i Arbeidsrett 2014 s. 29–111

Erik Sinander, Om tillämplig lag för avtalsförpliktelser – i vilka situationer är arbetslandets lag inte tillämplig på ett individuellt anställningsavtal? i Europarättslig tidskrift 2014 s. 331–341

Stein Evju, Deltid og ansiennitet – en kommentar i Arbeidsrett 2014 s. 110–120

Stein Evju, Om ansiennitet i Arbeidsrett 2014 s. 112–121

Hanna Pettersson, Arbetsdomstolen och behovsanställningarna i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 317–331

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Kokkvold och André Istad Johansen, Utforming og tolking av pensjonsavtaler i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2014 s. 122–138

Michael Gøtze, Whistleblowing som retlig selvkontrolmekanisme – Mellem ytringsfrihed og tavshedspligt i FT 2014 s. 31–54

Terje Hernes Pettersen, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull och Marianne Jenum Hotvedt, Skipsarbeidsloven med kommentarer, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen – utvalgte emner, 2014

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anmäld av :
Alexander Næss Skjønberg i TfR 2014 s. 579–583.

Bengt Domeij, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda i JT 2013–14 s. 272–304

Thomas Keiserud och Kristine Ringstad Vartdal, De nye innleiereglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 – praktiske tolknings- og gjennomføringsspørsmål i Arbeidsrett 2013 s. 147–179

Jan Fougner, Gir mer straff færre alvorlige arbeidsulykker? i Lov og Rett 2013 s. 131–151

Petra Herzfeld Olsson, Every Natural or Legal Person is Entitled to the Peaceful Enjoyment of His or Her Possessions: Article 1, Protocol 1 to the European Convention on Human Rights i The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (red. Filip Dorssemont, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann), 2013, s. 381–416

Förlag : Hart, Oxford.

Aslak Syse, Anmälan av Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet? i TfR 2013 s. 264–270

Anmälan av :
Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?.

Erik Sjödin och Niklas Selberg, Långtgående lojalitetsplikt kan urgröpa saklig grund i Lag & Avtal 2013 nr 5 s. 40–40

Stein Evju, Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner i Arbeidsrett 2013 s. 139–146

Nicolay Skarning, Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet, 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Stein Evju, Saklighet og saklighetsprøvelse – En rettsgenetisk studie i Arbeidsrett 2013 s. 82–111

Håkan Andersson, Diskrimineringsjuridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering i SvJT 2013 s. 779–806

Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin, Arbetsrätt, sjätte upplagan 2013

Förlag : Liber, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare version utg. 1995. 2:a uppl. 2006, 3:e uppl. 2007, 4:e uppl. 2009, 5:e uppl. 2011.

Jon Erik Dølvik och Mette Ødegård, The Struggle over the Services Directive – The Role of the European Parliament and the ETUC i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 359–382

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Petra Herzfeld Olsson, Reconciling Fundamental Social Rights and Economic Freedoms after Viking, Laval and Ruffert i European Law Review 2013 s. 125–127

Hans Viggo Godsk Pedersen, Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 251–267

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Laura Carlson, Constructing Human Rights from Soft Law – The Swedish Journey towards Protection Against Unlawful Discrimination i Soft Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 58 ], 2013, s. 75–100

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Andrzej Swiatkowski, Polish Response to European Developments i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 261–296

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Henning Jakhelln och Mårten Faret, Anmälan av Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010 i Lov og Rett 2013 s. 575–577

Anmälan av :
Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 2010.

Ingebjørg Tønnessen och Camilla Selman, Beviskravet i saker om avskjed og oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold i Arbeidsrett 2013 s. 274–290

Henning Jakhelln, Arbeidstakerbegrepet – oppdragstaker eller arbeidstaker i Jussens Venner 2013 s. 329–365

Niklas Bruun, Protection of Established Position, Normative Incoherence and the Changing Normative Field of Labour Law i Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU [ Modern studies in European law 40 Vol. 40 ] (red. Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar), 2013, s. 79–94

Förlag : Hart, Oxford.

Karen Sophie Steen, ”Fast ansettelse uten garantilønn” i Arbeidsrett 2013 s. 321–333

Maria Steinberg, Brott mot arbetsmiljölagen – sanktioner främst för industriarbetarnas behov? i Festskrift till Josef Zila (red. Andreas Anderberg), 2013, s. 161–180

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ronnie Eklund, Anmälan av Edoardo Ales & Tonia Novitz (Hrsg.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2013 s. 564–566

Anmälan av :
Adoardo Ales & Tonia Novitz (Hrsg.), Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe. Striking the Balance.

Marianne Jenum Hotvedt och Terese Smith Ulseth, Arbeidsavtalen og styringsrett – Harmoni i en domsoktett i Arbeidsrett 2013 s. 112–138

Jens Kristiansen, Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 187–203

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Lars Ottersen, Arbeidstakers valgrett ved virksomhetsoverdragelse i Arbeidsrett 2013 s. 291–320

Markus Sädevirta, A Comparative Study of the Regulation Governing the Use of Fixed-term Contracts in three EU Member States, 2013

Förlag : Helsingfors universitet, Helsingfors.

Erik Sjödin, Market Regulation as Restrictions – A Development of ECJ Case Law at the Interface Between Free Movement and Posting of Workers i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 19–84

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Mijke Houwerzijl, The Dutch Understanding of Posting of Workers in the Context of Free Services Provision and Enlargement A Neutral Approach? i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 177–224

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Martin Gräs Lind, Danish Law on the Posting of Workers i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 85–135

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Stein Evju, Saklighet og ”lovanvendelsse” i arbeidsretten i Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 111–125

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Niklas Bruun, New Developments in Labour Law – towards a Hybrid Type of Labour Law? i Soft Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 58 ], 2013, s. 63–73

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Jacob Falsner, Vikarbureauansatte vikarers funktionærstatus i Juristen 2013 s. 43–55

Stein Evju, Safeguarding National Interetst – Norweigan Responses to Free Movement of Services, Posting of Workers and the Services Directive i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 225–260

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Rajvinder Singh Bains, Lønn i EU-retten – Begreper, funksjoner og gjennomføring i norsk rett i Arbeidsrett 2013 s. 1–81

Silvelin Bratholm, Helseopplysninger ved ansettelse i Arbeidsrett 2013 s. 181–273

Erik Danhard, En dom med handlingsdirigerande effekter i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.
Expertkommentar för november 2013.

Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Helena Linde och Håkan Torngren, Yttrandefrihet och lojalitet – vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?, tredje upplagan 2013

Förlag : Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm.

Anteckningar :
2:a uppl. 2010 av Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Håkan Torngren, 3:e uppl. 2013 av Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne.

Lucy Vickers, Freedom of Religion and Belief, Article 9 ECHR and the EU Equality Directive i The European Convention on Human Rights and the Employment Relation (red. Filip Dorssemont, Klaus Lörcher och Isabelle Schömann), 2013, s. 209–235

Förlag : Hart, Oxford.

Henrik Karl Nielsen, Forhandling af lokalløn til offentligt ansatte i UfR B 2013 s. 59–66

Sten Foyn och Mikal Brøndmo, Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører i Lov og Rett 2013 s. 152–174

Dag Wise Schartum, Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet [ Complex Vol. 3 ], 2013

Förlag : Senter for rettsinformatikk, Oslo.

Anteckningar :
Complex 3/2013.

Henrik Karl Nielsen, Funktionærloven, sjätte upplagan 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i EU & arbetsrätt 1998 nr 2 s. 6 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 2001, 3:e uppl. 2004, 4:e uppl. 2007, 5:e uppl. 2009.

Bengt Garpe, Semesterlagen – En lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen, andra upplagan 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2010 med titeln: Semesterlagen 2010 – En lag- och rättsfallskommentar till den ändrade semesterlagen.

Mikael Marstal, Bortvisning – Suspension og fritstilling, 2013

Förlag : Karnov Group, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 369.

Susanne Fransson, Yttrandefrihet och whistleblowing – Om gränserna för anställdas kritikrätt, 2013

Förlag : Premiss, Stockholm.

Monika Schlachter, The Posting of Workers Directive – German Reflections and Perceptions i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 137–176

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard och Stein Evju, Det kollektive arbeidslivet – Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør, andra upplagan 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003.

Monika Schlachter och Philipp Fischinger, From Bolkestein to the Services Directive – and Further i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 383–419

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Birgitta Nyström, Utstationerade bemanningsanställda – En kollision mellan två EU-direktiv i Festskrift Liber amicarum et amicorum in honour of Ruth Nielsen (red. Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø och Grith Skovgaard Ølykke), 2013, s. 233–250

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Peer Schaumburg-Müller, Ny Højesterets dom om udlån af tjenestemænd til privat arbejdsgiver i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2013 s. 169–174

Kerstin Ahlberg, The Age of Innocence – and beyond i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 297–328

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Birgitta Nyström, Swedish Private International Labour Law Influenced By European Union Law i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 417–431

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo och Tine Sommer, Ansattes immaterielle rettigheter, 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Inger Berg Ørstavik i TfR 2014 s. 568–571.

Mikael Hansson, All arbetsrättslig makt i Sverige utgår från Folke i Doktrinen i praxis [ De lege – Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok ] (red. Eric Bylander), 2013, s. 67–92

Förlag : Iustus, Uppsala.

Linde Rudolph Greisen, Handicapbegrebet i EU-Domstolens praksis i Juristen 2013 s. 97–102

Jens Kristiansen, Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer – Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene, 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2013 s. 463.

Pernille Nørkær och Nicolai Hesgaard, Brug af jobklausuler i M&A-transaktioner i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2013 s. 231–235

Ole Chr. Moen, Alderspensjon fra lovfestet tjenestepensjonsordning – Regelverksevaluering under pensjonsreformen i Lov og Rett 2013 s. 581–601

Spyridon Vrellis, The Law Applicable to an Industrial Action According to the Rome II-Regulation i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Karin Åhman, Arbetsdomstolens tillämpning av Europakonventionen – delvis ny terräng i det svenska normprövningslandskapet? i Europarättslig tidskrift 2013 s. 165–169

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.

Marie Nesvik, Hvor arbeider flypersonell? i Lov og Rett 2013 s. 468–487

Tonia Novitz, UK Implement beyond of the Posting of Workers Directive 96/71/EC i Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance (red. Stein Evju), 2013, s. 329–358

Förlag : Privatrettsfondet, Oslo.

Sören Öman, Europadomstolen och anställningsskyddet i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 9 januari 2013 Volkov mot Ukraina och dom den 15 januari 2013 Eweida m.fl. mot Storbritannien.
Expertkommentar för februari 2013.

Sören Öman, Nytt rättsfall om konkurrensklausul och företagshemligheter i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 24.
Expertkommentar för maj 2013.

Sören Öman, Finalitetsprincipen vid kontroll av anställdas arbetstid i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Expertkommentar för augusti 2013.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, 2013

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Sören Öman, Positionsuppgifter för att övervaka anställda i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Expertkommentar för december 2013.

Mona Næss, Virksomhetsoverdragelse, 2013

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Sören Öman, Arbetsgivarens möjlighet att ställa upp kvalifikationskrav i Blendow Lexnova 2013

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2013 nr 67.
Expertkommentar för oktober 2013.

Ole Hasselbalch och Morten Rosenmeier, Ansattes værker i krydsfeltet mellem ophavsret og ansættelsesret i UfR B 2013 s. 293–300

Ann Numhauser-Henning, Labour Law in a Greying Labour Market – In Need of a Reconceptualisation of Work and Pension Norms – The Position of Older Workers in Labour Law i European Labour Law Journal 2013 s. 84–100

Ann Numhauser-Henning, The EU ban on age-discrimination and older workers – Potentials and pitfalls i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2013 s. 391–414

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Compulsory retirement and age discrimination – The Swedish Hörnfeldt case put in perspective i Essays in Honour of Michael Bogdan (red. Patrik Lindskoug, Ulf Maunsbach, Göran Millqvist, Per Samuelsson och Hans-Heinrich Vogel), 2013, s. 401–415

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Ole Hasselbalch, Retsstridighedens grænser i arbejdskampe om opnåelse af kollektiv arbejdsoverenskomst i UfR B 2013 s. 433–438

Ole Hasselbalch och Jørgen Rønnow Bruun, Deregulering af arbejdsretlige EU-direktiver – Er Europa-Kommissionen på kant med traktaterne? i UfR B 2013 s. 193–198

Ruth Nielsen, EU Labour Law, andra upplagan 2013

Förlag : DJØF, København.

Anmäld av :
Sylvaine Laulom i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000 med titeln: European Labour Law.

Tina Eggert Thomsen och Jan Vinge Rasmussen, Ferieloven, 2013

Förlag : Karnov, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR 2013 s. 347.

Kristina Ahlström, Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning, 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Bengt Garpe och Håkan Göransson, Ledighetslagarna – om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter – med kommentarer och rättsfall, 2013

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Helga Aune, Deltidsarbeid – Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag, 2013

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Anmäld av :
Stein Evju i Arbeidsrett 2009 s. 166–194.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2009.

Håkan Göransson, Martina Slorach, Stefan Flemström och Naiti del Sante, Diskrimineringslagen, tredje upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2009, 2:a uppl. 2011.
1:a uppl. av bara Håkan Göransson, Stefan Flemström och Martina Slorach.

Peter Andersson, Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö, 2013

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Maria Steinberg i Nordisk socialrättslig tidskrift 2013.

Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder, Svensk arbetsrätt, fjortonde upplagan 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Antti Suviranta i TfR 1971 s. 504 (2:a uppl.).
Ronnie Eklund i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 38 (7:e uppl.).
Kent Källström i JT 1991/92 s. 522–523 (8:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1968, 2:a uppl. 1970, 3:e uppl. 1971 (2:a tryckningen 1972), 4:e uppl. 1973, 5:e uppl. 1975, 6:e uppl. 1979, 7:e uppl. 1986, 8:e uppl. 1991, 9:e uppl. 1994, 10:e uppl. 1997, 11:e uppl. 2000, 12:e uppl. 2003, 13:e uppl. 2007.
1–12 uppl. av enbart Axel Adlercreutz. Fr.o.m. 13:e uppl. av Axel Adlercreutz och Bernard Johann Mulder.
1–4 uppl. utg. av Almqvist & Wiksell. 5–6 uppl. utg. av AWE/Geber.

Ole Hasselbalch, Tillidsmandsret og repræsentation, tredje upplagan 2013

Förlag : Karnov, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i Juristen 1989 s. 38–41 (1:a uppl.).
Birgitta Nyström i Lag & Avtal 2000 nr 3 s. 34–35 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1988, 2:a uppl. 1999.
1–2 uppl. med titeln: Tillidsmandsret.

Niklas Selberg och Erik Sjödin, Anställningsavtal, lojalitetsplikt och mänskliga fri- och rättigheter – Ny rättspraxis om yttrandefrihet på Internet ur arbetsrättslig synvinkel – i offentlig respektive privat anställning i JT 2012–13 s. 846–877

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 25 och AD 2011 nr 74.

Ruth Nielsen, Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten i Festskrift til Jens Fejø (red. Jens Hartvig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen och Ruth Nielsen), 2012, s. 323–333

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Stein Evju, Midlertidighet og oppsigelighet – En studie i rettskilder og rettskildebruk i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 341–364

Søren Narv Pedersen, Jobklausulloven med kommentarer, 2012

Förlag : Karnov Group, København.

Eva Schömer, Internationella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 166–193

Förlag : Liber, Malmö.

Niklas Selberg, Åtgårder mot dem som tillgodogjort sig papperslösas arbete – nya principer i arbetsrättens sanktionssystem, eller ett principiellt nytt sanktionssystem? i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 77–104

Förlag : Liber, Malmö.

Martin Gräs Lind och Christian Andersen-Mølgaard, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark – En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden, 2012

Förlag : Boggruppen.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2012 s. 487.

Örjan Edström, Bemanningsarbete – nya regler för flexibilitet och mot utanförskap för anställda i bemanningsföretag? i Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar – Festskrift till Anna Hollander (red. Lotti Ryberg-Welander och Katarina Alexius), 2012, s. 133–145

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Carin Ulander-Wänman, Flexicurity, LAS och normativa krockar i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 105–118

Förlag : Liber, Malmö.

Stein Evju, Fusjon og tariffavtaler i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 105–143

Örjan Edström, Bemanningsarbete – nya regler en inkörsport till arbetslivet för svaga grupper? i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 119–135

Förlag : Liber, Malmö.

Susanne Fransson, Lex Maria- och lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 222–237

Förlag : Liber, Malmö.

Christopher Hansteen, Anmälan av Stein Evju, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010 i Lov og Rett 2012 s. 182–187

Anmälan av :
Stein Evju, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010.

Marianne Lage och Finn Schwarz, Nedskæringer i ansættelsesretligt perspektiv – Hvad har vi indtil nu lært af krisen? i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 113–117

Stein Evju, Arbeidsrettsdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk – Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid i Arbeidsrett 2012 s. 1–29

Niels Waage, Arbejdsretten gennem 100 år. Band 2: Arbejdsretten 1964–2010, 2012

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sören Öman, Statsanställdas pornografikonsumtion och sexköp – arbetsrättsliga aspekter i Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst (red. Susanne Wigorts Yngvesson), 2012, s. 15–27

Förlag : Kompetensrådet för utveckling i staten (krus).

Lone L. Hansen, Forum for godtgørelse efter urimelig opsigelse – Om adgangen til domstolsprøvelse af godtgørelseskrav, der støttes eller kunne støttes på kollektiv overenskomst eller hovedaftale i UfR B 2012 s. 49–56

Gerd Egede-Nissen och Vegard M. Lund, Fast ansettelse uten garantilønn i Arbeidsrett 2012 s. 80–101

Tarjei Thorkildsen, Endring av tjenestepensjonsordninger – arbeidsrettslige aspekter i Arbeidsrett 2012 s. 59–79

Louise D’Oliwa, Anställning, uppsägning, avsked, 2012

Förlag : Sanoma Utbildning, Stockholm.

Laila Freivalds, Columbi ägg – en tredje anställningsform inom scenkonsten (- till glädje för bl.a. en operaälskare) i Vänbok till Sten Heckscher (red. Johan Hirschfeldt), 2012, s. 117–122

Förlag : Iustus, Uppsala.

Bernard Johann Mulder, Grundrättigheter som en del av arbetsrättslig reglering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 33–46

Förlag : Liber, Malmö.

Ruth Nielsen, The Ban on Discrimination as a General Principle of Contract Law i Liber amicorum Ole Lando (red. Michael Joachim Bonell, Marie-Louise Holle och Peter Arnt Nielsen), 2012, s. 277–298

Förlag : DJØF, København.

Ole Hasselbalch, Domstole eller fagretlige organer – status i UfR B 2012 s. 168–176

Merete Preisler, Fratrædelsesgodtgørelse – og aldersdiskrimination i Juristen 2012 s. 109–112

Jens Paulsen, Arbejdsmarkedsklausuler – den ”rigtige” klausul i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 195–210

Sören Öman, Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov i EU & arbetsrätt 2012 nr 1 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 26 januari 2012 i mål C-586/10 (Kücük) och dom den 8 mars 2012 i mål C-251/11 (Huet).

Clarence Crafoord och Sebastian Scheiman, Skadeståndsskyldighet vid rättighetskränkningar på arbetsmarknaden i Juridisk Publikation 2012 s. 313–325

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.

Kjetil Edvardsen, Retten til fast ansettelse – Praktiske problemstillinger tilknyttet grunnbemanningslæren i Arbeidsrett 2012 s. 103–141

Lone L. Hansen, Væsentlige stillingsændringer i Juristen 2012 s. 137–148

Vibeke Blaker Strand, En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling i Retfærd 2012 nr 136 s. 55–80

Catharina Calleman, Ett marginellt problem? – om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt (”prekärt”) arbete i privata hem i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 194–221

Förlag : Liber, Malmö.

Erik Sjödin, Utstationerade arbetstagares tillträde till arbetsmarknaden – reflektioner kring EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus i Europarättslig tidskrift 2012 s. 122–130

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom C-307/09 Vicoplus.

Erik Teigen Valeberg, Rettsvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål ved internasjonale arbeidskonflikter i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 187–324

Rune Slagstad, Paal Berg som nasjonal strateg i Lov og Rett 2012 s. 632–641

Sören Öman, Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Jorun Bjerke, Resignasjonsplikt i tariffretten i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 1–104

Flemming Dreesen, Ferieloven, nittonde upplagan 2012

Förlag : DA.

Anteckningar :
14:e uppl. 2000, 15:e uppl. 2002, 16:e uppl. 2004, 17:e uppl. 2007, 18:e uppl. 2011.

Christine Lie Ulrichsen, Anmälan av Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern, 2011 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 365–366

Anmälan av :
Mette Borchgrevink: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern, 2011.

Petra Herzfeld Olsson, Folkrätten i arbetsrätten i Folkrätten i svensk rätt (red. Rebecca Stern och Inger Österdahl), 2012, s. 204–229

Förlag : Liber, Malmö.

Petra Herzfeld Olsson, Book Review: Antoine Jacobs, Labour and the Law in Europe – A satellite view on labour law and social security law in Europe, Wolf Legal Publishers, 2011 i Common Market Law Review 2012 s. 1825–1827

Anmälan av :
Antoine Jacobs, Labour and the Law in Europe – A satellite view on labour law and social security law in Europe, 2011.

Sören Öman, Arbetstagarbegreppet och tillsvidareförklaring av tidsbegränsad anställning i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 24.
Expertkommentar för augusti 2012.

Terese Smith Ulseth, Hva er så spesielt med tariffavtaler? – Om tolkning av tariffavtaler, særlig om klarhetskravet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 325–340

Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren, I lagens anda – En handbok i arbetsmiljörätt, fjärde upplagan 2012

Förlag : Prevent, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002, 2:a uppl. 2005, 3:e uppl. 2008. Ursprunglig version 1995 utg. av Arbetarskyddsnämnden.

Sören Öman, Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 7

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 10 juli 2012 K.M.C. mot Ungern.

Catherine Barnard, EU employment law, fjärde upplagan 2012

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995 (rev. ed. 1996), 2:a uppl. 2000, 3:e uppl. 2006.
1–3 uppl. med titeln: EC employment law.

Sören Öman, Privatanställdas yttrandefrihet i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom den 21 juli 2011 Heinisch mot Tyskland och dom den 12 september 2011 Sánchez m.fl. mot Spanien.
Expertkommentar för mars 2012.

Staffan Ingmanson, Arbetsmarknadsreglering och ursprungslandshinder i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 61–76

Förlag : Liber, Malmö.

Kurt Weltzien, Feil i faktum og feil i jus – ESA om lønns- og arbeidsvilkår i Arbeidsrett 2012 s. 174–177

Marianne Jenum Hotvedt, Utvikling eller brudd? – Når diskrimineringsvern møter arbeidstakervern i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 141–186

Christel Backman, Criminal Records in Sweden – Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers [ Göteborg studies in sociology Vol. 50 ], 2012

Förlag : Department of Sociology, University of Gothenburg, Göteborg.

Kurt Weltzien, Tariffrettslig ugyldighet i Arbeidsrett 2012 s. 166–173

Tron Løkken Sundet, Ny arbeidstvistlov i Arbeidsrett 2012 s. 30–58

Lars Zanderin och Mats Günzel, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, tredje upplagan 2012

Förlag : Liber, Malmö.

Anteckningar :
1:a uppl. 2003, 2:a uppl. 2009.
Tidigare utg. av LT, 1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1994, 3:e uppl. 1997.

Annamaria Westregård, Arbets- och förvaltningsrättens ömsesidiga påverkan på begreppen arbetsanpassning och omplacering i FT 2012 s. 233–244

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Nye pensionsretlige domme i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 255–263

Jonas Malmberg, Trade Union Liability for ”EU-Unlawful” Collective Action i European Labour Law Journal 2012 s. 5–18

Kai Ove Roseth och Christel Kvalvik, Aldersgrenser og aldersdiskriminering – er det lenger rom for å fastsette eller avtale særskilte aldersgrenser i norsk arbeidsliv? i Arbeidsrett 2012 s. 143–165

Birgitta Nyström, Europeisering av den svenska arbetsrätten i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 9–32

Förlag : Liber, Malmö.

Lennart Lynge Andersen och Peer Schaumburg-Müller, Om direktørers fuldmagt på baggrund af UfR 2012.2533 H i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s. 391–396

Tove Lindgren, Kan skadeståndsfordringar på grund av kränkningar av rättigheter i Europakonventionen preskriberas? i Juridisk Publikation 2012 s. 43–64

Lena Svenæus, Anmälan av Hanna Pettersson, Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012 i Retfærd 2012 nr 138 s. 104–112

Anmälan av :
Hanna Pettersson, Frihet från underordning. En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012.

Sören Öman, Löneavdrag för kontrollavgifter i Blendow Lexnova 2012

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2012 nr 74.
Expertkommentar för november 2012.

Sarah Haverkort-Speekenbrink, European Non-Discrimination Law – A Comparison of EU Law and the ECHR in the Field of Non-Discrimination and Freedom of Religion in Public Employment with an Emphasis on the Islamic Headscarf Issue, 2012

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Anmäld av :
Vibeke Blaker Strand i TfR 2014 s. 105–113.

Hanna Pettersson, Frihet från underordning – En kritisk rättsvetenskaplig studie av diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda, 2012

Förlag : Bokbox, Malmö.

Anmäld av :
Lena Svenæus i Retfærd 2010 s. 104–112.
Niklas Bruun i EU & Arbetsrätt 2012 nr 2 s. 8.

Kerstin Ahlberg, Även sociala kriterier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt i Europarättslig tidskrift 2012 s. 688–695

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-368/10 Kommissionen mot Nederländerna.

Jonas Malmberg och Erik Sjödin, Lex Laval i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 47–60

Förlag : Liber, Malmö.

Ann Numhauser-Henning, Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering i Nedslag i den nya arbetsrätten (red. Birgitta Nyström, Örjan Edström och Jonas Malmberg), 2012, s. 136–165

Förlag : Liber, Malmö.

Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?, 2012

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Aslak Syse i TfR 2013 s. 264–270.

Evelyn Ellis och Philippa Watson, EU anti-discrimination law, andra upplagan 2012

Förlag : Oxford University Press, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 2005 av enbart Evelyn Ellis.

Karl Riesenhuber, European employment law – A systematic exposition [ Ius Communitatis series Vol. 4 ], 2012

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Bernard Johann Mulder, Avtalskrav på försäkring inte oskäligt i JT 2011–12 s. 370–386

Lars Nyberg, Kollektivavtalen och EU – En spännande facklig historia, 2011

Förlag : LO, Stockholm.

Sanna Wolk, Reward for employees’ inventions – a comparative study i CIPA Journal 2011 s. 352–445

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Lex Laval – Collective Actions and Posted Work in Sweden i Labour Law between Change and Tradition – Liber Amicorum Antoine Jacobs (red. Roger Blanpain och Frank Hendrickx), 2011, s. 21–34

Förlag : Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Niklas Bruun, Jonas Malmberg och Erik Sjödin, The Future of EU Company Law and Employee Involvement i European Journal of Social Law (EJSL) 2011 nr 3 s. 207–214

Förlag : Die Keure.

Stein Evju, Plassoppsigelse og fagforeningsbegrep – Arbeidsretten på nye stier? i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 311–325

Sören Öman, Vad är lagligt – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst, 2011

Förlag : Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), Stockholm.

Jonas Malmberg, Arbetsrätten efter EU-inträdet i SvJT 2011 s. 430–439

Sören Öman, Yttrandefrihet och arbetssökande hos myndigheter i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2011.

Maria Ventegodt Liisberg, Disability and Employment – A Contemporary Disability Human Rights Approach Applied to Danish, Swedish and EU Law and Policy [ School of Human Rights Research series Vol. 43 ], 2011

Förlag : Intersentia, Cambridge.

Reinhold Fahlbeck, Bed och arbeta – Om religionsfrihet i arbetsliv och skola, 2011

Förlag : Liber, Malmö.

Anmäld av :
Emma Svensson i EU & arbetsrätt 2011 nr 4 s. 8.

Martin Gräs Lind, Whistleblowing i kontekst i Juristen 2011 s. 317–328

Nicolay Skarning, Sykefravær – Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse, 2011

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Martina Slorach, Stefan Flemström, Håkan Gabinus Göransson och Ingemar Hamskär, Rätten att slå larm – En handbok om yttrandefriheten på jobbet – Råd för whistleblowers, 2011

Förlag : TCO, Stockholm.

Sören Öman, Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).
Expertkommentar för december 2011.

Sören Öman, Polisers bisyssla som fritidspolitiker i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2011 nr 83.
Expertkommentar för december 2011.

Sören Öman, Nya rättsfall om konkurrensklausuler i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2010 nr 27 och AD 2010 nr 53.
Expertkommentar för mars 2011.

Stein Evju, Implementing EU Law on Services: National Diversity and the Human Rights Dilemma i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 287–309

Stellan Gärde, Arbetsrättslig modell för skydd för whistleblowers i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011

Förlag : Iustus, Uppsala.

Andreas van den Heuvel, Bemanningsdirektivet -:EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 155–286

Stein Evju och Joakim Augeli Karlsen, Tarifflike vilkår som EØS-rettslig restriksjon – ILO-konvensjon nr. 94 og tjenestefriheten i EU/EØS i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 1–128

Maria Steinberg, Är arbetsmiljölagen sexistisk? i Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet (red. Hélène Sandmark), 2011, s. 221–254

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Johan Boucht, Det straff- och disciplinrättsliga ansvaret för Skatteverkets tjänstemän vid felaktig eller bristande ärendehandläggning i Skattetjänstemännens tjänstemannaansvar, 2011, s. 69–100

Förlag : Instiutet Skatter & Rättssäkerhet.

Niklas Bruun, Employees’ participation rights and business restructuring i European Labour Law Journal 2011 s. 27–47

Niklas Bruun och Jari Hellsten, The Finnish Supreme Court recognizes the impact of European Court of Human Rights case-law on national strike law i Transfer: European Review of Labour and Research 2011 s. 577–580

Sanna Wolk, Remuneration of Employee Inventors – Is There a Common European Ground? – A Comparison of National Laws on Compensation of Inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom i International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2011 s. 272–298

Stein Evju, ”Almengjøring” uten almen gyldighet – men legio problemer i Arbeidsrett og arbeidsliv 2011 s. 129–139

Maren Elvestad, Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold i Arbeidsrett 2011 s. 130–142

Peter Blume och Jens Kristiansen, Persondataret i ansættelseforhold, 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Mette Borchgrevink, Om avgrensing av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern – En gjennomgang av norsk rettspraksis [ Complex Vol. 5 ], 2011

Förlag : Senter for rettsinformatikk, Oslo.

Anmäld av :
Christine Lie Ulrichsen i Arbeidsrett og arbeidsliv 2012 s. 365–366.

Anteckningar :
Complex 5/11.

Kia Dollerschell, Bortvisning, 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 311.

Laura Carlson, Att förvandla en rättighet till en skyldighet – Rörelsefriheten och kravet på ”lämpligt arbete” i Europarättslig tidskrift 2011 s. 285–295

Ruth Nielsen, Arbejdsret for revisorer, andra upplagan 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2007.

Alexander Næss Skjønberg, Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere i Arbeidsrett 2011 s. 1–80

Carin Ulander-Wänman, Utvecklingsavtalets normer – en utgångspunkt för arbetstagarnas livslånga lärande i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 447–461

Förlag : Iustus, Uppsala.

Annamaria Westregård, Partiell ”sjuknärvaro” – ett nytt fenomen i arbetslivet i Festskrift till Boel Flodgren (red. Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta Nyström och Katarina Olsson), 2011, s. 443–458

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jens Schovsbo, Anmälan av Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? – immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes, 2010 i Lov og Rett 2011 s. 503–506

Anmälan av :
Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? – immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes, 2010.

Susanne Fransson, Jag har en plan – om regelförenkling och lagstiftning i Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll (red. Thomas Erhag, Titti Mattsson och Therese Bäckman), 2011, s. 103–114

Förlag : Santérus, Stockholm.

Hans Jørgen Bender, Retten til å utføre arbeid i oppsigelsestiden i Arbeidsrett 2011 s. 120–129

Carl Hemström, Organisationernas rättsliga ställning – Om ekonomiska och ideella föreningar, åttonde upplagan 2011

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1979, 2:a uppl. 1982, 3:e uppl. 1987, 4:e uppl. 1988, 5:e uppl. 1996, 6:e uppl. 2000, 7:e uppl. 2007.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Public Procurement and Labour Law – Friends or Foes? i Labour Law Fundamental Rights and Social Europe (red. Mia Rönnmar), 2011, s. 89–112

Förlag : Hart, Oxford.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kära vänner på Konkurrensverket – Öppet brev om utstationeringsdirektivet i Lag & Avtal 2011 nr 11 s. 38

Jakob Söderman, Åldersdiskriminering i Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18–19 augusti 2011, 2011, s. 167–176

Bjørn Eriksen, Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed, 2011

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Staffan Ingmanson, Förbudet mot åldersdiskriminering i EU-domstolens praxis i Europarättslig tidskrift 2011 s. 229–246

Ole Hasselbalch, Foreningsret, fjärde upplagan 2011

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Carl Hemström i TfR 1985 s. 171–176 (1:a uppl.).
Eigil Lego Andersen i UfR B 2012 s. 179–180 (4:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1983, 2:a uppl. 1992, 3:e uppl. 2001.

Jonas Malmberg, Avstående av konkurrensförbud i anställningsförhållanden i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 359–364

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kristina Ahlström, Offentlighet och sekretss inom personalområdet, 2011

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Stein Evju, The Right to Collective Action under the European Social Charter i European Labour Law Journal 2011 s. 196–224

Örjan Edström, Bemanningsarbete – både flexibelt och tryggt? i Utblick och inblick – Vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 153–166

Förlag : Iustus, Uppsala.

Olav Molven och Gorm Are Grammeltvedt, Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17 i Arbeidsrett 2011 s. 91–119

Sören Öman, Övergång av koncernbolag utan anställda – De anställda i koncernens arbetsgivarbolag följer med i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 21 oktober 2010 i mål C-242/09 (Albron).
Expertkommentar för januari 2011.

Catharina Calleman, Uppsägningar på grund av arbetsbrist i den ekonomiska krisen i Rätten i den ekonomiska krisen (red. Catharina Calleman), 2011, s. 163–190

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Oppsigelsesfrister, (u)fravikelighet og bindingstid i Arbeidsrett 2011 s. 81–89

Tore Sigeman, Behövs begreppet obligationsrätt? – Reflektioner vid en boks hundraårsjubileum i Festskrift till Boel Flodgren (red. Eva Lindell-Frantz, Krister Moberg, Birgitta Nyström och Katarina Olsson), 2011, s. 377–391

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse og rett til å fortsette i stilling i Arbeidsrett 2011 s. 164–169

Gudrun Holgersen, ”Er det virkelig ikke lov å spørre om graviditet?” i Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll (red. Thomas Erhag, Titti Mattsson och Therese Bäckman), 2011, s. 115–140

Förlag : Santérus, Stockholm.

Stein Evju, Utviklingstrekk i den individuelle arbeidsretten i Arbeidsrett 2011 s. 143–163

Sören Öman, Alkoholkontroll och personuppgiftslagen i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2011.

Sören Öman, Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning i EU & arbetsrätt 2011 nr 3 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).

Jonas Malmberg, Regulating Posted Work – Before and After the Laval Quartet i Labour Law – Fundamental Rights and Social Europe [ Swedish studies in European law Vol. 4 ] (red. Mia Rönnmar), 2011, s. 77–78

Förlag : Hart, Oxford.

Peter Blume, Indhentelse af oplysninger om jobansøger : Højesteretsdom af 27. maj 2011 (U 2011.2343 H) i Juristen 2011 s. 239–244

Catharina Calleman, Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Utblick och inblick – vänbok till Claes Sandgren (red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström och Jan Rosén), 2011, s. 119–137

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Också publicerad i Juridicums årsbok 2011–2013, Örebro universitet, 2014.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, Det flexibla svenska anställningsskyddet i JT 2010–11 s. 382–411

Mia Rönnmar, Anmälan av Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse i JT 2010–11 s. 518–525

Anmälan av :
Mikael Hansson; Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse.

Jenny Julén Votinius, Missgynnande i fråga om ekonomiska förmåner som en nödvändig följd av föräldraledighet i JT 2010–11 s. 620–640

Christel Søreide, Fireårsregelen ved innleie av arbeidskraft i Arbeidsrett 2010 s. 75–81

Dan Holke och Claes-Mikael Jonsson, Negativ och positiv integration på den kollektiva arbetsrättens område – tankar och reflektioner med anledning av fyra domar från EG-domstolen i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 311–339

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Ebbeson, Miljörätt och arbetsmiljörätt – ”same, same, but different” i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 135–150

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Anställda i särskilt arbetsgivarbolag följer med när koncernbolag utan anställda överlåts i EU & arbetsrätt 2010 nr 4 s. 8

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 21 oktober 2010 i mål C-242/09 (Albron).

Stein Evju, Arbeidsrett – Utvalgte artikler 2001–2010, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Ruth Nielsen, Civilretlige diskriminationsforbud, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2010 s. 420.

Ole Hasselbalch, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 283–309

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 114 ], 2010

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Mia Rönnmar i JT 2010–11 s. 518–525.
Niklas Selberg i Retfærd 2010 s. 122–128.

Sören Öman, Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 15 juli 2010 i mål C-271/08.
Expertkommentar för november 2010.

Anders Kruse, Arbetsdomstolens dom i Laval – lojal tillämpning av EG-rätten eller vågad egen tillverkning? i Europarättslig tidskrift 2010 s. 381–388

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 89.

Sanna Wolk, Community Intellectual Property Law and Ownership in Employment Relationships i Information & Communication Technology – Legal Issues [ Scandinavian Studies in Law Vol. 56 ], 2010, s. 419–426

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Maria Steinberg, Arbetsmiljörätt – kan det va’ nå’t? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 565–585

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michaël Koch, Arbetsdomstolen – verksamhet i utveckling i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 341–347

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ann Numhauser-Henning, Åldersdiskriminering och några anställningsskyddsrelaterade frågor i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 439–473

Förlag : Iustus, Uppsala.

Ole Hasselbalch, Ansættelsebevisloven med kommentarer, tredje upplagan 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 374 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1998, 2:a uppl. 2002.

Asbjørn Kjønstad, Mer om ros og ris i vitenskapen – Duplikk til Stein Evjus innlegg i Arbeidsrett 2009 s. 240 flg. i Arbeidsrett 2010 s. 82–86

Ruth Nielsen, Employment and ICT Law i ICT Legal Issues [ Scandinavian Studies in Law Vol. 56 ], 2010, s. 59–74

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Örjan Edström, Kollektivavtal, fri rörlighet och konkurrensrätt – exemplet storsjöavtalet och bemanningsanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 151–168

Förlag : Iustus, Uppsala.

Maria Topholm Skarum och Anne Mortensen, Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb i UfR B 2010 s. 115–123

Ruth Nielsen, Den retlige regulering af handicapdiskrimination i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 419–437

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Application by Domestic Courts of the European Social Charter i Nordic Journal of Human Rights 2010 s. 401–421

Mats Glavå, Kunskapssamhället, facket och den svenska modellen – reflektioner kring ett lönesänkningsavtal i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 245–253

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jeppe Høyer Jørgensen, Ansattes konkurrencehandlinger – Loyalitetspligt og markedsføringslovens §§ 1 og 19, 2010

Förlag : Thomson Reuters.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 19.

Laura Carlson, The Metamorphosis of Swedish Discrimination Law i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 85–109

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, ”Konkurrerende” tariffavtaler i Arbeidsrett 2010 s. 105–141

Snorre Andreas Kehler och Bo Lauritzen, Tabsbegrænsningspligt i ansættelsesforhold i Juristen 2010 s. 16–22

Stein Evju, Suaviter in modo, fortiter in re? Nihilo nihil – Duplikk til Asbjørn Kjønstad i Arbeidsrett 2010 s. 87–103

Michael Gotthardt, Arbetstagarens rätt att motsätta sig företagsövergång enligt tysk och svensk rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 255–265

Förlag : Iustus, Uppsala.

Michael Gøtze, Arbejdsgiveres brug af straffeattester i Juristen 2010 s. 144–152

Silvana Sciarra, Transnational and European Ways Forward for Collective Bargaining i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 529–549

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mathias Sylwan, Upplyftande besked om sociala hänsyn, upphandling och EU-rätten i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8

Anmälan av :
Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun; Upphandling och arbete i EU, 2010.

Niklas Selberg, Anmälan av Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010 i Retfærd 2010 nr 131 s. 122–128

Anmälan av :
Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010.

Christian Kjølaas, Personvern i arbeidsforhold, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Tore Sigeman, Domarrollen i Arbetsdomstolen – Tal till en jubilerande domstol i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 551–564

Förlag : Iustus, Uppsala.

Annamaria Westregård, Sjukpenningregler i ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 627–640

Förlag : Iustus, Uppsala.

Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Tore Lunde i TfR 2010 s. 861–865.
Jens Schovsbo i Lov og Rett 2011 s. 503–506.

Lone L. Hansen, Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2011 nr 2 s. 7.
Peter Arnt Nielsen i UfR B 2011 s. 8–59.

Reinhold Fahlbeck, Lavalutredningen – En annan åsikt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 187–197

Förlag : Iustus, Uppsala.

Rune Bård Hansen, Arbeidsmiljøkriminalitet – Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven [ Økokrims skriftserie Vol. 19 ], 2010

Förlag : Økokrim, Oslo.

Anmäld av :
Henning Jakhelln & Mårten Faret i Lov og Rett 2013 s. 575–577.

Ronney Hagelberg, Avtal i avsaknad av partsvilja i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 267–281

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Danhard, Tid för arbete – En betraktelse över en kontraktuell fråga i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 111–133

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Åtgärder med anledning av EU-domstolens dom i Laval-målet i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2010.

Stein Evju, Styringsrett og restkompetanse i Arbeidsrett 2010 s. 49–65

Anniken Astrup, Kravet til sammenhengende ansettelse i relasjon til oppsigelsesfristens lengde i Arbeidsrett 2010 s. 171–179

Annika Blekemo, En verksamhet är en verksamhet är en verksamhet – En stilla betraktelse över verksamhetsbegreppets utveckling inom svensk arbetsrätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 55–67

Förlag : Iustus, Uppsala.

Martin Agell, Lavalfallet – Den svenska arbetsmarknadsmodellen vid vägs ände i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 11–29

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mikaela Björkholm, Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv – En analys av sjömannens och redarens grundläggande friheter, 2010

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Carin Ulander-Wänman, Flexibel arbetskraft och rättens flexibilitet i SvJT 2010 s. 797–806

Niels Waage, Arbejdsretten gennem 100 år. Band 1: Den faste voldgiftsret 1910–1963, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Nicolay Skarning, Permitteringsadgangen i bedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgte i Arbeidsrett 2010 s. 159–170

Lena Maier Söderberg, I mötet mellan EG-rätt och individuell lönesättning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 375–396

Förlag : Iustus, Uppsala.

Carin Ulander-Wänman, Flexicurity och utvecklingsavtalet [ IFAU Rapport Vol. 19 ], 2010

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2010:19.

Martin Jetlund, Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 295–363

Sven Lindvall, Ideellt arbete kontra lönearbete – vad gäller i det arbetsrättsliga gränslandet? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 349–373

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Diskriminering och principalansvar i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 397–417

Förlag : Iustus, Uppsala.

Susanne Fransson, Berättigad och positiv särbehandling undantag från likabehandlingsprincipen i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 217–243

Förlag : Iustus, Uppsala.

Oluf Emborg och Peer Schaumburg-Müller, Offentlig arbejdsret, andra upplagan 2010

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1999 s. 114 (1:a uppl.).
Ole Hasselbalch i UfR B 2011 s. 83–84 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1998.

Lotti Ryberg-Welander, Anmälan av Mia Rönnmar (ed), EU Industrial Relations and Interdisciplinary perspectives, 2008 i Retfærd 2010 nr 128 s. 105–111

Anmälan av :
Mia Rönnmar (ed), EU Industrial Relations and Interdisciplinary perspectives, 2008.

Tarjei Thorkildsen och Tonje H. Drevland, Arbeidsgivers styringsrett – en ”restkompetanse”? i Arbeidsrett 2010 s. 30–48

Sophie Thörne och Göran Söderlöf, Yttrandefrihet på den landstings- och primärkommunala sektorn – ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 587–608

Förlag : Iustus, Uppsala.

Roger Blanpain, Specificity of Sports – The Lisbon Reform Treaty i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 47–53

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mia Rönnmar, Det svenska arbetsmarknadssystemet i teori och praktik i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 495–514

Förlag : Iustus, Uppsala.

Johan Schelin, Sjöarbetsrätten – Från skyddslagstiftning till näringslagstiftning i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 515–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Lars Viklund, Om ”den medborgerliga yttrandefriheten” för privatanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 641–654

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Alkohol- och narkotikatestning i arbetslivet i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 655–669

Förlag : Iustus, Uppsala.

Simen Smeby Lium och Kjersti Borgen, Omstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver i Arbeidsrett 2010 s. 142–158

Birgitta Nyström, Efterlängtad bok om svensk internationell arbetsrätt i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7

Anmälan av :
Torsten Seth; Svensk internationell arbetsrätt, 2009.

Stefan Flemström, Martina Slorach och Sara Strandberg, Livsstilsförpliktelser i anställningsavtalet i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 199–215

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg, Övergång av och till pension – Något om pensionsrättigheter vid övergång av verksamhet i Festskrift till Torgny Håstad (red. Göran Lambertz, Stefan Lindskog och Mikael Möller), 2010, s. 519–527

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mia Rönnmar, The Regulation of Temporary Work in Sweden and the Impact of the (2008/104/EC) Directive i European Labour Law Journal 2010 s. 422–429

Anna Bjering och Erik Sjöman, Arbetsrättslig förhandlings- och informationsskyldighet vid offentligt uppköpserbjudande i SvJT 2010 s. 563–572

Birthe Taraldset, Arbeidsrett – eller eierstyring og selskapsledelse? i Arbeidsrett 2010 s. 66–74

Rolf Birk, Unilateral Modifications of Employment Terms – Some Comparative Remarks regarding German, Swedish and English Employment Law i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 31–45

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niklas Bruun, Ny arkitektur i ”arbetsrättens finrum”? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 69–84

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Kollektiv autonomi, ”den nordiske modell” og dens fremtid i Arbeidsrett 2010 s. 1–29

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Upphandling och arbete i EU [ Sieps Vol. 3 ], 2010

Förlag : Sieps, Stockholm.

Anmäld av :
Mathias Sylwan i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7–8.

Anteckningar :
Sieps 2010:3.

Kurt Weltzien, Finnes det et liv etter døden? i Arbeidsrett 2010 s. 180–188

Tore Lunde, Anmälan av Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010 i TfR 2010 s. 861–865

Anmälan av :
Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett, 2010.

Jonas Malmberg, Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? – Ett diskussionsunderlag [ Uppsala Faculty of Law Working Paper Vol. 2 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:2.

Jonas Malmberg, Vad handlar arbetsrättslig reglering om? – En essä om arbetsrättens uppgifter [ Uppsala Faculty of Law Working Paper Vol. 9 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Faculty of Law Working Paper 2010:9.

Martin Gräs Lind, Fagforeningers kontrol af virksomheders løn- og arbejdsvilkår i UfR B 2010 s. 1–9

Svante Nycander, Sist in först ut – LAS och den svenska modellen, 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Erik Danhard, Domar som aldrig borde ha meddelats i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 40 och AD 2010 nr 27.
Expertkommentar för maj 2010.

Oddvar Lindbekk, Etterbetaling og passivitet i tariffretten i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 199–293

Jonas Malmberg, Posting Post Laval – International and National Responses [ Uppsala Center for Labor Studies Working Paper Vol. 5 ], 2010

Anteckningar :
Uppsala Center for Labor Studies Working Paper 2010:5.

Christer Lundh, Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2010, andra upplagan 2010

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002 med titeln: Spelets regler – Institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850–2000.

Anders Weihe, Undanträngande av kollektivavtal och stridsrätt – hur skall Arbetsdomstolens praxis förstås? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 609–626

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mona Bråten, Kontroll og overvåking i arbeidslivet [ Fafo-rapport Vol. 46 ], 2010

Förlag : Fafo, Oslo.

Anteckningar :
Fafo-rapport 2010:46.

Ole Hasselbalch, Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning, 2010

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Vicki Paskalia, Arbetslös eller arbetssökande? Om rätten till arbetslöshetsersättning i svensk rätt och EG-rätt i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 475–494

Förlag : Iustus, Uppsala.

Morten Broberg, Sygdom giver ret til ny ferie i Advokaten (dk) 2010 nr 5 s. 20–22

Tonje Forså Aas, Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler – utvalgte problemstillinger i Arbeidsrett og arbeidsliv 2010 s. 1–121

Laura Carlson, Expanding the ”Right to Work” to include the Recognition of Employment i JT 2009–10 s. 39–62

Carolina Saf, Vikten av en förutsebar rättstillämpning i JT 2009–10 s. 200–210

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 39.

Carina Gunnarsson, Anmälan av Kent Källström & Jonas Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, 2:a uppl. 2009 i JT 2009–10 s. 363–365

Anmälan av :
Kent Källström & Jonas Malmberg; Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, 2:a uppl. 2009.

Vibeke Blaker Strand, Forskjellsbehandling på grunn av religion og livssyn ved ansettelser i tros- og livssynssamfunn i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 567–584

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Brian Bercusson, European Labour Law, andra upplagan 2009

Förlag : Cambridge University Press, Cambridge.

Anteckningar :
1:a uppl. 1996.

Henrik Horn, Bestikkelser, lojalitetsplikt og strafferettslig utroskap – Kommentarer til Høyesteretts dom av 29. april 2009 i Arbeidsrett 2009 s. 105–109

Vibeke Blaker Strand och Henning Jakhelln, Likestill og effektiviser menneskerettighetene! i Lov og Rett 2009 s. 193–194

Jan Fougner, Arbeidsgivers styringsrett – Skillet mellom virksomhets- og arbeidsledelse i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 235–256

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Catherine Jacqueson, Social dumping i EU – På vej mod en social markedsøkonomi? i Juristen 2009 s. 138–148

Morten Langer och Morten Phister Ritter, Rekrutteringsbegrænsninger – herunder jobklausuler, 2009

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2010 s. 180.

Else Leona McClimans, Internasjonale individorienterte klagemekanismer : særskilt om organisjoners klagemuligheter til ILO i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Erik C. Aagaard, Permittering i Arbeidsrett 2009 s. 120–139

Anteckningar :
Kommentar av Lilli Marco i Arbeidsrett 2009 s. 231–234.

Erik C. Aagaard, Noen bemerkninger om påstander og domsslutninger i stillingsvernsaker i Arbeidsrett 2009 s. 50–52

Øystein Melkild, Stillingsvernet til åremålsutnevnte politimestre på lederlønnsystemet i staten i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 453–466

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Sören Öman, Sekretess när regeringen anställer i Blendow Lexnova 2009

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2009.

Elin Nykaas, Om tariffavtalens ettervirkning og bortfall – Er iverksettelse av arbeidskamp et vilkår for å bringe en tariffavtale til opphør? i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Ann Numhauser-Henning, En samlad diskrimineringslagstiftning i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 495–516

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Annamaria Westregård, De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2009 nr 4 s. 57–76

Gerd Engelsrud, Saklighetsprinsippet ved ansettelse : en sammenligning mellom offentlig og privat sektor i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 149–166

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Mary-Ann Hedlund och Brit Djupvik Semner, Likestillings- og diskrimineringslovene med kommentarer, 2009

Förlag : Fagbokforlaget, Bergen.

Anteckningar :
2 band utg. 2008 och 2009.

Bjørn Eriksen, Ansettelse av lærere – den best kvalifiserte i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 185–198

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Omsorgernas arbetsmiljö – praktiska typfall i omsorgerna, vården och socialtjänsten, 2009

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anteckningar :
Senare uppl. utg. av Åhnberg Förlag med titeln: Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet – Med praktiska typfall.

Lone L. Hansen, Opsigelse ved virksomhedsoverdragelse – Om konsekvenserne af retsstridig opsigelse i UfR B 2009 s. 45–51

Sören Öman, Offentliganställdas yttrandefrihet stärks i Blendow Lexnova 2009

Anteckningar :
Expertkommentar för november 2009.

Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby och Jeppe Høyer Jørgensen, Lov om lonmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, femte upplagan 2009

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
G. H. Carlsen i Juristen 1987 s. 116–118 (1:a uppl.).
Peer Schaumburg-Müller i UfR B 1986 s. 390–392 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1986, 2:a uppl. 1990, 3:e uppl. 1996, 4:e uppl. 2002.
1–3 uppl. av enbart Lars Svenning Andersen. 4:e uppl. av Lars Svenning Andersen, Jacob Sand och Rasmus Skovsgaard Haugaard.

Sören Öman, Konkurrensklausuler i anställningsavtal i Blendow Lexnova 2009

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2009 nr 40.
Expertkommentar för juli 2009.

Liv Torill Evenrud, Ulovfestede saklighetsprinsipper og krav om likebehandling i Arbeidsrett 2009 s. 224–230

Jonas Malmberg och Niklas Bruun, Adjusting to the EU – Labour Law in Sweden and Finland during EU Membership i Studies on labour law and social policy 2009, Studia z zakresu prawa pracy 2009, 2009, s. 107–125

Roald M. Engeness, I Henning Jakhellns kjølvann – avskjed og oppsigelse av sjømenn rettspraksis etter sjømannsloven 1975 i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 167–184

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Simon Deakin och Gillian S. Morris, Labour law, femte upplagan 2009

Förlag : Hart, Oxford.

Anteckningar :
1:a uppl. 1995, 2:a uppl. 1998, 3:e uppl. 2001, 4:e uppl. 2005.

Jan Fougner, Arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstidens plassering – kommentar til en høyesterettsdom i Arbeidsrett 2009 s. 195–218

Jan Tormod Dege, Oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 113–147

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Jan Fougner, Praksisarbeid i Arbeidsrett 2009 s. 140–145

Jan Fougner, Læren om fast ansettelse ved varig behov i Arbeidsrett 2009 s. 98–104

Ole Hasselbalch, Henvisningsklausuler i arbejdsretten i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 221–244

Förlag : Iustus, Uppsala.

Rune Bård Hansen, Fra formalitet til kriminalitet – Om utviklingen av straffansvaret etter arbeidsmiljølovgivningen i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 291–312

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Jan Tormod Dege, Den individuelle arbeidsrett (Del I & Del II), 2009

Förlag : Minerva, Oslo.

Peter Herskind och Hans-Henrik Queseth, Lov om ansættelsesbeviser, tredje upplagan 2009

Förlag : Thomson/GadJura, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 1998 s. 87–88 (1:a uppl.).
Henrik Karl Nielsen i Juristen 1998 s. 197–202 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1997, 2:a uppl. 2002.
1:a uppl. av Peter Herskind och Lykke Petersen. 2:a uppl. av Peter Herskind under medverkan av Karina Keller och Hans-Henrik Kilfelt.

Håkan Gabinus Göransson, Hur omfattande är fredsplikten i rättstvister? i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 183–203

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Gjenvisitt til streikebrytere i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 199–210

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007 i TfR 2009 s. 155–157

Anmälan av :
Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007.

Anders Karlsson, Diskrimineringslagen en kommentar, 2009

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Kent Källström, Betraktelser kring en AD-dom i Blendow Lexnova 2009

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2008 nr 63.
Expertkommentar för maj 2009.

Stein Evju, Norway i The Laval and Viking Cases – Freedom of Services and Establisment v. Industrial Conflict in the European Economic Aria and Russia [ Bulletin of comparative labour relations Vol. 69 ] (red. Roger Blanpain och Swiatkowski Andrzej), 2009, s. 123–138

Förlag : Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Asbjørn Kjønstad, Tobakksrøyking på arbeidsplasser, på serveringssteder og i andre lokaler hvor allmennheten har tilgang – Om rettsaktivimisme som drivkraft i rettsutviklingen i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 359–383

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Ole Gjems-Onstad, Tvangslønn – Status 2008 i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 273–289

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Silvana Sciarra, Is Felxicurity a European Policy? i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 447–462

Förlag : Iustus, Uppsala.

Helga Aune, Tilsvar til professor Stein Evjus ”essay” i Arbeidsrett 2009 s. 165

Anteckningar :
Jämför Stein Evju i Arbeidsrett 2008 s. 79–94 och Arbeidsrett 2009 s. 235.

Ole Hasselbalch, Lønmodtageres aktionsret på dansk i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 313–331

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Asbjørn Kjønstad, Om tid og sted for ros og ris i vitenskap og arbeidsrett i Arbeidsrett 2009 s. 236–239

Jens Kristiansen, Uorganiserede lønmodtageres stilling ved overenskomstimplementering af EU-direktiver : HD af 17/4 2009 (U2009, 1845H) i Juristen 2009 s. 189–194

Thor Falkanger, Naturaloppfyllelse av arbeidsplikt i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 211–217

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Aslak Syse och Geir Helgeland, Reglene om ”delt bevisbyrde” i norsk diskrimineringsrett i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 585–604

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Stein Evju, Almengjøring på norsk i Arbeidsrett og arbeidsliv 2009 s. 1–39

Tine Eidsvaag, Handlaus gjæte – Vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse, 2009

Förlag : Universitetet i Bergen, Bergen.

Henning Jakhelln, Trekk av arbeidsrettens historie i Norge i Arbeidsrett 2009 s. 111–119

Kai Krüger, Utro kontraktshjelpere – Om ansvar og risiko for ”abnormhandlinger” i tjenesteforhold – á propos en norsk høyesterettsdom i FJFT 2009 s. 363–382

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Hege Brækhus, Likelønn – markedslønn – I hvilken utstrekning kan markedslønn begrunne lønnsdifferensiering etter likestillingslovens § 5? i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 93–111

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Kristin Slørdahl Hjort, Internasjonalt preseptoriske regler i arbeidsretten – En rettskildemessig analyse i Arbeidsrett og arbeidsliv 2009 s. 41–177

Stein Evju, Avhandling med mer än ett rättsdogmatiskt syfte i EU & arbetsrätt 2009 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Carin Ulander-Wänman; Företrädesrätt till återanställning, 2008.

Bernard Johann Mulder, Ingående av offentlig anställning i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 467–476

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Torsten Seth, Svensk internationell arbetsrätt, 2009

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Birgitta Nyström i EU & arbetsrätt 2010 nr 2 s. 7.

Erik Magnus Boe, Nye toner om offentlig ansattes ytringsfrihet og varslerett i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 67–92

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Tore Sigeman, Från Olin till Victorin – Ett huvudskede i den kollektiva arbetsrättens historia i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 479–490

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jens Paulsen, Arbejdsmarkedsklausuler – Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler, 2009

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2010 s. 109.

Nicole Offendal och Artur Bugsgang, Internationale ansættelsesforhold – Udstationering og udenlandsk arbejdskraft i Danmark, 2009

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2009 s. 305–306.

Thomas Bull, Offentliganställdas yttrandefrihet och repressalieförbudets räckvidd i JO – Lagarnas väktare, 2009, s. 51–69

Förlag : Riksdagens ombudsmän, Stockholm.

Anteckningar :
JO i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

Daniel Waerme, Bevisläget vid brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om företagshemligheter avtalsdispositioner? i SvJT 2009 s. 1051–1061

Kent Källström, Granskningsarvoden och äganderätten i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 315–322

Förlag : Iustus, Uppsala.

Magnhild Eggen, Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling i Arbeidsrett 2009 s. 1–32

Michael Bogdan, Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen i Europarättslig tidskrift 2009 s. 13–24

Per Norberg, Konkurrensrättens betydelse för Saltsjöbadsavtalets tillkomst i Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet (red. Christer Lund), 2009, s. 103–119

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Henrik Karl Nielsen, ”Jobklausuler” i kontekst i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2009 s. 233–246

Stein Evju, Arbeidsrett i møte med Europa – Om utstasjonering, tjenestedirektiv og andre direktiver i Kritisk Juss 2009 s. 244–270

Carl August Fleischer, Om korrupsjon, korrupsjonsrisiko og varsling – og om nødvendigheten av å beskytte både samfunnet og varslerne selv mot angrep på disse i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 219–234

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Stein Evju, Anmälan av Carin Ulander-Wänman, Företrädesrätt till återanställning, 2008 i TfR 2009 s. 699–724

Anmälan av :
Carin Ulander-Wänman; Företrädesrätt till återanställning, 2008.

Mette Borchgrevink, Arbeidstakeres personvern – EMK og nye e-postregler i Arbeidsrett og arbeidsliv 2009 s. 179–197

Helena Lamponen, The Principle of Employee Protection in a Merger and a Transfer of an Undertaking, 2009

Anteckningar :
Avhandlingen daterad 2008.

Kai Krüger, Social dimensions in public contracting i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 399–427

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Jon Bing, Samtykke til behandling av personopplysninger i arbeidsforhold i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 45–65

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Ruth Nielsen, Aldersdiskrimination – I arbejdsretten og kontraktretten i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 477–493

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad, 2006 i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2009 s. 77–81

Anmälan av :
Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad, 2006.

Marco Lilli, Oppsigelse og etterfølgende permittering – kommentar til Erik C. Aagaard i Arbeidsrett 2009 s. 231–234

Anteckningar :
Jämför Erik C. Aagaard i Arbeidsrett 2009 s. 120–139.

Stein Evju, Om tid og rom for akademisk kritikk – Tilsvar til Asbjørn Kjønstad i Arbeidsrett 2009 s. 240–243

Ole Hasselbalch, Den danske arbejdsret, 2009

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
Band 1 Arbejdsrettens almindelige del, band 2 Ansættelseretten, band 3 Kollektivarbejdsretten.

Catharina Calleman, Family Ties in Swedish Employment Law i International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2009 s. 431–445

Kurt Weltzien, Et gravskrift og en spådom i Arbeidsrett 2009 s. 219–223

Kate Brearley och Selwyn Bloch, Employment covenants and confidential information – Law, practice and technique, tredje upplagan 2009

Förlag : Tottel, Haywards Heath.

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1999. 3:e uppl. ”with contributions by Jeremy Lewis, Gavin Mansfield”.

Catharina Calleman, Genusperspektiv på arbetsrätten – Ett problembaserat läromedel, 2009

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kurt Weltzien, Når alle skal følge det ”normale” – og ingen vet hva som er normalt i Arbeidsrett 2009 s. 46–49

Reinhold Fahlbeck och Bernard Johann Mulder, Labour and Employment Law in Sweden [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 167 ], andra upplagan 2009

Anteckningar :
1:a uppl. 1997 av enbart Reinhold Fahlbeck som Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr 125.

Jon Søberg Gisle, Fra Magnus Lagabøte til ”KLP-saken” – Om saksomkostninger i Arbeidsretten i Arbeid og rett – Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag (red. Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt och Dag Michaelsen), 2009, s. 257–272

Förlag : Cappelen Damm, Oslo.

Kine Moland, Virksomhetsoverdragelse – Betydningen av omgåelseshensikt ved vurderingen av om virksomheten har beholdt sin identitet etter arbeidsmiljøloven § 16–1 i Arbeidsrett 2009 s. 55–97

Ronnie Eklund, Who Is Afraid of the Temporary Agency Work Directive? i Skrifter till Anders Victorins minne (red. Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman och Hans-Åke Wängberg), 2009, s. 139–166

Förlag : Iustus, Uppsala.

Stein Evju, Om deltid, kvinnerett og arbeidsrett – Et essay om en avhandling i Arbeidsrett 2009 s. 166–194

Stein Evju, Principles of Public Law in Labour Law i Studies in Labour Law and Social Policy – Liber Amicorum prof. dr habil. Andrzej Marian Świątkowski, 2009, s. 187–197

Karsten Revsbech, Nedlæggelse af tjenestemandsstillinger med efterfølgende forflyttelse i Juristen 2009 s. 81–83

Stein Evju, Replikk til Helga Aune i Arbeidsrett 2009 s. 235

Anteckningar :
Jämför Helga Aune i Arbeidsrett 2009 s. 165 och Stein Evju i Arbeidsrett 2008 s. 79–94.

Gerd Engelsrud, Styring og vern – Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner, fjärde upplagan 2009

Förlag : Cappelen, Oslo.

Anmäld av :
Einar Mo i TfR 2001 s. 568–575 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2003, 3:e uppl. 2006.
1–3 uppl. med titeln: Styring og vern – Arbeidsrett for kommuner og fylkeskommuner.

Christel Søreide, Midlertidig ansattes rett til fast stilling etter fireårsregelen i Arbeidsrett 2009 s. 146–164

Carolina Saf, Vikten av att tillämpa gällande lagstiftning i JT 2008–09 s. 220–229

Anteckningar :
Rättsfallskommentar AD 2007 nr 2.

Are Stenvik, Anmälan av Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008 i JT 2008–09 s. 386–391

Anmälan av :
Mia Carlsson; Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008.

Bertil Bengtsson, Skadestånd vid felaktiga tillsättningsbeslut i JT 2008–09 s. 643–646

Jonas Malmberg, Arbetsdomstolarna och arbetsrättens autonomi i JT 2008–09 s. 827–834

Linde Rudolph Greisen, Handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven i Juristen 2008 s. 173–176

Kim Egegaard, Ansatte tvinges til dyre voldgifter i Advokaten (dk) 2008 nr 9 s. 24–25

Martin Engen, Arbeidsavtalens stilling i offentlig gjeldsforhandling og konkurs i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 241–302

Sanna Wolk, Anställda uppfinnares ersättningsrätt i Festskrift till Marianne Levin (red. Antonina Bakardjieva Engelbrekt), 2008, s. 713–730

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Sjukvårdens arbetsmiljö – praktiska typfall i hälso- och sjukvården, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Jenny Julén Votinius, Normkonflikter i regleringen om arbetstagares föräldraskap i Retfærd 2008 nr 123 s. 102–131

Kirsten Weber Olsen, Karen Ryder och Anne Cathrine Tjellesen, Ferieloven, andra upplagan 2008

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001 av Kirsten Weber Olsen och Karen Ryder med titeln: Ferieloven med kommentarer.

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, EU, sysselsättningsstrategin och flexicurity i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008, s. 409–426

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kyrre Eggen, Ansattes ytringsfrihed i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 507–522

Stein Evju, Labour Courts and Collective Agreements – The Nordic Model i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 s. 429–437

Kent Källström, Uppförandekoder och deras rättsliga betydelse i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2008.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2008 s. 4–11

Are Stenvik, Anmälan av Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008 i TfR 2008 s. 598–613

Anmälan av :
Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008.

Stein Evju, Utstasjonering og sosial dumping – et skandinavisk perspektiv i Arbeidsrett 2008 s. 1–20

Mia Rönnmar, Introduction – EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Conflict, Interplay or Harmony? i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Mia Rönnmar, Information, Consultation and Worker Participation – An Aspect of EU Industrial Relations from the Swedish Point of View i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 15–39

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Stein Evju, A European Social Model? Experience from the Scandinavian Countries i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2008 s. 240–255

Stein Evju, Sosialpakt og arbeidskamp – Arbeidskampretten efter Europarådets sosiale charter i FJFT 2008 s. 174–196

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 141–197

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Ronnie Eklund, EG-domstolen i ett nyliberalt hörn i Lag & Avtal 2008 nr 5 s. 32–34

Sanna Wolk, Compensation of Employed Inventors in Sweden i World Intellectual Property Report (BNA) 2008 nr 1 s. 32–36

Sara Stendahl, De allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen – Rättssäkerheten och innehållet i den individuella handlingsplanen i FT 2008 s. 535–554

Ronnie Eklund, A Swedish Perspective on Laval i Comparative Labor Law & Policy Journal 2008 s. 551–571

Norbert Reich, Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union – the Laval and Viking Cases before the ECJ i German Law Journal 2008 s. 125–161

Ronnie Eklund, Tore Sigeman och Laura Carlson, Swedish Labour and Employment Law – Cases and Materials, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Norbert Reich, Fundamental Freedoms v. Fundamental Rights – did Viking get it wrong? i Europarättslig tidskrift 2008 s. 851–873

Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Are Stenvik i JT 2008–09 s. 386–391.
Are Stenvik i TfR 2008 s. 598–613.

Kent Källström, Laval-utredningen och Lex Britannia i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2008.

Per Norberg, Vaxholmsmålet – har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad? i Europarättslig tidskrift 2008 s. 517–533

Kent Källström, Ny diskrimineringslagstiftning i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för september 2008.

Annika Berg, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 164 ], 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Örjan Edström i EU & Arbetsrätt 2009 nr 1 s. 7–8.

Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse, andra upplagan 2008

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 18–19 (1:a uppl.).
Henrik Karl Nielsen i Tidsskrift for arbejdsliv 2004 s. (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2003.

Staffan Ingmanson, Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och dess genomförande i svensk rätt i Europarättslig tidskrift 2008 s. 113–148

Pia Justesen, Handicap og diskrimination på arbejdsmarkedet i UfR B 2008 s. 302–310

John Kristian Spångberg, Rettsvirkninger av urettmessige kontrolltiltak i arbeidslivet i Arbeidsrett 2008 s. 171–183

Örjan Edström, The Free Movement of Services and the Right to Industrial Action in Swedish Law – in the Light of the Laval Case i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 169–191

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Stein Evju, Laval and Viking Line at a first glance i FJFT 2008 s. 454–464

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Sören Öman, Skyddet för företagshemligheter i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för november 2008.

Sören Öman, Ökat juristinflytande i Arbetsdomstolen i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2008.

Stein Evju, Imperative law, derogation and collective agreements i Festschrift für Rolf Birk zum siebzigsten Geburtstag (red. Horst Konzen, Sebastian Krebber, Thomas Raab, Barbara Veit och Bernd Waas), 2008, s. 61–76

Förlag : Mohr Siebeck, Tübingen.

Örjan Edström, Giddens, rätten och stridsåtgärderna i Vaxholm i Rätten, välfärden och marknaden [ Rapporter och texter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 3 ] (red. Ruth Mannelqvist och Therese Enarsson), 2008, s. 15–31

Förlag : Umeå universitet.

Henning Jakhelln, Innsatspersonell og yrkesskadedekning. I hvilken utstrekning er innsatspersonell dekket av yrkesskadetrygden og yrkesskadeforsikringen? i Arbeidsrett 2008 s. 123–153

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Arbeidsrett 2008 s. 188–230

Stein Evju, The right to strike in Norwegian labour law – An insider-outsider perspective i Arbeidsrett 2008 s. 79–94

Anteckningar :
Jämför Helga Aune i Arbeidsrett 2009 s. 165 och Stein Evju i och Arbeidsrett 2009 s. 235.

Dagmar Schiek, Transnational Collective Labour Agreements in Europe and at European Level – Further Readings of Article 139 EC i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 83–103

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Erik Danhard, Juridiken vid rekrytering i Ny Juridik 2008 nr 3 s. 34–125

Per Skedinger, Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?, 2008

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Jens Kristiansen, Laval, Viking og den danske model i Juristen 2008 s. 79–90

Ida Ørbeck Totland, Kan arbeidsgiver nå, i større grad enn tidligere, gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver? – Om grunnpregstandardens utvikling i norsk rett i Arbeidsrett 2008 s. 154–170

Reinhold Fahlbeck, Employee Participation in Sweden – Union Paradise and Employer Hell or …? [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 165 ], 2008

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Mona Bråten, Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? [ Fafo-rapport Vol. 34 ], 2008

Förlag : Fafo, Oslo.

Anteckningar :
Fafo-rapport 2008:34.

Cecilie Carlstedt, Fleksibilitet i arbeidsforhold : Arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 89–231

Liina Carr, Nordic and Baltic perspectives on the judgements from the ECJ in Laval and Viking Line i FJFT 2008 s. 480–483

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lars Viklund, Hur är det bevänt med yttrandefriheten i arbetslivet? i Advokaten 2008 nr 1 s. 32–33

Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelseskontrakter i UfR B 2008 s. 295–302

Torben Broberg, Nye EU-afgørelser kan påvirke det danske arbejdsmarked i Advokaten (dk) 2008 nr 3 s. 42–44

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens domar i Viking Line- och Laval-målen.

Anne Hellum och Kirsten Ketscher, Diskriminerings- og likestillingsrett, 2008

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Jens Schovsbo, Universitetsansattes immaterialrettigheder – Fra irrationelle professorprivilegier til irrationelle universitetsprivilegier? i TfR 2008 s. 271–288

Niklas Bruun, EU-domstolen och arbetstagares rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad i FJFT 2008 s. 465–476

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Dan Holke, Domen i Laval-målet ur ett fackligt perspektiv i FJFT 2008 s. 492

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Niklas Bruun, Arbejdsmarkedskonflikter og den fri bevægelighed i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 291–312

Kerstin Ahlberg, Regulating Temporary Agency Work – On the Interplay between EU-Level, National Level and Different Industrial Relations Traditions i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 57–82

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Guro Ottersen, Lavlønnskonkurranse ved organisering av arbeidstakere som foretak i Arbeidsrett 2008 s. 21–52

Christer Lundh, Arbetsmarknadens karteller – Nya perspektiv på det svenska kollektivavtalssystemets historia, 2008

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Utarbetad i samarbete med Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Anders von Koskull, Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet i FJFT 2008 s. 291–315

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Carin Ulander-Wänman, Företrädesrätt till återanställning, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Stein Evju i EU & Arbetsrätt 2009 nr 2 s. 8.
Stein Evju i TfR 2009 s. 699–724.

Nick Wailes, Are National Industrial Relations Regimes Becoming Institutionally Incomplete? i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 3–14

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Ylva Wåhlin, Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan, 2008

Förlag : Verbum, Stockholm.

Lars Sydolf och Lars Gellner, Swedish Labour Law – Svensk Arbetsrätt, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anders Kruse, Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU i Europarättslig tidskrift 2008 s. 187–206

Katri Linna, Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 281–290

Wiweka Warnling-Nerep, Rätt till domstolsprövning – särskilt avseende ”gynnande offentlig rätt” som anställningsärenden i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008, s. 485–502

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sofia Murhem, Swedish Trade Unions and European Sector-Level Industrial Relations – Goals and Strategies i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 105–117

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Lars Gellner, Laval-domen – En välkommen dom i FJFT 2008 s. 489–491

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Catharina Calleman, En motsättning mellan två principer om likabehandling? – Om rätten att välja personlig assistent i Socialvetenskaplig tidskrift 2008 s. 295–314

Marie-Ange Moreau, Toward a New Approach of Corporate Restructurings – Consequences for Social Actors i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 119–134

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Esa Lonka, Rätten till arbetsstrid och den fria rörligheten i FJFT 2008 s. 484–488

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare i ljuset av Laval och Rüffert – Rapport till Facken inom industrin 2008‑06‑04, 2008

Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, andra upplagan 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006.

Michael Berner och Michael Møllegaard Jessen, Sagsbehandlingsfejl i personalesager – Fremtidsperspektiver i lyset af den seneste højesteretspraksis i Juristen 2008 s. 233–240

Hege Brækhus, Likelønn og likestilling i familien i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 47–73

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Catharina Calleman, En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans? i SvJT 2008 s. 484–498

Annamaria Westregård, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet – Går det att förena? [ IFAU Rapport Vol. 18 ], 2008

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2008:11.

Niklas Bruun, ILO och stridsåtgärder i FJFT 2008 s. 197–207

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Tore Sigeman, Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism i Lag & Avtal 2008 nr 1 s. 34–35

Victoria van der Lagen, Rusmiddeltesting i arbeidsforhold – arbeidsgivers adgang og skranker i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 1–59

Ole Hasselbalch, Domstole eller fagretlig behandling? – Lønmodtageres stilling efter arbejdsretsloven af 2008 – Skriften på væggen i UfR B 2008 s. 165–173

Ruth Nielsen, Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – Viking-, Laval- og Rüffert-sagerne i Arbeidsrett 2008 s. 61–78

Jonas Malmberg och Tore Sigeman, Industrial Actions and EU Economic Freedoms – The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice i Common Market Law Review 2008 s. 1115–1146

Tron Sundet, Anmälan av Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, 2008 i Arbeidsrett 2008 s. 114–120

Anmälan av :
Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, 2008.

Karin Almgren, Något om arbetet i Statens ansvarsnämnd i Festskrift till Johan Hirschfeldt (red. Sten Heckscher och Anders Eka), 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jonas Malmberg och Claes-Mikael Jonsson, National Industrial Relations v. Private International Law – A Swedish Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 217–236

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Lars Hartzell och Tommy Iseskog, Anställningsavtalet – En handbok, andra upplagan 2008

Förlag : Talentum fakta, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002.

Tore Sigeman, Grundlagsskydd för facklig stridsrätt – Några svenska erfarenheter i FJFT 2008 s. 156–173

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ruth Nielsen, EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne i Arbejdsretligt Tidsskrift 2008

Arvid Andersen och Søren Narv Pedersen, Dårlig retssikkerhed i lov om jobklausuler i Advokaten (dk) 2008 nr 7 s. 44–46

Sølvi Veen, Illojal rekruttering i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 60–88

Tore Sigeman, Fackliga stridsåtgärder mot gästande tjänsteföretag – EG-rätten förtydligad i SvJT 2008 s. 553–570

Suzanne Wennberg, Har företagsledare ett straffrättsligt principalansvar? i Festskrift till Lars Heuman (red. Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan Carlsson), 2008, s. 563 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand och Anders Østre, Sjømannsrett, 2008

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Roger Petersson, Europakonventionen och ”rätten” att få en anställning i FT 2008 s. 349–357

Tron Dalheim, Anders Østre och Tonje Urdal Sand, Sjømannsloven og NIS-loven i Arbeidsrett 2008 s. 95–113

Ole Hasselbalch, Arbejdsprocesret – sagshåndtering, forhandling og retsafgørelse, 2008

Förlag : Thomson, København.

Polonca Koncar, EU v. National Industrial Relations – The Slovenian Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 41–53

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Karl-Göran Algotsson, Grundläggande rättigheter eller handelshinder? – Den svenska debatten om EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder [ Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala Vol. 174 ], 2008

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Catherine Barnard, Employment Rights, Free Movement under the EC Treaty and the Services Directive i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 137–168

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Kerstin Ahlberg, Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”? En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg i Europarättslig tidskrift 2008 s. 1059–1065

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens mål C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg.

Lars-Göran Malmberg, Kör- och vilotid vid vägtransport – arbetsrätt eller förvaltningsrätt i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Kurt Weltzien, Allmenngjøring av allmenngjøringsvedtak uten at vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i Arbeidsrett 2008 s. 53–60

Jonas Christoffersen, Indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i UfR B 2008 s. 17–22

Esmeralda Balode-Buraka, ECJ on Laval and Viking Line – the Latvian interpretation i FJFT 2008 s. 477–479

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ruth Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen – Lagstiftarens motiv i FT 2008 s. 509–533

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kan kollektivavtalen förbli nationella? i Vems ordning och reda? – Framtidens kollektivavtal och fackligt samarbete – Agoras årsbok 2007 (red. Anna Thoursie och Tomas Abrahamsson), 2008, s. 134–149

Förlag : Agora, Stockholm.

Kerstin Ahlberg, Brian Bercusson, Niklas Bruun, Haris Kountouros, Christophe Vigneau och Loredana Zappalà, Transnational Labour Regulation – A Case Study of Temporary Agency Work, 2008

Förlag : Lang, Bruxelles.

Taco van Peijpe, If Vaxholm Were in Holland – Interest Conflicts and EU Labour Law in a Comparative Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 193–216

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Birgitta Nyström, Stridsåtgärder – en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten i JT 2007–08 s. 865–872

Silvana Sciarra, Anmälan av Gabriella Sebardt, Redundancy and the Swedish Model – Swedish Collective Agreements on Employment Security in a National and International Context, Iustus 2005 i JT 2007–08 s. 218–222

Anmälan av :
Gabriella Sebardt; Redundancy and the Swedish Model – Swedish Collective Agreements on Employment Security in a National and International Context, Iustus 2005.

Erik Danhard, Förmånsrätt för lön i JT 2007–08 s. 668–680

Clare McGlynn, Anmälan av Laura Carlson, Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, Jure 2007 i JT 2007–08 s. 765–770

Anmälan av :
Laura Carlson; Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, Jure 2007.

Örjan Edström, Anmälan av Andreas Inghammar, Funktionshindrad – med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget i Lund, 2007 i JT 2007–08 s. 956–961

Anmälan av :
Andreas Inghammar; Funktionshindrad – med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget i Lund, 2007.

Margareta Zandén, Dan Holke och Tore Sellgren, Parterna och EU, andra upplagan 2007

Förlag : Bilda förlag, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001.

Jørgen Rønnow Bruun, Tidsbegrænset ansættelse – En lovkommentar, 2007

Förlag : LO.

Per Kaare Nedrum, Anmälan av Henning Jakhelln og Helga Aune, Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005 – en introduksjon i Lov og Rett 2007 s. 375–380

Anmälan av :
Henning Jakhelln og Helga Aune, Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005.

Björn Lindquist, Om begreppet arbetstagare och idrottens valbarhetsbestämmelser i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Wiweka Warnling-Nerep, Överklagande av förvaltningsbeslut – Domstolsprövningen av anställningsärenden som kom bort? i FT 2007 s. 253–270

Camilla Schøyen Breibøl, Er det fritt frem for bindingstid i arbeidsforhold? En kommentar til Høyesteretts dom av 7. april 2006 i Arbeidsrett 2007 s. 187–204

Erik Danhard, Skiljande från tjänsten – de personliga skälen i Ny Juridik 2007 nr 3 s. 7–67

Ann Numhauser-Henning, Från begränsad till allmän visstidsanställning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 367–384

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Nicolay Skarning, Oppreisningserstatning ved oppsigelse og avskjed – grunnlag, nivåer og skatt i Arbeidsrett 2007 s. 171–186

Stein Evju, Permittering og trygd – Trekk av rettsutviklingen i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 135–184

Christina Wainikka, Upphovsrätten i mediebranschen – en fråga om avtal i SvJT 2007 s. 599–622

Birgitta Nyström, Svensk arbetsrätt i ett europaperspektiv i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jonas Malmberg, Svenska jämställdhetsregler kritiseras i ny avhandling i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Laura Carlson; Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, 2006.

Lone L. Hansen, Ansattes ret til medbestemmelse efter en international fusion af aktie- eller anpartsselskaber i UfR B 2007 s. 195–204

Lone L. Hansen, International fusion og spaltning – Særligt om medbestemmelse, 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jonas Malmberg, Long Term Contracts Between Unequal Parties in Sweden – a Comparison between Contracts of Employment, Franchising, Consumer Insurance and Residential Lease i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ], 2007, s. 409–422

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Kristin Alsos, Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår – En komparativ studie av regelverket i utvalgte europeiske land i Arbeidsrett 2007 s. 140–150

Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt i Arbeidsrett 2007 s. 126–136

Helga Aune, Solidaritet, menneskerettigheter og sosiale velfersdordninger – Det europeiske arbeidsmarked i et hundreårig perspektiv i Tariffavtalen som formet Norge – Verkstedsoverenskomsten 100 år, 2007, s. 201–209

Förlag : Pax, Oslo.

Jytte Kaltoft Bendixen, Europæisering af arbejdstiden – Et casestudie af samspillet mellem Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande, 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2008 s. 205.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2006.

Elisabeth Vigerust, Arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold. Nye regler i arbeidsmiljøloven i Arbeidsrett 2007 s. 103–119

Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU – det svenska perspektivet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 199–223

Förlag : Iustus, Uppsala.

Bertil Bengtsson, Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 35–47

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Trine Hougaard, Nye regler om pligtmæssig fratræden i Juristen 2007 s. 273–274

Olle Rimsten, Skolans arbetsrätt, 2007

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Laura Carlson, Searching for Equality – Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model with Comparisons to EU, UK and US law, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8.
Clare McGlynn i JT 2007–08 s. 765–770.

Sören Öman, Some Commercial Aspects on Labour Law i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ] (red. Peter Wahlgren), 2007, s. 541–553

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Mia Rönnmar, Anställningsskydd och anställningsavtal – arbetsrättslig forskning ur ett europeiskt perspektiv i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2007 nr 3–4 s. 73–86

Stein Evju, Arbeidskamp og skip – verneting og rettsvalg i Arbeidsrett 2007 s. 75–97

Lea Hatzidaki-Dahlström, Lex loci laboris – från gårdagens brist till dagens labyrint i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 133–146

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Henning Jakhelln, Arbeidstakers rett og plikt til å meddele opplysninger om arbeidsforholdet til en granskningskommisjon i Rett og toleranse – Festskrift til Helge Johan Thue 70 år (red. Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss, Andrea Süssmann och Vidar Heimset), 2007, s. 759–776

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Susanne Fransson och Per Norberg, Att lagstifta om diskriminering, 2007

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Astrid Flesland, Blir personvernet krenket ved arbeidsgivers innsyn i e-post – en kommentar i Arbeidsrett 2007 s. 70–72

Catharina Löfwall, Avtalspension vid övergång av verksamhet i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 99–115

Förlag : Iustus, Uppsala.

Bernard Johann Mulder, Förtida uppsägning av anställningsförhållande i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 327–337

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anders Sandgren, Makten över lönebildningen i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 463–484

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete – En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning, 2007

Förlag : Makadam, Göteborg.

Peer Schaumburg-Müller, Oluf Emborg och Line Budtz Pedersen, Kollektiv arbejdsret, 2007

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Martin Gräs Lind i UfR B 2008 s. 100–101.

Annamaria Westregård, Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarens ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007, s. 529–551

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Geir J. Kruge, Diskriminering på grunn av alder – særlig om aldersgrenser. Status og kommentar i Arbeidsrett 2007 s. 237–253

Michael Møller Nielsen, Exit Virksomhedsoverdragelseslovens § 4a’s forenelighed med direktiverne bag loven i UfR B 2007 s. 10–17

Jari Hellsten, From internal market regulation to European labour law, 2007

Anmäld av :
Ronnie Eklund i EU & Arbetsrätt 2008 nr 4 s. 8.

Ruth Nielsen, Arbejdsret og flexicurity – Grønbogen om modernisering af arbejdsretten i Arbeidsrett 2007 s. 155–170

Ruth Nielsen, EU Public Procurement Law and Nordic Labour Law – Recent Developments and Future Challenges i What is Scandinavian Law? [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ], 2007, s. 185–220

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Catharina Calleman, EG-arbetsrättens personkrets – exemplet anställda i hushåll i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 117–133

Förlag : Iustus, Uppsala.

Catharina Calleman, Challenging one fundamental norm in labour law – The exception of the employer’s family and home i Exploiting the limits of law – Swedish feminism and the challenge to pessimism (red. Åsa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson och Margaret Davies), 2007, s. 153–169

Förlag : Ashgate, Aldershot.

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 81–98

Förlag : Iustus, Uppsala.

Vibeke Blaker Strand, Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett et ensartet vern? – Fagfellevurdert artikkel i Lov og Rett 2007 s. 131–153

Reinhold Fahlbeck, Arbete kontra kapital – En omvänd tankeövning i Vänbok till Axel Adlercreutz (red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Birgitta Nyström och Per Samuelsson), 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Michaël Koch, Tingsrätterna är också arbetsdomstolar i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 276–281

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Jonas Malmberg, Apropå en AD-dom – Gamla principer gäller inte sedan Romkonventionen blev svensk lag i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2007 nr 2.

Reinhold Fahlbeck, Två frågor om företagshemligheter i Festskrift till Lars Gorton (red. Eva Lindell-Frantz, Björn Lindquist, Per Jonas Nordell och Christina Ramberg), 2007, s. 83–97

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Catharina Calleman, Ett riktigt arbete? – om regleringen av hushållstjänster, 2007

Förlag : Pang, Säter.

Catharina Calleman, Om arbetsmarknaden för hushållstjänster i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2007 nr 2 s. 57–72

Vigidis Opsal, Permitteringer, arbeidsløshetstrygd og lønnsplikt i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 185–302

Iain Cameron, Europadomstolen och granskningsarvodena – Domen har verkan för framtiden – men knappast restroaktivt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 1–2

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En intemationell jämförelse i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt (red. Mattias Nilsson), 2007, s. 282–344

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anteckningar :
Också publicerad i Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Catharina Calleman, From Status via Contract and Social Private Law to the Free Movement – Regulation of Domestic Work in Sweden i What is Scandinavian Law? – Social Private Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 50 ], 2007, s. 347–366

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Kjetil Stensvik, Sosial dumping og nasjonal regulering av arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester i Arbeidsrett 2007 s. 1–42

Anne Marie Due, Praktiseringen av ”rettskrav på stilling” i statlig sektor i Arbeidsrett 2007 s. 227–236

Aud Kinsarvik Gravås, Forsvarlig varsling i Arbeidsrett 2007 s. 211–226

Ole Hasselbalch, Lokalaftaler, 2007

Förlag : Thomson, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2008 s. 406.

Niklas Bruun, Många frågor, färre svar om funktionshindrades rätt till arbete i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8

Anmälan av :
Andreas Inghammar; Funktionshindrad – med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, 2007.

Andreas Inghammar, Funktionshindrad – med rätt till arbete? – En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 162 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 8.

Carl Lebeck, Äganderättsskyddets tredje-partsverkan – något om Evaldsson-målet i Europarättslig tidskrift 2007 s. 894–901

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Europadomstolens dom i Evaldsson-målet.

Ole Hasselbalch, Tvungen faglig voldgift i sager om fagforeningsmedlemmers lovhjemlede rettigheder? – Nogle bemærkninger i anledning af U 2007.1569 H i UfR B 2007 s. 184–188

Pål Kvernaas och André Istad Johansen, Pensjon og virksomhetsoverdragelse i Arbeidsrett 2007 s. 56–66

Mikael Hidén, Skall det vara möjligt för andra än domstolar att påföra domare disciplinstraff och att avsätta dem? i FJFT 2007 s. 188–199

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2007 i TfR 2007 s. 797–801

Anmälan av :
Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2007.

Niklas Bruun, Initierat om arbetstagares immaterialrätt i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7

Anmälan av :
Sanna Wolk; Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, 2006.

Bo Lauritzen, Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, andra upplagan 2007

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i UfR B 2000 s. 651.

Anteckningar :
1:a uppl. 2000.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2006 i Arbeidsrett og arbeidsliv 2007 s. 303–309

Anmälan av :
Jan Fougner; Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt, 2006.

Reinhold Fahlbeck, Stridsåtgärder, särskilt sympatiåtgärder, på arbetsmarknaden och kollektiv reglering av anställningsvillkor – En internationell jämförelse [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 163 ], 2007

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 163.
Också publicerad i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt, 2007.

Per Norberg, Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och i jämställdhetsrätten – om hur olika marknadsbegrepp påverkar rättstillämpningen i lönediskrimineringsmål, 2007

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Ruth Nielsen i TfR 2009 s. 155–157.

Reinhold Fahlbeck, En fråga rörande dubbla kollektivavtal enligt svensk rätt i Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red. Bernhard Diestelkamp), 2007, s. 161–167

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Tore Sigeman, Hur en rättslig specialdisciplin etableras – Om Folke Schmidt och arbetsrätten i Juridiska fakulteten i Stockholm 1907–2007 – En minnesskrift (red. Claes Peterson), 2007, s. 512–531

Förlag : Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Stockholm.

Tore Sigeman och Rita Inston, The Freedom to Provide Services and the Right to Take Industrial Action – An EC Law Dilemma i JT 2006–07 s. 365–374

Kent Källström, Den sociala civilrättens framväxt i JT 2006–07 nr Jubileumshäfte 2007 s. 35–47

Reinhold Fahlbeck, Derogation from Labour Law Statutes under Swedish Law i JT 2006–07 s. 42–56

Mia Rönnmar, Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar i JT 2006–07 s. 630–645

Annamaria Westregård, En analys av samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler vid uppsägning och omplacering i JT 2006–07 s. 876–888

Berit Bengtsson, Kampen mot § 23 – Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940 [ Uppsala studies in economic history Vol. 74 ], 2006

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – Clash of Civilisations? i Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa (red. Hugo Tiberg), 2006

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Else Bugge Fougner och Claude A. Lenth, Noen betraktninger om avtaleloven § 38 i Arbeidsrett 2006 s. 265–273

Stein Evju, Die Sicht der skandinavischen Länder i Reformdruck auf das Arbeitsrecht in Europa – Wie reagieren nationale Rechtsordnungen? (red. Volker Rieble), 2006, s. 33–48

Förlag : ZAAR-Verlag, München.

Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8.
Jens Hartig Danielsen i UfR B 2006 s. 332.
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett 2006 s. 130–134.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2005.

Per Norberg, Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120

Anteckningar :
Jämför Tore SIgeman i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495.

Kerstin Ekberg, Striden i Stenkyrka – En facklig prövning, andra upplagan 2006

Förlag : Hjalmarson & Högberg, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1999.
Gustafsson-fallet.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, rörlighet och tillväxt i Vägar till en öppnare arbetsmarknad [ Arbetslivsinstitutets Årsbok ] (red. Jonas Olofsson och Maria Zavisic), 2006, s. 151–158

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsinstitutets Årsbok 2006.

Liisa Nieminen, Positiv särbehandling vid tillsättning av tjänster enligt EG-rätten i