: :

Dataskydd

Kommentar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen av Sören Öman

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar

2019
Norstedts Juridik

Zeteo

Person­upp­gifts­lagen – En kommen­tar på internet

Uppdateras årligen
Norstedts Juridik / Zeteo

Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället

Tredje upplagan 2018
Talbok 2016
Student­litteratur

Blendow Lexnova

Åter­kommande expert­kommen­tarer

68 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Kommentar till personuppgiftslagen av Sören Öman & Hans-Olof Lindblom

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar

Fjärde upp­lagan 2011
Norstedts Juridik

Zeteo

Person­upp­gifts­lagen – En kommen­tar på internet

Senast uppdaterad 2017
Norstedts Juridik / Zeteo

Trivia

Hur länge har Sören Öman egentligen jobbat med dataskydd?

Hur många offentliga utredningar om dataskydd eller annan it-rätt har Sören Öman gjort?

Hänvisades det ofta till PUL-kommentaren?

» Hur såg Datalagskommitténs hemsida ut år 1997?

Hur har intresset för dataskydd utvecklats?

Senaste nytt om dataskydd och annan it-rätt

av

Utropstecken

Blendow LexnovaArbetsgivare kan med hjälp av GPS få registrera förares hastighetsöverträdelser för att i efterhand tala dem till rätta. Det framgår av ett färskt beslut från Datainspektionen, där inspektionen ställde upp flera villkor för att registreringen ska kunna tillåtas. Det skriver jag om i en expertkommentar i Blendow Lexnova för december 2013 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :

Norstedts Juridik / Zeteo Bok | E-publikation ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Norstedts Juridik / Zeteo – Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Kommentaren på internet är uppdaterad per den 1 oktober 2013. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Enligt tidningen har flera personer med bostadssociala kontrakt på Hammarö hängts ut på kommunens egen hemsida i över två veckor.

– Om det är sekretessbelagd information som dyker upp på det här viset så är det naturligtvis alltid allvarligt. Det finns en anledning till att uppgifterna är sekretessbelagda till att börja med, säger Sören Öman bland annat. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

FöredragshållareFör första gången håller Sören Öman två föredrag samtidigt, ett i Stockholm om personuppgiftsskydd och ett i Umeå om arbetsrätt och arbetsprocessrätt. Det sker tisdagen den 19 november 2013. Sören Öman är fysiskt i Umeå och medverkar via förinspelad video på en konferens om rättsinformatik i Stockholm. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Glad man med partyhattPersonuppgiftslagen, PUL, trädde i kraft den 24 oktober 1998.

Dåvarande EG-kommissionen kom redan 1990 med sitt första förslag till det EG-direktiv som så småningom resulterade i PUL. Till PUL anknyter hundratals andra lagar och författningar, främst s.k. särskilda registerförfattningar för myndigheters behandling av personuppgifter. Det har lagts ned betydande lagstiftningsresurser – tusentals sidor offentligt tryck och remissyttranden – på att genomföra regler som har sin grund i PUL och arbetet fortsätter med nya utredningar och förslag. Företag och myndigheter har också fått lägga ned mycket kraft och resurser på att följa lagstiftningen. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

ZeteoSören Öman och medförfattaren Hans-Olof Lindblom har precis lämnat manus till en uppdaterad version av kommentaren till personuppgiftslagen på internet. Den publiceras snart av Zeteo / Norstedts Juridik. Det har kommit en hel del ny praxis sedan förra uppdateringen.

Kommentaren till personuppgiftslagen på internet uppdateras årligen. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Jordklot symboliserande internetDatalagskommittén var en av de allra första offentliga utredningar som hade en hemsida på internet. Den gjordes helt för hand av Sören Öman, då sekreterare i kommittén. Hemsidan har länge varit borta från internet och bara funnits tillgänglig i form av utskrifter i Riksarkivets gömmor. Sören Öman har nu fått nog och försökt att återlansera hemsidan i all sin glans som den såg ut 1997, då kommittén avslutade sitt arbete genom att bl.a. föreslå det som kom att bli personuppgiftslagen. Tyvärr kan inte dagens webbläsare göra full rättvisa åt alla fräcka designelement och funktioner som hemsidan var utrustad med på sin tid, men den coola färgsättningen verkar ha överlevt. Ungefär så här såg hemsidan ut år 1997. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Finalitetsprincipen vid kontroll av anställdas arbetstid” i Blendow Lexnova augusti 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om kontroll av anställdas arbetstid och den s.k. finalitetsprincipen i EG-direktivet om personuppgifter. Kommentaren behandlar, med referenser till aktuell praxis, frågan om i vilken utsträckning en arbetsgivare kan återanvända personuppgifter för arbetstidskontroll. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaMed bara ett par veckors mellanrum har den svenska Datainspektionen och norska Høyesterett kommit till helt olika slutsatser om den EU-gemensamma så kallade finalitetsprincipen om att insamlade uppgifter inte får användas för ändamål som är oförenliga med insamlingsändamålet. Det skriver Sören Öman om i en expertkommentar i Blendow Lexnova som kommer ut senare i augusti 2013. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

En ny kameraövervakningslag” i Blendow Lexnova april 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I april månads expertkommentar i offentlig rätt kommenterar Sören Öman förslaget till en ny kameraövervakningslag. Kommentaren behandlar bl.a. tillståndsprocessen, vilken övervakning som inte är tillståndspliktig samt förhållandet till personuppgiftlagen.

Dela :

av

Utropstecken

Prop. 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt materialNu börjar den s.k. e-plikten att gälla för ett antal utvalda massmedieföretag och myndigheter. De utvalda ska under en testperiod lämna in till Kungl. biblioteket det som nätpubliceras från och med den 1 april 2013. Från och med 2015 träder e-plikten i kraft för övriga. Kungl. biblioteket ska spara det inlämnade för all framtid så att vårt digitala kulturarv finns kvar även om näten slocknar eller material tas bort. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt ]

Blendow Lexnova

Personuppgiftsansvaret när tjänster tillhandahålls via nätverk” i Blendow Lexnova december 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om personuppgiftansvaret för nätverksbundna tjänster, mot bakgrund av ny praxis på området.

Det har under 2012 kommit ett par avgöranden som rör personuppgiftsansvaret enligt personuppgiftslagen (1998:204) när tjänster tillhandahålls via nätverk såsom internet, men en hel del är fortfarande oklart. Med personuppgiftsansvarig avses den som har bestämt ändamålen med och medlen för att behandla personuppgifter. Det är den personuppgiftsansvarige som har att se till att bestämmelserna i lagen följs även när den ansvarige anlitar ett så kallat personuppgiftsbiträde för att för den ansvariges räkning utföra själva behandlingen.

Dela :

EU & arbetsrätt Artikel ]

Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt ]

Omslaget till Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata

Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

Läs :

Att arbetstagaren själv ger sitt samtycke ska inte vara tillräckligt för att arbetsgivaren ska få behandla hans eller hennes personuppgifter. Så blir det om Europeiska kommissionen får gehör för det förslag till förordning om persondata som EU:s medlemsstater nu förhandlar om. Förordningen är avsedd att ersätta det nuvarande EG-direktivet 95/46/EG om personuppgifter.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

Utvecklingen av personuppgiftsskyddet (Kameraövervakning & Behandling av personuppgifter om beslutsoförmögna)” i Blendow Lexnova september 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt följer Sören Öman upp två ämnen som varit föremål för tidigare kommentarer, nämligen behandling av beslutoförmögnas personuppgifter samt kameraövervakning.

Jag har tidigare skrivit kommentarer om kameraövervakning och behandling av personuppgifter om beslutsoförmögna, t.ex. dementa. På dessa områden har det sedan dess hänt en del. I denna kommentar följer jag upp utvecklingen.

Dela :

Norstedts Juridik / Zeteo Bok | E-publikation ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Norstedts Juridik / Zeteo – Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Kommentaren på internet är uppdaterad per den 1 oktober 2012. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet ]

Blendow Lexnova

Intern och extern spridning av statliga myndigheters offentliga allmänna handlingar” i Blendow Lexnova augusti 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I augusti månads expertkommentar i offentlig rätt behandlar Sören Öman ett aktuellt rättsfall, där en förvaltningsrätt slagit fast att en statlig myndighet inte får låta samtliga anställda ha tillgång till myndighetens alla offentliga allmänna handlingar.

Förvaltningsrätten i Stockholms län har nyligen slagit fast att en statlig myndighet inte får låta alla anställda ha elektronisk tillgång till alla myndighetens offentliga allmänna handlingar. Domstolen slog också fast att myndigheten inte får ge allmänheten elektronisk tillgång via internet till myndighetens offentliga diarium över ärenden. Det är personuppgiftslagen (1998:204) som hindrar detta.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Europarätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

EU-förordning föreslås ersätta personuppgiftslagen” i Blendow Lexnova maj 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om planerna på att ersätta personuppgiftslagen med en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter.

EU-kommissionen lämnade i slutet av januari i år ett förslag till en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter som nu förhandlas av EU:s medlemsstater. Om förslaget genomförs, kommer EU-förordningen att bli direkt tillämplig i Sverige och ersätta personuppgiftslagen (1998:204). De många så kallade särskilda registerförfattningarna som gäller för myndigheter skulle då också behöva ses över och anpassas.

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Blendow Lexnova

Rensning av uppgifter i ärenden i myndigheters verksamhetssystem” i Blendow Lexnova februari 2012

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om hanteringen av personuppgifter inom myndigheters verksamhetssystem, bland annat mot bakgrund av ett aktuellt beslut från Datainspektionen.

Myndigheter måste från sina elektroniska verksamhetssystem rensa bort personuppgifter i pågående ärenden så snart uppgifterna inte längre bedöms vara nödvändiga för den fortsatta handläggningen av ärendet. Det slog Datainspektionen nyligen fast i ett ärende som gällde färdtjänsten i Göteborg. Det innebär i praktiken att det måste ske en fortlöpande rensning i även pågående ärenden och att verksamhetssystemet inte alltid kan ge en fullständig bild av ett pågående ärende.

Dela :