: :

Dataskydd

Kommentar till personuppgiftslagen av Sören Öman & Hans-Olof Lindblom

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar

Fjärde upp­lagan 2011
Norstedts Juridik

Zeteo

Person­upp­gifts­lagen – En kommen­tar på internet

Uppdateras årligen
Wolters Kluwer / Zeteo

Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället

Tredje upplagan 2018
Talbok 2016
Student­litteratur

Blendow Lexnova

Åter­kommande expert­kommen­tarer

68 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Trivia

Hur länge har Sören Öman egentligen jobbat med dataskydd?

Hur många offentliga utredningar om dataskydd eller annan it-rätt har Sören Öman gjort?

Hänvisas det ofta till PUL-kommentaren?

» Hur såg Datalagskommitténs hemsida ut år 1997?

Hur har intresset för dataskydd utvecklats?

Senaste nytt om dataskydd och annan it-rätt

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt ]

Blendow Lexnova

Privat behandling av personuppgifter” i Blendow Lexnova september 2015

 Läs:» Privat behandling av personuppgifter

» Blendow Lexnova

I september månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om sådan privat behandling av personuppgifter som är undantagen från personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet. Kommentaren behandlar bland annat ett beslut från Högsta domstolen, där det slogs fast att en privatpersons lagring av en fil med dagboksblad i mål som kommit in till Svea hovrätt under 2013 inte omfattas av undantaget. Läs mer

Dela :

Studentlitteratur Bok ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

(medförfattare), Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället, Studentlitteratur, 2015 (472 sid. [s. 152–159, 195–204, 227–231])

ISBN :

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Aktiviteter i nya digitala miljöer ger upphov till rättsliga bedömningar när problem uppstår. Samtidigt har juristen fått en alltmer proaktiv roll vid utveckling, implementering och förvaltning av it-system. Behovet av rättsligt hållbara lösningar blir allt mer påtagligt i det digitala informationssamhället. Modern användning av it förutsätter samverkan över professionsgränserna för att åstadkomma såväl rättssäkra, som affärsmässiga och effektiva lösningar.

Sören Öman skriver i läroboken om

  • grundlagsskydd för personlig integritet, yttrandefrihet och informationsfrihet
  • särskild registerlagstiftning
  • personlig integritet i arbetslivet

Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålAtt av nyfikenhet söka bland personuppgifter för att hitta intressanta rättsfall är inte ett led i en sådan verksamhet av rent privat natur som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag, där domstolen utvecklar hur man bör se på det aktuella undantaget från PUL. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt ]

Blendow Lexnova

En ny myndighetsdatalag” i Blendow Lexnova maj 2015

 Läs:» En ny myndighetsdatalag

» Blendow Lexnova

I maj månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om den nya myndighetsdatalagen som nyligen har föreslagits och de nyheter som den för med sig. Kommentaren behandlar även bland annat vilka verksamheter som lagen ska gälla för och lagens förhållande till personuppgiftslagen. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaEn myndighetsdatalag ska gälla för myndigheters behandling av personuppgifter i stället för personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). På sikt ska lagen ersätta de särskilda registerförfattningarna för myndigheter. Det har en utredning nyligen föreslagit. I Blendow Lexnova för maj 2015 som kommer ut senare under månaden skriver jag om förslaget och vad det innebär för myndigheterna. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

VågskålAtt som privatperson lagra en fil med en massa uppgifter, varav många personuppgifter av känslig natur, lokalt i sin dator för att själv kunna söka efter intressanta mål i domstol är inte en privat behandling som enligt 6 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är undantagen från PUL. Det ansåg Högsta domstolen i ett beslut i dag. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Övrigt ]

Blendow Lexnova

E-plikten träder i full kraft” i Blendow Lexnova januari 2015

 Läs:» E-plikten träder i full kraft

» Blendow Lexnova

I januari månads expertkommentar i offentlig rätt redogör Sören Öman för den s.k. e-plikten, som från och med 1 januari 2015 träder i full kraft för alla publicister med unikt webbmaterial. Kommentaren behandlar bl.a. hur leveransen går till och vad som ska levereras – allt för att Kungl. biblioteket ska kunna dokumentera det digitala svenska kulturarvet. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken
E-plikten framför allt

E-plikten framför allt
Bild: Eplicta.se

Från årsskiftet (2014/2015) börjar Kungl. biblioteket på allvar att spara det svenska digitala kulturarvet. Alla professionella publicister som har unikt webbmaterial får då leveransplikt (e-plikt) och ska själva successivt leverera nypublicerat material med så kallad metadata om publiceringen till Kungl. biblioteket för slutförvaring. Under en övergångsperiod från den 1 april 2013 har bara vissa utvalda publicister och myndigheter haft e-plikt för att trimma in systemet. Det är ännu oklart hur det insamlade materialet kan göras tillgängligt i framtiden.

Läs mer

Dela :

Wolters Kluwer | Norstedts Juridik / Zeteo Bok | E-publikation ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Wolters Kluwer | Norstedts Juridik / Zeteo – Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet, uppdaterad version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Kommentaren på internet är uppdaterad per den 30 september 2014. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar” i Blendow Lexnova december 2014

 Läs:» Arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om arbetsrättsliga åtgärder mot otillåtna registerslagningar. Kommentaren tar, med hänvisning till relevant praxis, upp vad arbetsgivaren får göra när arbetstagare använder arbetsgivarens datasystem för otillåtna sökningar.

I år har det kommit två vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen om uppsägning till följd av statligt anställdas otillåtna registerslagningar. Myndigheters loggkontroller har skärpts på senare år. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaI år har det kommit två vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen om uppsägning till följd av statligt anställdas otillåtna registerslagningar. Myndigheters loggkontroller har skärpts på senare år. I Blendow Lexnova för december 2014 som kommer ut senare under månaden skriver jag om arbetsrättsliga åtgärder mot anställdas otillåtna dataslagningar. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt | Offentlighet & sekretess | Processrätt ]

Blendow Lexnova

Nya rättsfall om personuppgiftsskydd” i Blendow Lexnova november 2014

 Läs:» Nya rättsfall om personuppgiftsskydd

» Blendow Lexnova

I november månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om tre aktuella fall som berör personuppgiftsskydd i olika former. Kommentaren behandlar ett fall där en tingsrätt publicerat så kallade uppropslistor på sin hemsida och ett mål där Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besvarat frågan om vilken överklagandeordning som gäller när en myndighet beslutar att inte lämna ut vissa handlingar med hänvisning till sekretess. Det tredje fallet gällde om PUL-sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan åberopas mot ett utländskt bolag. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaI år har det kommit hela tre vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen av betydelse för personuppgiftsskyddet. De har gällt tillsynen av personuppgiftsskyddet hos domstolar, överklagande när myndighet vägrat att lämna fullständig information i ett registerutdrag och sekretess med hänsyn till att lagstiftningen om personuppgiftsskydd ska följas. Det skriver jag om i Blendow Lexnova för november 2014 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

En yngling från Boden ska ha åtalats för brott mot personuppgiftslagen för att han under en fotbollsmatch twittrat om vilken sexuell läggning alla i damlandslaget har. Sören Öman intervjuas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) om bl.a. när uppgifter om en grupp personer är personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen. Artikeln förgylls av en fin bild på, inte damlandslaget utan, Sören Öman. Det framgår inte av artikeln hur det gick i matchen, men man kan ju gissa… Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Man med dator vid skrivbordDet är dags att summera första halvåret 2014. Sören Öman håller fortsatt många föredrag och han har oftare än vanligt agerat ordförande i Arbetsdomstolen. Antalet pågående skiljeförfaranden har också ökat (till för närvarande åtta förfaranden). Den arbetsrättsliga seminarieserien Sören Öman och Kerstin Ahlberg startade 2013 fortsätter med oförminskad intensitet och lockar fortsatt många deltagare.

Under första halvåret 2014 har Sören Öman Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Registerutdrag i arbetslivetEn arbetsgivare ska inte få begära att en arbetssökande visar upp ett belastningsregisterutdrag med sin registrerade brottslighet. Det föreslår en utredning om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48). Undantag ska gälla om arbetsgivaren har stöd i författning. Det är samma förslag som Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet lämnade redan för fem år sedan (SOU 2009:44). Under mellantiden har kanske en halv miljon registerutdrag begärts. Vi får se hur det går med det nya förslaget. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Kommunala bostadsbolag i Göteborg ska enligt strafföreläggande betala företagsbot om 20 000 kr för brott mot personuppgiftslagen i form av olaglig registrering av känsliga personuppgifter.

– Det är första gången jag hört talas om att företag fått företagsbot för brott mot personuppgiftslagen, så det är unikt, säger Sören Öman bl.a. i SVT Västnytt. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

It-rätt ]

Blendow Lexnova

Högsta domstolen om schablonskadestånd enligt personuppgiftslagen” i Blendow Lexnova februari 2014

Läs :

» Blendow Lexnova

I februari månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om skadestånd för kränkning enligt personuppgiftslagen. Kommentaren utgår från ett aktuellt fall där Högsta domstolen uttalat sig om den s.k. missbruksregelns tillämplighet samt även dragit upp riktlinjer för schablonskadestånd för kränkningar av den personliga integriteten. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaHögsta domstolen har nu slagit fast att skadeståndet enligt personuppgiftslagen för en mindre allvarlig kränkning av den personliga integriteten t.ex. på internet bör vara ett schablonbelopp på 3 000 kr. Ett utgivningsbevis som ger immunitet mot sådana skadeståndsanspråk kostar 2 000 kr för tio år. Det skriver jag om i en expertkommentar i Blendow Lexnova för februari 2014 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Sören Öman kommenterar i Aftonbladets webbprogram Brottscentralen en ny tjänst på internet – Lexbase – där vem som helst kan söka fram en persons brottmålsdomar och se vilka vilka personer på en viss gata som dömts för brott. Utan grundlagsskydd för webbsidan vore det olagligt enligt personuppgiftslagen, säger Sören Öman bland annat. Läs mer

Dela :

Blendow Lexnova E-publikation | Expertkommentar ]

Arbetsrätt | It-rätt ]

Blendow Lexnova

Positionsuppgifter för att övervaka anställda” i Blendow Lexnova december 2013

Läs :

» Blendow Lexnova

I december månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om övervakning av anställda med hjälp av positionsuppgifter. Kommentaren utgår bl.a. från ett aktuellt beslut där Datainspektionen givit en arbetsgivare tillåtelse att i efterhand kontrollera sina chaufförers eventuella hastighetsöverträdelser med hjälp av GPS. Läs mer

Dela :

av

Utropstecken

Blendow LexnovaArbetsgivare kan med hjälp av GPS få registrera förares hastighetsöverträdelser för att i efterhand tala dem till rätta. Det framgår av ett färskt beslut från Datainspektionen, där inspektionen ställde upp flera villkor för att registreringen ska kunna tillåtas. Det skriver jag om i en expertkommentar i Blendow Lexnova för december 2013 som kommer ut senare under månaden. Läs mer

Dela :