Hem: Nyheter:

Sören Öman föredrar frågan om leveransplikt för elektroniskt material inför Lagrådet

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sören Öman har hjälpt Utbildningsdepartementet med en lagrådsremiss om leveransplikt för elektroniskt material som baserar sig på hans utredningsförslag. Han föredrar den inför Lagrådet.

» Lagrådsremissen
» Betänkandet Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska dokument

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

I lagrådsremissen föreslås en lag om leveransplikt för elektroniskt material. Förslaget innebär att ett pliktexemplar ska lämnas till Kungl. biblioteket av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.

Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet. Är denne inte etablerad i Sverige, ska pliktexemplaret i stället lämnas av den som här i landet har låtit göra det elektroniska materialet tillgängligt. Enligt förslaget undantas från leveransplikt bl.a. sådant material som till innehållet väsentligt motsvarar sådant som det redan har lämnats pliktexemplar av eller sådant som det ska lämnas pliktexemplar av enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Myndigheter ska enligt förslaget lämna pliktexemplar av nätpublicerade publikationer till Kungl. biblioteket.

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument som innebär att pliktexemplar av s.k. omtryck inte längre ska lämnas till Kungl. biblioteket.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2012 och gälla för det som tillgängliggörs efter den 1 januari 2015. Vissa massmedieföretag och myndigheter kommer dock enligt förslaget att bli skyldiga att lämna pliktexemplar redan av det som publiceras efter den 1 april 2013.

Dela :
Exit mobile version