: :

Sören Öman får tilläggsuppdrag av regeringen

Regeringen har i dag gett Sören Öman tilläggsuppdrag att utreda om det behövs en särskild registerförfattning för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Behövs det en sådan författning, ska Sören Öman lämna författningsförslag till regeringen. Regeringen vill att tilläggsuppdraget redovisas senast den 15 januari 2018.

Sören Öman utreder redan på regeringens uppdrag vilka anpassningar av registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde som behövs med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Utredningsförslagen om det ska läggas fram senast den 31 augusti 2017. Den utredning som Sören Öman leder som s.k. särskild utredare heter Socialdataskyddsutredningen.

» Läs regeringens utredningsdirektiv om tilläggsuppdraget (dir. 2017:67)

» Läs om Socialdataskyddsutredningen

Dela :