Hem: Skrifter av Sören Öman: Böcker:

Skrift av Sören Öman :

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar, åttonde upplagan

Åhnberg Förlag
Bok ]  
 [ Arbetsrätt ]

 

 

get_template_part('content-skrifter-referens'); ?>

» Skaffa publikationen

» Läs mera nedan om skriften

Dela :

Flera skrifter av Sören Öman :

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Internet­version 2023
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Elfte upplagan 2022
 Talbok 2022
Jure Förlag

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Andra upplagan 2021
Internet­version 2023
Norstedts Juridik / Juno

LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar
Tionde upplagan 2022
 Talbok 2022
Åhnberg Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande
Tredje upplagan 2021
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt
Tredje upplagan 2022
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS
Tredje upplagan 2023
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning
Tredje upplagan 2024
Åhnberg Förlag

Rätte­gången i arbets­tvister
Andra upp­lagan 2005
 Talbok 2011
Norstedts Juridik

Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok
Tredje upplagan 2022
 Talbok 2022
Iustus Förlag

Rätts­informatik – Juridiken i det digi­tala informa­tions­sam­hället
Fjärde upplagan 2021
 Talbok 2021
Student­litteratur

Expert­kommen­tarer

70 st. sedan 2008
Blendow Lexnova

Person­uppgifts­lagen – En kommen­tar
Fjärde upp­lagan 2011
Internet­version 2017
Norstedts Juridik / Juno

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

get_template_part('content-skrifter-referens'); ?>

ISBN : 978-91-88121-13-4

» Senaste upplagan : Tionde upplagan, 2022

» Skaffa publikationen hos Åhnberg Förlag

LAS-handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017. Denna åttonde upplaga av LAS-handboken har uppdaterats av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdateringen innebär att lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den sjunde upplagan.

Bland nyheterna kan nämnas de nya reglerna om tidsbegränsade anställningar från maj 2016. Ett 90-tal nya rättsfall från perioden november 2012–juni 2017 har också lagts till. AD-domar till och med AD 2017 nr 47 har beaktats.

Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor.

AD-praxis – som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen – redovisas genom kortreferat av mer än 700 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf.

Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-handboken är skriven – i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering. Han verkar dessutom som utredare, skiljeman, författare och föreläsare.

Den som vill ha en koncis kommentar till anställningsskyddslagen riktad till praktiskt verksamma jurister bör fortfarande använda min bok Lagen om anställningsskydd – En kommentar, som uppdateras löpande hos Karnov på internet.

» Lagen om anställningsskydd – En kommentar, Andra upplagan 2017 ( 216 sidor )

» Anställningsskyddslagen – En kommentar på internet

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar

Andra upplagan 2017 ( 216 sidor )
Karnov Group

Sören Ömans med­verkan i LAS-hand­boken är ett led i hans strävan att sprida känne­dom om Arbets­dom­stolen och dess praxis. Sören Öman gav redan 1993 ut sin första samman­ställ­ning av Arbets­dom­stolens praxis. Nu har hans om­fattande bok Anställ­nings­skydds­praxis kommit ut i elva tryckta upp­lagor sedan 2002. Sören Öman har också skrivit fyra mindre tematiska böcker om Arbets­dom­stolens praxis kring anställ­nings­skyddet som säljs till för­månligt pris. Dessutom har Sören Öman hållit många före­drag om arbets­rätt och Arbets­dom­stolens praxis samt skrivit många andra böcker och artiklar om arbets­rätt.

» Alla skrifter om arbetsrätt av Sören Öman

» Föredrag om arbetsrätt av Sören Öman

Anställ­nings­skydds­praxis

Elfte upplagan 2022 ( 619 sidor )
Talbok 2022
Jure Förlag

AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande

Tredje upplagan 2021 ( 255 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt

Tredje upplagan 2022 ( 223 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS

Tredje upplagan 2023 ( 107 sidor )
Åhnberg Förlag

AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning

Tredje upplagan 2024 ( 145 sidor )
Åhnberg Förlag

På Sören Ömans hem­sida finns om­fattande och in­gående informa­tion om Arbets­dom­stolens verk­samhet. Alla refererade av­göranden sedan 1993 presenteras, sök­bara i fri­text och för­sedda med sök­ord, noteringar om vilken lag­stift­ning som be­rörs och vilka för­arbeten och rätts­fall som an­förts. Alla för­ordnade leda­möter och sekre­terare sedan 1929, med för­ordnande­tider, listas. Det finns in­gående in­forma­tion om hur respektive leda­mot har dömt sedan 1993, med upp­gifter om skilj­aktiga meningar, vilka andra leda­möter leda­moten dömt med, vilka som varit skilj­aktiga i för­hållande till leda­moten osv. Dessutom finns om­fattande annan statistik.

» Alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993

» Statistik om Arbetsdomstolen

» Alla förordnade ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929, med länkar till uppgifter om hur de dömt sedan 1993

» Alla förordnade sekreterare och notarier i Arbetsdomstolen sedan 1929

» Se alla skrifter av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 213 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version